Sanasto

R

Rahasto-osuus

Sijoitusrahasto-osuus. Rahaston pääoma jakautuu keskenään yhtä suuriksi osuuksiksi.

Rahastoanti

Osakkaille maksuton osakeanti, jossa yhtiön uudet osakkeet maksetaan yhtiön omasta pääomasta.

Rahoitusinstrumentti

Kahden osapuolen välinen rahoitussopimus, joka muodostaa toiselle osapuolelle rahoitusvaroihin kuuluvan erän.

Rahoitustarkastus

Sijoitusrahastotoimintaa valvoo Rahoitustarkastus (Rata), joka on Suomen Pankin yhteydessä toimiva pankki- ja rahoituslaitosten toimintaa valvova viranomainen.

Reaalituotto

Tuotto, josta on vähennetty inflaation vaikutus.

Rekyyli

Osakkeiden kurssikehityksen äkillinen heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Seuraa usein markkinoiden ylireagointia johonkin uutiseen tai tapahtumaan.

Riski

Epäonnistumisen vaara, epävarmuus tuotosta.

Riskin hajauttaminen

Sijoittaminen useisiin eri osakkeisiin tai korkoinstrumentteihin riskien pienentämiseksi.

Road show

Osakkeiden, yritysten tai joukkolainojen markkinointitilaisuuksien sarja sijoittajille. Yhtiöiden esittäytymisiä sijoituskohteina.

ROI

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (return on investment). Kertoo yrityksen varoilleen ansaitsemasta tuotosta.

Rahamarkkinat

Valtion, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemien lyhytaikaisten, korkeintaan 12 kuukauden velkainstrumenttien; yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

Rahasto-osuusrahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa toisiin sijoitusrahastoihin.

Rahastoyhtiö

Sijoitusrahastoa hoitava yhtiö.

Rahoitusleasing

Vuokrasopimus, jolla siirretään hyödykkeen omistamiseen liittyvät riskit ja edut toiselle osapuolelle.

Rahoitusvarat

Käteinen, pankkitilillä olevat varat, osake tai sopimukseen perustuvat oikeus saada toiselta edellä mainittuja rahoitusvaroja.

Reittaus

Ks.luottokelpoisuusluokitus.

Repokauppa

Takaisinostosopimuskauppa, myyjän ja ostajan välinen sopimus, jonka mukaan myyjä sitoutuu ostamaan arvopaperin takaisin sovittuun hintaan ja aikaan. Repurchase agreement.

Riskilisä/riskipreemio

Sijoittajan edellyttämä riskittömän koron ylittävä lisätuotto.

Riskinhajautus

Sijoittamisen riskien vähentäminen niin, että varat jaetaan useisiin, eri tavoin käyttäytyviin sijoituskohteisiin kuten osakkeisiin ja korkokohteisiin. Osakeriskiä hajautetaan sijoittamalla useiden eri toimialojen osakkeisiin. Riskiä voi hajauttaa myös tekemällä sijoitukset eri aikoina (aikahajautus).

ROE

Oman pääoman tuottoprosentti (return on equity). Kertoo yrityksen kannattavuudesta.