Sanasto

U

Unit linked

Vakuutussäästömuoto, jossa vakuutuksenottajan varat sijoitetaan sijoitusrahastoihin.

Uudelleenarvostus

Varojen ja velkojen merkintä taseeseen aikaisemmasta poikkeavan määräisenä korkeampaan käypään arvoon.

UCITS-rahasto

Sijoitusrahasto, jolle laki asettaa säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava. Sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto.

US GAAP

US Generally Accepted Accounting Principles. Yhdysvalloissa käytössä olevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja säännöt.

Uusmerkintä

Maksullinen osakeanti.