Sijoitustuotteiden verotusta selvitetään ilman sijoittajiaValtiovarainministeri Petteri Orpo asetti perjantaina 2.6. työryhmän selvittämään sijoitustuotteiden verotusta. Palveluntarjoajat ovat hyvin edustettuina Finanssiala ry:n ja OP-ryhmän voimin. Sijoittajat jätettiin ulkopuolelle. Pelkona on näkökulman vääristyminen.

Työryhmän tehtävä on arvioida eri sijoitusmuotojen verokohtelun neutraalisuutta. Sijoittajan perusvaihtoehdot ovat omistaminen suoraan tai omistaminen välillisesti käyttämällä sijoitusinstrumentteja kuten sijoitusrahastoja tai vakuutuksia. Välillistä sijoittamista kohdellaan verotuksessa tällä hetkellä edullisemmin. Suora sijoittaminen kaipaa uusia malleja ja kannusteita ollakseen kilpailukykyinen. Työryhmän kokoonpanossa painottuvat välikäsien edustajat. Riskinä on näkökulman vääristyminen.

Selvitys koskee erityisesti sijoitusrahastoja, säästö- ja sijoitusvakuutuksia sekä kapitalisaatiosopimuksia eli vakuutusyhtiön ja asiakkaan välisiä sijoitussopimuksia. Lisäksi työryhmä laatii ehdotuksen kertamaksullisten eläkkeiden verosääntelystä.

Erityisesti vakuutuskuorten veroetu on herättänyt julkista keskustelua. Nykyverotus ohjaa sijoittajaa siirtämään omaisuutensa vakuutusyhtiön omistukseen sen sijaan että hän pitäisi omaisuuserät läpinäkyvästi omissa nimissään. Verotus ohjaa näin sijoittajan valintoja ja myös heikentää kotitalouksien asemaa yritysten omistajina siirtäen omistusoikeudet finanssiyhtiöille. Puutteellinen sijoitusneuvonta on myös noussut otsikoihin. Sijoittajille on tarjottu monimutkaisia tuotteita, joita he eivät ole ymmärtäneet. Sijoittajien intresseissä eivät ole kompleksit rakenteet vaan mahdollisimman selkeät pelisäännöt. Suoraa sijoittamista tulisi mielummin tukea kuin rankaista.

Työryhmässä välillisen sijoittamisen asiantuntijat ovat vahvasti edustettuina eikä suoran omistuksen puolestapuhujia löydy. Näin ollen on ennakkokäsityksistä poiketen jopa mahdollista, että vakuutuskuoret saisivat pitää veroetunsa. Mikäli vakuutuskuorien veroetu poistetaan, tulisi työryhmän etsiä seuraavia vastaavia porsaanreikiä eli finanssi-innovaatioita, joita verosuunnittelussa voitaisiin tämän jälkeen vastaavalla tavalla hyödyntää. Hyvä vaihtoehto veroedun poistamiselle olisi kuitenkin saman edun ulottaminen myös suoriin sijoituksiin uudenlaisen sijoitustilirakenteen kautta. Näin osakesäästäjä voisi tilin sisällä tehdä uudelleensijoituksia ilman veroseuraamuksia.

Osinkoverotukseen nyt nimetty työryhmä ei puutu. Aikaisempi VM:n yritysveroryhmä käsitteli talvella hallitusohjelmassa mainitut pienten pörssiosinkojen verottomuuden ja First North –yhtiöiden osinkoverokohtelun. Nämä ehdotukset ovat olleet esillä ennenkin mm. ministeri Häkämiehen vuonna 2011 asettaman nk. Stadighin työryhmän suosituksina. VM:n yritysveroryhmä yhtyi osin Stadighin työryhmän argumentaatioon: verotus voi aiheuttaa listautumiskynnyksen. Ratkaisuksi ryhmä esitti listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämistä. Kiristys odotetusti tyrmättiin, joten epäneutraalisuusongelma säilyy.

Nyt asetettu työryhmä päättää työskentelynsä 31.3.2018. Työryhmässä on edustajat valtiovarainministeriöstä, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, Verohallinnosta, Finanssiala ry:stä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, OP-ryhmästä ja Veronmaksajain keskusliitosta, kertoo VM:n tiedote. Työryhmä kuulee työnsä aikana ainakin Pörssisäätiötä, Suomen Pääomasijoitusyhdistystä ja Osakesäästäjien Keskusliittoa.

 

Kirjoittaja on Pörssisäätiön toimitusjohtaja, joka veti Stadighin työryhmässä veroehdotuksia valmistellutta alatyöryhmää.

Jaa artikkeli

Kommentit