Verotusohjeet vuodelle 2012

Tuloverolain (1535/92, 82§) mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin veronalaista tuloa.

Veronalaisuus riippuu toisaalta stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja toisaalta maksetusta määrästä seuraavasti:

1. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka Pohjoismaiden neuvoston antamat stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.

2. Säätiöltä tai rahastolta, sekä esim. rekisteröidyltä yhdistykseltä tai osakeyhtiöltä saadut stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien – myös 1-kohdassa mainittujen yhteisöjen antamien – stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, joka 1.2.2012 alkaen on 19 444,88 €, eli 1626,99 €/kk.

Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta. Apuraha on ilmoitettava verotuksessa, jos sen suuruus ylittää yllämainitun veronalaisen rajan. Veronalainen apuraha on ilmoitettava sen vuoden tulona, jolloin se on ollut nostettavissa. Mikäli apurahan saaja haluaa verovapaan määrän ylittävältä osalta verotuksessa vähennettäväksi tulon hankkimisesta aiheutuvia menoja (esim. matkoja, kirjallisuutta, työhuonekuluja tai laitehankintoja), hän toimittaa niistä veroviranomaisille tarvittavan selvityksen. Apurahan saaja on myös vastuussa normaaleista työnantajavelvoitteista, jos hän käyttää apurahaa aputyövoiman palkkaamiseen.

Verohallituksen päätöksen (1052/2003) mukaan apurahojen maksajan on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa stipendit ja apurahat verohallinnolle. Apurahat on ilmoitettava, jos samalle henkilölle maksettu suoritus on vähintään 1.000 euroa vuodessa.

Ilmoituksessa on mainittava mm. stipendinsaajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä. Stipendiaatti ilmoittaa maksajalle henkilötunnuksensa viimeistään sopiessaan stipendin maksutavasta. Stipendinsaajan velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan siitä, että veroviranomaiset saavat selvityksen stipendin käyttämisestä siltä osin kuin se ei ole henkilökohtaista apurahaa, vaan on käytetty aputyövoiman palkkaamiseen, laitteisiin tms.

On huomattava, että verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Säätiöpalvelu ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahan saajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Ohessa linkki Acatiimi-lehden veroliitteeseen, jossa lisätietoja ja esimerkkejä erityisesti tieteenharjoittajan verotuksesta.