Sanasto

T

Termiini

Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä tulevaisuudessa sopimuksen kohde-etuus, esimerkiksi osake, sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana. Sama kuin futuuri.

Toimeksianto

Osakekaupassa välittäjälle jätetty osakkeen osto- tai myyntimääräys.

Tulo

Saatu taloudellinen hyöty, yleensä rahasuoritus.

Tulouttaa

Kirjata tapahtuman vaikutus yhtiön tuloslaskelmaan tilikauden tulosta parantaen.

Tuotto-obligaatio

Suomen valtion yksityishenkilöille tarjoama joukkolaina.

Tuottoindeksi

Osakeindeksi, joka kertoo osakkeen kokonaistuotosta eli hintakehityksestä, johon on lisätty osinkotuotto.

Tuottopaperi

Osake, jossa osingolla on arvonnousun odotusta merkittävämpi paino.

Tytäryhtiö

Yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää sitä omistava emoyhtiö. Ks. emoyhtiö.

Täsmäytyslaskelma

Tiedot, joilla esitetään aikaisemman ja muutetun menettelytavan erot.

Tarjousesite

Arvopapereiden liikkeeseen laskun yhteydessä laadittava esite, jossa kerrotaan määrätyt tiedot sijoituskohteesta.

Termiinisopimus

Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa optio- ja termiinisopimuksilla. Termiinisopimus on sitova, eli kauppa on toteutettava sopimusajan päättyessä.

Tracking error

Tunnusluku, jolla mitataan sijoitusrahaston salkun tuoton poikkeamaa vertailuindeksistä. Pieni luku kertoo, että tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa.

Tulosvaikutteinen

Tulon tai menon käsittely tuottona tai kuluna siten, että käsittely vaikuttaa kyseisen tilikauden voittoon joko lisäävästi tai pienentävästi.

Tuotto

Tuotto muodostuu sekä osingosta että arvonnoususta. Yhtiöt jakavat osakkeenomistajilleen osan voitoistaan osinkoina, mikäli yhtiö on tuottanut voittoa tai jos se ei ole edellisinä vuosina jakanut kaikkia voittojaan. Sijoittajan kannalta merkittävä tuottoerä on osakkeen arvonnousu, jonka ansiosta on mahdollista saada myyntivoittoa.

Tuotto-osuus

Sijoitusrahaston voitoistaan osuudenomistajille jakama tuotto. Sijoitusrahasto-osuus, jolle maksetaan tuotto-osuus.

Tuottokäyrä

Tuoton ja arvopaperin jäljellä olevan juoksuajan välistä suhdetta kuvaava käyrä. Tuottokäyrä ennakoi markkinakorkojen tulevaa kehitystä ja kertoo samalla rahamarkkinoiden inflaatio-odotuksista.

Tuottorahasto

Sijoitusrahasto, joka jakaa vuosittain osan voitostaan voitto-osuuksina rahasto-osuudenomistajille.

Työsuhde-etuus

Yrityksen antama vastike henkilökunnalle sen työsuorituksesta. Esimerkiksi palkka tai eläke-etu.

Täsmäytyspäivä

Arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen.