Suomen Pörssisäätiön säännöt

Hyväksytty 10.1.2007


Säätiön nimi on suomeksi Suomen Pörssisäätiö ja ruotsiksi Börsstiftelsen i Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on aatteelliselta pohjalta tukea ja edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä Suomessa sekä niihin liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Säätiö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallistuville taloudellista etua.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö harjoittaa arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä tukevaa ja edistävää aatteellista toimintaa sekä tukee apurahoin ja muilla tavoin arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja stipendirahaston tuotosta.


Säätiön peruspääoman muodostavat Oy Pörssitalo – Börshuset Ab:n osakkeet
n:ot 1 – 4549, 4704–5194 ja 5197–5200.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.


Säätiön päättävänä elimenä on hallitus.
Säätiöllä on toimitusjohtaja.


Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, jotka valitsee Helsingin kauppakamari kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Mikäli valitsijayhteisö ei ole 15. joulukuuta mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, säätiön hallitus valitsee jäsenet.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa palvelukseen toimitusjohtajan ja muut toimihenkilöt. Toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen voidaan antaa myös toimitusjohtajan tehtäväksi.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan hallituksen jäsenille todistettavalla tavalla kymmenen päivää ennen kokousta. Muut tiedot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on neljä jäsentä tai varajäsentä.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.


Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai hallituksen jonkun muun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Toimitusjohtaja voi kirjoittaa säätiön nimen yksin juoksevissa asioissa.


Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota tehtävästään.

10§
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa huhtikuun loppuun mennessä

Vuosikokouksessa:
1. vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
2. käsitellään tilintarkastuskertomus;
3. päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta;
4. päätetään kulumassa olevan vuoden talousarvio;
5. päätetään tilintarkastajien palkkiosta;
6. valitaan kuluvaksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

11§
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina helmikuun loppuun mennessä, jolloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään esitettävä tilintarkastajille. Näiden on annettava kirjallinen tarkastuskertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista sekä tarvittavat tiedot hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjasta on toukokuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12§
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.
Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13§
Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä koskevan tutkimus- ja julkaisutoiminnan tukemiseen.