Sanasto

M

Maksupohjainen eläkejärjestelmä

Eläkejärjestelmä, jossa yritys suorittaa maksun erilliselle eläkkeen järjestävälle taholle, eikä yrityksellä ole tämän jälkeen myöhemmin maksuvelvollisuuksia.

Markkina-arvo

Arvopapereiden määrä kerrottuna yhden arvopaperin hinnalla esimerkiksi pörssissä. Yhtiön markkina-arvo saadaan kertomalla osakkeiden lukumäärä päivän kurssilla.

Markkinakorko

Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä korko, esimerkiksi euribor-korot. Vastakohta hallinnollisesti määräytyvä korko.

Markkinariski

Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäisen osakkeen kurssiin. Systemaattinen riski.

Master feeder -rahasto

Rahasto-osuusrahasto, joka sijoittaa vain yhteen sijoitusrahastoon. Master feeder helpottaa rahaston markkinointia yli rajojen.

MBI Management buy-in

Yrityksen suuren osan myynti sijoittajaryhmälle niin, että toimiva johto jatkaa tehtävissään. Sijoittajat ovat usein pääomasijoittajia, jotka asettavat edustajansa yhtiön hallitukseen.

Meklari

Arvopaperinvälittäjän palveluksessa asiakkaan tai välittäjän lukuun kauppaa tekevä henkilö.

Merkintä

Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen ostaminen liikkeeseenlaskun yhteydessä.

Merkintäoikeus

Osakkeeseen liittyvä oikeus hankkia yhtiön uusia osakkeita.

Merkintäpalkkio

Rahasto-osuuksien merkinnästä rahastoyhtiöt perivät tavallisesti merkintäpalkkion, joka kotimaisissa rahastoissa on keskimäärin 1 % merkintähinnasta.

Maksuperusteinen

Menon ja tulon kirjaaminen maksuhetkellä yhtiön kirjanpitoon.

Marginaalivero

Tulonlisästä menevä vero.

Markkinahinta

Arvopaperin käypä, markkinoilla muodostunut kurssi. Käypä hinta.

Markkinarahasijoitukset

Rahamarkkinat ovat alle vuoden mittaisten sijoitusten ja luottojen markkinat. Niillä toimivat pankit, muut rahalaitokset, yritykset, kunnat ja valtio. Näistä sijoituksista käytetään myös nimeä markkinarahasijoitukset.

Markkinatakaaja

Markkinaosapuoli, joka on sitoutunut antamaan osto- ja myyntikurssin tietylle arvopaperille.

Maturiteetti

Ks. juoksuaika.

MBO Management buy-out

Yrityksen tai sen osan myynti toimivalle johdolle.

Meno

Luovutettu taloudellinen hyöty, yleensä maksettu rahasuoritus.

Merkintähinta

Arvopaperista liikkeeseen laskettaessa perittävä hinta.

Merkintäoikeusanti

Osakkeenomistajille suunnattu merkintäoikeusanti, osakkeenomistaja voi myydä merkintäoikeutensa, ellei hän halua käyttää oikeuttaan merkitä ja ostaa lisää osakkeita.