Sanasto

H

Hallintarekisteri

Arvo-osuusrekisteri, jossa näkyy osakkeen todellisen omistajan sijasta vain arvo-osuustilin hoitaja. Hallintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistus ei tule julkiseksi. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistajia koskevat silti normaalit liputusrajat eli liputusrajan ylittävät omistukset on julkistettava. Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen, hänen on oltava yhteydessä omaisuudenhoitajaansa rekisteröityäkseen tilapäiselle omistajaluettelolle.  Tällöin omistus tulee luonnollisesti julkiseksi. Hallintarekisteröinti on mahdollista vain ulkomaisille sijoittajille.  

Hankintameno-olettama

Omaisuuden myynti- eli luovutusvoiton verotuksessa todellisen hankintahinnan ja kulujen kanssa vaihtoehtoinen vähennys.

Hedge fund -sijoitusrahasto

Yhteisnimitys varsin erilaisille erikoissijoitusrahastoille. Niiden tavoitteena on positiivinen tuotto kaikissa markkinaolosuhteissa. Hedge fund voi sijoittaa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkokohteisiin ja -johdannaisiin. Hedge fund -sijoitusrahastot ovat suuririskisimpiä rahastotyyppejä. Suomalainen termi hedge fund ei vastaa amerikkalaista hedge fundia, joka tarkoittaa sijoitusyhtiötä.

HEX-indeksit

Helsingin Pörssin laskemat osakeindeksit, jotka on korvattu OMX-Helsinki -indekseillä.

Hyvä kirjanpitotapa

Yleiset kirjanpitoon ja tilinpäätöskäytäntöihin liittyvät toimintaperiaatteet, joihin vaikuttava lainsäädäntö, annetut muut ohjeet ja vakiintunut käytäntö.

Hallinnointipalkkio

Rahastoyhtiö veloittaa sijoitusrahastolta vuosittaisen hallinnointipalkkion ja säilytysyhteisölle maksamansa palkkion. Tämä palkkio vähennetään osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta erikseen osuudenomistajalta

Hankintameno

Hyödykkeen alkuperäinen ostohinta.

Hedge fund

Erikoisrahasto, jonka sijoitusstrategian tavoite on absoluuttinen tuotto. Suomalainen termi hedge fund ei vastaa amerikkalaista hedge fundia, joka tarkoittaa sijoitusyhtiötä.

Hedging

Ks. suojaaminen

High yield -laina

Yrityksen liikkeeseen laskema joukkolaina, jonka korkotuotto on korkea, koska yhtiön luottokelpoisuus on heikko. High yield -sijoitusrahasto sijoittaa high yield -lainoihin.