Sijoittajalle kannusteita kehysriihestä

23.03.2012


Hallitus päätti kehysriihessä 22.3. odotetusti leikkauksista ja veronkorotuksista. Leikkauksia tehdään 1,2 mrd edestä ja veronkorotuksia 1,5 mrd verran. Näiden lisäksi päätettiin myös kasvupanostuksista. 300 miljoonaa euroa käytetään kasvun edistämiseen. Tehdyt päätökset ovat linjassa myös keväällä julkistettujen ehdotusten kanssa (selvitysmies Eloranta, Stadighin työryhmä).

Tutkimusta ja kehitystä tuetaan

Fiskaaliselta vaikutukseltaan suurin yksittäinen kasvupanostus on tuotekehityksen tukemiseksi säädettävä T&K-kannustin.  Sen kautta yritys saa yhteisöverosta veronhyvityksen, joka riippuu tutkimus ja kehitys –henkilöstön palkkakustannuksista. Selvitysmies Eloranta suositteli erityisesti tätä kannustinta alkuvuonna julkistetussa raportissaan.

Lisää pääomia listaamattomiin yhtiöihin

Hallitus haluaa selvästi puuttua erääseen suomalaisten yritysten kasvuputken pullonkaulaan.  Suomessa perustetaan yrityksiä, mutta niiden kasvu usein hiipuu omistajayrittäjän jäädessä ainoaksi rahoittajaksi. Tarvitaan ulkopuolisia oman pääoman sijoittajia. Vuoden 2013 alusta on tarkoitus ottaa käyttöön määräajaksi kaksi uutta kannustinta. Ensimmäinen antaa listaamattomaan pk-yritykseen sijoittavalle yksityishenkilölle verovähennyksen (Stadigh suositus 2 A, FIBAnin esitys). Toinen kannustin nostaa listaamattomiin pk-yrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettamaa 50 prosenttiin (Stadigh suositus 2 B, Suomen Yrittäjien esitys). Myös yleishyödyllisten yhtiöiden pääomia toivotaan listaamattomien yhtiöiden rahoittamiseen. Nämä sijoitukset ohjautuisivat luonnollisesti pääomarahastojen kautta. Näin ei kuitenkaan tapahdu, koska verokohtelu ei ole neutraali.  Hallitus päätti taata yleishyödyllisten yhteisöjen pääomarahastosijoituksille (ja sijoituksille listaamattomiin yhtiöihin) neutraalin verokohtelun (Stadigh suositus 11).

Markkinoiden kehittämistä – listattuja sijoitusyhtiöitä ja kiinteistösijoittamista

Sijoitustoimintaa halutaan lisätä.  Hallitus päätti selvittää listattujen sijoitusyhtiöiden veroneutraalisuutta ja kiinteistörahastolain korjaamista.  Useissa maissa yksityishenkilöt sijoittavat listattujen sijoitusyhtiöiden kautta. Suomessa näitä ei juuri käytetä, koska ne altistuvat monenkertaiselle verotukselle. Nyt tehdyn päätöksen mukaan listattujen sijoitusyhtiöiden osalta selvitetään neutraliteettiongelma listatun sijoitusyhtiön ja sijoitusrahaston välillä (Stadigh suositus 4).  Myös kiinteistösijoittamisen markkinoita halutaan kehittää, joten päätettiin selvittää kiinteistörahastolain korjaaminen (Stadigh suositus 5).

Yritystuet

Stadighin raportissa esitettiin, että Suomessa tulisi painopistettä siirtää yritystuista verokannusteisiin (suositus 13).  Hallitus on päättänyt tehostaa yritystukijärjestelmää.  Rakennepoliittisen kannanoton mukaan ”vääristäviä, markkinoiden toimivuutta ja kilpailua haittaavia yritystukia puretaan”.  Myös tukien myöntämistä koskevia kriteereitä muutetaan.

Kasvuohjelma

Tulevaisuuden kannalta ehkä tärkein päätös on hallituksen päätös ryhtyä seuraamaan ehdotusten toteutumista ja päivittämään toimintaohjelmaa kasvun vauhdittamiseksi.  Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä raportoida talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle kolmen kuukauden välein kasvuohjelman toteutumisesta. Kasvuohjelman kautta saattavat tulevaisuudessa vielä toteutua useammatkin esillä olleet, nyt haaveeksi jääneet, ehdotukset ja suositukset.  Erityisesti toivon, että listautumiskynnykseen vielä pureudutaan (Stadigh suositus 6). Toivotaan parasta.

Julkaistu 23.3.2012

Valtioneuvoston tiedote kehysriihen päätöksistä
Valtioneuvoston rakennepoliittinen kannanotto
Stadighin työryhmän raportti

Jaa artikkeli

Kommentit