Sanasto

K

Kasvuosuus

Sijoitusrahasto-osuus, jolle ei makseta tuotto-osuutta, vaan tuotto lisätään osuuden arvoon.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset

Sijoitukset tai rahoitusvarat, jotka on hankittu lyhyen aikavälin voittojen hankkimiseksi.

Kokonaistuotto

Arvopaperin koron tai osingon ja arvonnousun yhteistuotto.

Konserniliikearvo

Yhtiön ostaessa toisen yhtiön tytäryhtiökseen se osa ostetun tytäryhtiön kauppahinnasta, joka ylittää tytäryhtiön varojen ja velkojen käyvän arvon erotuksen.

Korkorahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa korkoa tuottaviin kohteisiin.

Kulu

Luovutettu taloudellinen hyöty, yleensä rahasuoritus, joka vähentää kyseisen tilikauden voittoa.

Kuponkikorko

Joukkolainan nimelliskorko, joka ilmoitetaan lainaa liikkeeseen laskettaessa. Korkotuotto on nimelliskoron suuruinen, jos lainan arvo on 100 prosenttia eli nimellisarvo.Korkotuottoa laskettaessa lähtökohtana on joukkovelkakirjasta maksettava hinta eli emissiokurssi ja sille maksettava nimelliskorko eli kuponkikorko.

Kurssiraja

Sijoittaja voi osto- tai myyntitarjoustaan tehdessään asettaa kurssirajan, eli hän ilmoittaa hinnan, millä hän suostuu ostamaan tai myymään.

Käypä arvo

Rahamäärä, johon omaisuus voitaisiin vaihtaa eri osapuolten välillä.

Käyttöomaisuus

Yhteinen määritelmä aineellisille ja ainettomille hyödykkeille.

Kasvuosake

Osake, jonka markkina-arvo on korkea verrattuna taseesta laskettavaan kirjanpitoarvoon. Hinta perustuu pitkälti kasvuodotuksiin. Kasvuosakkeiden p/e-luvut ovat usein korkeita. Kurssit vaihtelevat kovasti.

Kasvurahasto

Sijoitusrahasto, joka ei jaa vuosittain tuotto-osuutta, vaan voitto siirtyy rahasto-osuuden arvoon.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä

Vastaa yleensä käypää arvoa.

Konserni

Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden muodostama taloudellinen kokonaisuus, jonka taloudelilnen tulos ja sema esitetään konsernitilinpäätöksellä.

Konsernitilinpäätös

Konsernista laadittu tilinpäätös, joka esitetään siten kuin se olisi yksittäisen yrityksen tilinpäätös.

Korkotulon lähdevero

Kotimaasta saaduista korkotuloista, kuten talletusten ja joukkovelkakirjojen korosta perittävä lopullinen vero.

Kuluva käyttöomaisuus

Esimerkiksi rakennukset, tuotantolaitteet sekä koneet, kalusto ja laitteet. Hankintameno kirjataan taseeseen ja poistetaan vuosittaisina poistoina arvioidun tulevan taloudellisen käyttöiän aikana.

Kurssi

Arvopaperin hinta julkisessa kaupankäynnissä.

Kurssiriski

Arvopapereiden hinnanmuutosten aiheuttama riski.

Käypä hinta

Arvopaperin markkinahinta.