Sanasto

P

P/E-luku eli voittokerroin

Tunnusluku, joka ilmaisee osakkeen hinnan ja yhtä osaketta kohden lasketun voiton suhteen. Se kertoo monenko vuoden voitoilla pystyisi maksaman osakkeen hinnan.

Pitkäaikainen

Yli yhden vuoden vaikutusaikainen.

Portfolio

Useista eri sijoituskohteista muodostuva sijoitussalkku, esimerkiksi useista osakkeista muodostuva osakesalkku.

Prime-korko

Prime-korko on pankin tai pankkiryhmän oma viitekorko, jonka tasosta ja muutoksista pankki päättää sovittujen perusteiden mukaisesti.

Pro forma -tilinpäätös

Laskennallinen tilinpäätös, joka tehdään esimerkiksi fuusion jälkeen kuvaamaan, miltä virallinen tilinpäätös olisi näyttänyt, jos yhtiöt olisivat toimineet yhdessä jo koko tilikauden tai muun katsastuskauden. Pro forma -tilinpäätöksen avulla parannetaan tilinpäätösten vertailukelpoisuutta uusi tilanne huomioon ottaen.

Progressio

Tulonlisästä menevän veron kasvu asteittain sitä enemmän mitä suuremmat tulot ovat.

Puhdas ansiotulo

Ansiotulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskulut, kuten matkat, ammattiyhdistyksen jäsenmaksut yms. kulut.

Pääomatulot

Tulot pääomasta, esimerkiksi korot, osingot, vuokrat ja sijoitusrahastojen tuotto-osuudet sekä luovutusvoitot.

Pörssierä

Pörssierä-käsite poistui Helsingin pörssistä 25. syyskuuta 2006. Tätä aiemmin ne olivat arvopaperikaupan perusyksikkö, pienin määrä, jolla kurssi noteerattiin. Kauppaa saattoi käydä pienemmilläkin erillä.

P/B, Price/Book

Osakekurssin suhde omaan pääomaan per osake. Tunnuslukua käytetään analysoitaessa, onko osake yli- tai aliarvostettu.

Pankkiiriliike

Sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja, tarjoaa omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluita, mutta ei voi ottaa talletuksia yleisöltä.

Poisto

Hyödykkeen hankintamenon kuluksi kirjaamista usemman tilikauden aikana taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Preemio

Hintaero, lisähinta toiseen vertailukelpoiseen arvopaperiin, optiosta asettajalle maksettu hinta.

Private placement

Suunnattu osakeanti tietylle sijoittajaryhmälle.

Profit taking

Voittojen kotiutus. Osakkeiden myynti, kun riittävä tuottotaso on saavutettu.

Provisio

Välitys- tai myyntipalkkio.

Pääomasijoittaja

Sijoittaja tai rahasto, joka rahoittaa aloittavia ja nuoria yhtiöitä ja on valmis ottamaan suurempia riskejä kuin pankit. Tuottonsa sijoittaja saa joko viemällä yrityksen pörssiin tai myymällä sen eteenpäin. Pääomasijoittamista kutsutaan myös riskisijoittamiseksi.

Pörssi

Pörssi tarjoaa sijoittajille ja liikkeeseenlaskijoille puolueettoman ja julkisen kaupantekopaikan. Kauppa on julkista, koska kaikki osapuolet saavat tiedon toteutuneiden kauppojen hinnoista ja määristä.

Pörssiyhtiö

Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssissä. Listayhtiö.