Sanasto

V

Vaihto-omaisuus

Omaisuuserä, joka on tarkoitettu myytäväksi yhtiön harjoittamassa liiketoiminnassa.

Vakuutusmatemaattinen laskelma

Arvio, jolla määritetään yrityksellä olevien eläkevastuiden määrä tilinpäätöshetkellä.

Valtion velkasitoumus

Valtion liikkeeseen laskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta.

Varainsiirtovero

Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen yhteydessä valtiolle maksettava vero, joka on korvannut leimaveron.

Varovaisuuden periaate

Tilinpäätösten laadintaan liittyvä yleinen periaate, jonka tavoitteena on varmistaa, ettei tilikauden tulosta esitettäisi liian suurena. Varoja ja tuottoja ei arvioida liian suuriksi eikä velkoja ja kuluja liian pieniksi.

Venture capital

Sijoituspääomaa, jolla rahoitetaan mm. uusia ja rakennemuutosta tekeviä yrityksiä. Ks. pääomasijoittaja.

Verokanta

Veron prosenttiosuus verotettavasta tulosta.

Vertailuindeksi

Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sääntöjen mukaan, esimerkiksi OMX Helsinki Cap -indeksi. Benchmark-indeksi.

Voitto-osuus

Sijoitusrahaston voitoistaan osuudenomistajille jakama tuotto. Sijoitusrahasto-osuus, jolle maksetaan tuotto-osuus.

Vaihto

Arvopaperikaupassa kauppojen määrä joko rahallinen tai kappalemäärä.

Vaihtovelkakirja

Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan lainaehtojen mukaan vaihtaa osakkeisiin.

Valmistusasteen mukainen tuloutus

Myynnin tulosvaikutuksen tulouttaminen sitä mukaa, kun pitkäaikaishankkeen valmistuminen etenee.

Valtion viitelaina

Sarjaobligaatiolaina, jolle määrätyt pankit ovat sitoutuneet pitämään yllä aktiivista kauppaa jälkimarkkinoilla.

Varaus

Taseen velka, jonka toteutumisajankohta tai määrä on vielä toistaiseksi epävarma.

Velkaantumisaste

Tunnusluku, joka kuvaa velkojen ja oman pääoman erien välistä suhdetta, velkaantuneisuutta.

Veroasteikko

Valtion tuloverotuksen tai perintö- ja lahjaverotuksen progressioasteikko.

Verotuksellinen arvo

Tase-erän verotuksessa huomioon otettava määrä.

Vipurahasto

Sijoitusrahasto, joka käyttää sijoitustoiminnassaan aktiivisesti johdannaisia tavoitellessan keskimääräistä parempaa tuottoa.

Volatiliteetti

Arvopaperien tuottojen vaihtelu eli riski.