Placerarens skatteguide 2014

vero-sve

Placeraren strävar med sin placering efter uppsving. Det viktigaste är vad som sist och slutligen blir nettot av avkastningen. Beskattningen utgör en central del vid placeringen. Och beskattningen granskas ofta på våren i samband med deklarationen för det gångna året. Det är skäl för placeraren att också på förhand vara medveten om skattepåföljderna. Skattelagstiftningen och ändringarna i den kan inverka på placerarens beslutsfattande.

Börsstiftelsen har gett ut Placerarens skatteguide årligen sedan år 1998. Uppgifterna i Skatteguiden 2014 har uppdaterats av skatteexperterna ekon.lic. Risto Walden och jur.kand. Niina Tuovinen från Bilanssi Oy. Börsstiftelsen framför sitt varmaste tack till dem för deras sakkunniga arbete.

I guiden år 2014 har gjorts uppdateringar till följd av ändringarna i skattelagarna, vilka trädde i kraft från och med början av 2014, eller de på rättspraxis baserade ändringarna vid tolkningen av dem. Ur placerarens synvinkel är de väsentligaste reformerna år 2014 förnyelserna av dividend- och kapitalinkomstbeskattningen.

Även om vår strävan har varit att uppdatera guiden möjligast à jour, är det skäl att reservera sig för ändringar, som tolkningen av lagarna kan åstadkomma. Det är skäl att följa med dem på Börsstiftelsens webbplats www.porssisaatio.fi samt i övriga massmedia. Skatteguiden har översatts till svenska av Multiprint Oy/Multidoc.

Skatteguiden (Flip-over version)

Lataa