Sanasto

S

Sateenvarjorahasto

Rahastoyhtiö, joka hallinnoi erityyppisiä sijoitusrahastoja ja jonka sisällä sijoittaja voi esimerkiksi markkinatilanteen muuttuessa vaihtaa rahastoa ilman merkintä- tai lunastusmaksua tai ainakin halvemmalla kuin uusi sijoittaja.

Short selling

Ks. ylimyynti.

Sicav Société d´Investissement à CapitalVariable

Vaihtuvapääomainen sijoitusrahasto, joita on muiden muassa USA:ssa, Ranskassa ja Luxemburgissa. Sicavin sijoitusrahaston varat omistaa osakeyhtiö, toisin kuin suomalaisissa sijoitusrahastoissa. Rahastosijoittajat taas omistavat Sicavin osakkeet. Osakepääoma muuttuu, kun sijoittajat merkitsevät tai lunastavat yhtiön osakkeita.

Sijoittajasuhteet

Pörssiyhtiöiden hoitamat yhteydet sijoittajiin, sijoitustutkijoihin ja toimittajiin tiedon välittämiseksi yhtiöstä sijoituskohteena. Investor Relations.

Sijoituspalveluyritys

Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluja.

Sijoitustodistus

Pankin liikkeeseen laskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.

Sijoitusyhtiö

Yhtiö, jonka päätoimialana on arvopaperien omistus ja arvopaperikauppa.

Sisäpiiriläinen

Sisäpiiriläinen voi olla kuka tahansa, jolla on mahdollisuus saada arvopaperiin liittyvää, olennaisesti arvopaperin arvoon tai hintaan vaikuttavaa, julkistamatonta tietoa. Sisäpiiritiedon perusteella käytävä osakekauppa ja neuvonanto on kiellettyä.

Split

Arvopaperin pilkkominen nimellisarvoltaan pienempiin osiin.

Suojaaminen, hedging

Toimenpide, jolla halutaan poistaa esimerkiksi korko-, valuuttakurssi- tai raaka-aineiden hintakehitykseen liittyvä riski, esiemerkiksi johdannaisinstrumentteja käyttämällä.

Sale and leaseback

Ks. myynti ja takaisinvuokrausjärjestelyt.

Sharpen mittari

Sijoitusrahastojen tuoton ja riskin mittaamisen käytetty suhdeluku, joka käyttää riskin mittarina volatiliteettia eli kokonaisriskiä. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiyksikköä kohti. Mitä suurempi luku, sitä paremmin sijoitus on tuottanut suhteessa riskiinsä.

SIC

Standing Interpretations Committee of the IASB. Komitea, joka antaa tulkintoja kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien laatimisperiaatteille.

Sijoittaja

Sijoittajia ovat yksityishenkilöt, yritykset, pankit, vakuutuslaitokset, säätiöt ja muut yhteisöt.

Sijoituskiinteistö

Maa-alue tai rakennus, joka omistetaan vuokratuoton hankkimista tai arvonnousua varten, ja joka ei siten ole yhtiön tai henkilön omassa käytössä.

Sijoitusrahasto

Pääasiassa arvopapereista koostuva varojen ja velkojen kokonaisuus, jonka omistavat siihen sijoittaneet osuudenomistajat osuuksiensa suhteessa.

Sijoitustutkija

Sijoituskohteita ja -markkinoita tutkiva sekä sijoitussuosituksia antava henkilö. Analyytikko.

Sisäinen kauppa

Arvopaperikauppa, jossa sama välittäjä on sekä ostajan että myyjän edustaja.

Small cap

Markkina-arvoltaan pieni yhtiö.

Stabilisaatio

Osakeannin tai -myynnin järjestäjien ja muiden välittäjien oikeus pyrkiä vakauttamaan osakkeen hintaa esimerkiksi tukiostoilla, jos osakkeen kurssi lähtee laskuun. Suomessa stabilisointimahdollisuus ja -kaupat on julkistettava ja sitä saa harjoittaa vain määräajan, korkeintaan 45 päivää.