Sanasto

O

Obligaatiorahasto

Valtion ja julkisyhteisöjen joukkolainoihin sijoittava rahasto.

OMX

Yhtiö, joka omistaa pohjoismaisista pörsseistä Helsingin, Kööpenhaminan, Tukholman ja Islannin pörssit sekä Baltian pörssit. Nykyisin osa NASDAQ OMX:ää.

OMX-indeksit

OMX:n omistamien pohjoismaisten ja Baltian pörssien indeksit.

OMXH25-indeksi

Indeksi, jonka arvo kuvastaa Helsingin 25:n rahamääräisesti eniten vaihdetun osakesarjan hintakehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 10 prosenttiin. Indeksiin kuuluvat osakkeet tarkistetaan puolen vuoden välein.

Optiolaina

Joukkovelkakirjalaina, johon liittyy liikkeeseenlaskijan osakkeiden merkintään oikeuttavia optiotodistuksia.

Optiotodistus

Osakkeen hankintaan määrätyin ehdoin ja määrättynä aikana oikeuttava merkintäoikeus.

Osakeanti

Osakeyhtiön uusien osakkeiden tai yhtiön haltuun tulleiden osakkeiden antaminen osakkeenomistajille tai suuntaaminen jollekin muulle taholle. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton.

Osakemyynti

Osakkeiden myynti uusille sijoittajille esimerkiksi listautumisen yhteydessä.

Osakerahasto

Pääasiassa osakkeisiin varansa sijoittava sijoitusrahasto.

Osaketalletus

Määräaikainen talletus, jonka tuotto riippuu joidenkin osakkeiden kurssikeityksestä.

Obligaatio

Joukkovelkakirjalaina, jolle on asetettava vakuus.

Omavaraisuusaste

Tunnusluku, joka kertoo oman pääoman osuuden yrityksen liiketoimintaan sitoutuneesta koko pääomasta.

OMX Helsinki -indeksit

Helsingin pörssin osakeindeksit, lyhyemmin OMXH-indeksit.

OMXH Helsinki Cap -indeksi

(OMXHCAP) on painorajoitettu indeksi, jossa yhden osakkeen enimmäispaino on 10 % indeksin kokonaismarkkina-arvosta. OMX Helsinki Cap korvasi entisen HEX portfolioindeksin.

Optio

Sopimus, johon liittyy oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä option kohde-etuus, esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Optiosopimus

Optiosopimus on ehdollinen eli optioon sijoittanut voi valita toteuttaako kaupan vai ei.

Osake

Osuus yhtiön osakepääomasta. Osake tuottaa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Osakeindeksi

Indeksi, joka mittaa osakkeiden hintamuutoksia. Eri indeksit poikkeavat toisistaan niihin sisältyvien yhtiöiden ja mahdollisten yhden yhtiön painorajoituksien perusteella.

Osakepääoma

Yhtiö antaa sijoituksen vastineeksi osakkeita, jotka muodostavat yhtiön osakepääoman. Osakkeita ostanut omistaa yhtiöstä osuuden, joka on yhtä suuri kuin hänen osakkeittensa osuus osakepääomasta. Osakkeenomistajilla on oikeus omistuksensa mukaiseen yhtiön voitonjakoon.

Osakesarja

Osakeyhtiön erilajiset osakkeet, kuten kanta- ja etuoikeutetut osakkeet. Osakesarjojen oikeus äänioikeuteen ja osinkoon erottaa ne toisistaan.