Sanasto

E

Efektiivinen korko/tuotto

Arvopaperin korko/tuotto suhteessa sen markkina-arvoon.

Emissio

Arvopaperin, liikkeeseenlasku, kuten osakeanti.

Emoyhtiö

Yhtiö, jolla on määräysvalta muissa yhtiöissä, joita kutsutaan tytäryhtiöiksi. Määräysvalta muodostuu yleensä silloin, kun emoyhtiöllä on yli 50 %:n äänivalta omistamastaan toisesta yhtiöstä. Emoyhtiö ja tytäryhtiöt muodostavat yhdessä konsernin.

Ensimarkkinat

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, jolloin liikkeeseenlaskija hankkii rahoitusta. Esimerkiksi osakeanti tai joukkovelkakirjalainan myynti. Vrt. jälkimarkkinat.

EPS

Osakekohtainen tulos. Yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti. Earnings per share.

Erillistilinpäätös

Yksittäisen yhtiön oma tilinpäätös. Kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan emoyhtiöt ovat erillistilinpäätöksen lisäksi velvollisia laatimaan konsernitilinpäätöksen, johon yhdistellään kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden erillistilinpäätökset.

Erityistä tarkoitusta varten perustettu yksikkö

Yhtiö, jossa tosiasiallinen määräysvalta voi olla jollakin muulla kuin yhtiön osakkeenomistajilla. Tosiasiallisen määräysvallan voivat muodostaa esimerkiksi merkittävä liiketoimintasuhde ja sen muodostama päätöksentekovalta. Esimerkiksi tuotantolaitoksen yksittäinen osa, jonka juridinen omistus on jollakin ulkopuolisella, mutta joka tosiasiallisesti palvelee taloudelliselta kannalta ainoastaan kyseistä tuotantolaitosta.

ETF, Exchange Traded Fund

ETF on pörssinoteerattu sijoitusrahasto, eli sen osuuksilla käydään kauppaa pörssissä. Pörssissä ETF-osuuden hinta määräytyy reaaliaikaisesti kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Useimmiten ETF seuraa jotakin indeksiä, kuten osakeindeksejä. ETF-rahastot käyttävät osakeindeksien lisäksi muitakin indeksejä. Jotkin rahastot käyttävät vaikkapa vehnän maailmanmarkkinahintoja indeksinään. Jatkuva kaupankäynti ja hinnanmuodostuksen reaaliaikaisuus erottaa ETF:t muista indeksiä seuraavista sijoitusrahastoista.

Euribor-korko

Euroalueen päivittäin julkaistavat viitekorot, jotka muodostuvat eurooppalaisten pankkien sijoitustodistusten markkinoilla.

ED

Exposure Draft. Luonnokset kansainvälisen IFRS-tilinpäätöksen uusiksi laadintaperiaatteiksi tai niiden tulkinnoiksi.

Eläkevastuu

Velvollisuus maksaa henkilöstön eläketurvaan liittyviä maksuja. Eläkevastuu on yhtiön velkaa.

Emissiokurssi

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskukurssi, joka voi poiketa nimelliskurssista eli sadasta. Jos kurssi on alle 100, lainasta maksetaan vähemmän kuin nimellisarvon verran.

Enhanced index -sijoitusrahasto

Rahasto, joka sijoittaa pääosin vertailuindeksin mukaisesti, mutta lisätuoton hankkimiseksi sallittava poikkeama, tracking error, on suurempi kuin perinteisen indeksirahaston.

EP-luku

Osakekohtaisen nettotuloksen ja osakkeen kurssin suhde. Earnings- price ratio, P/E-luvun käänteisluku.

Erikoissijoitusrahasto

Sijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista, esimerkiksi keskittämällä sijoitukset vain muutamaan kohteeseen.

Erillisverotus

Perheenjäsenten verotus erikseen.

ETA-alue

Euroopan talousalue EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Norja ja Lichtenstein.

Etuuspohjainen eläkejärjestelmä

Eläkejärjestelmä, jossa yrityksellä voi edelleen olla maksuvelvollisuus erilliselle eläkkeen järjestävälle taholle yrityksen henkilöstön aikaisempiin työsuorituksiin liittyen.