Sanasto

I

IASB

International Acconting Standards Board. Kansainvälisiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita laativa elin.

IFRS

International Financial Reporting Standards. Kansainväliset tilinpäätösstandardit, joita eurooppalaisten listayhtiöiden on noudatettava konsernitilinpäätöksien laatimisessa. Aikaisempi nimitys oli IAS, International Accounting Standards.

Ilmoitusvelvollinen

Sisäpiiriin kuuluva henkilö, jonka on lain mukaan julkistettava arvopaperikauppansa. Ilmoitusvelvollisia ovat mm. yhtiön toimiva johto, hallituksen jäsenet ja yhtiön itse määräämät sisäpiiriläiset.

Institutionaalinen sijoittaja

Suuria sijoituksia tekevä yhteisö, esimerkiksi eläke- ja vakuutusyhtiö, pankki ja sijoitusrahasto.

Investor Relations, IR

Ks. sijoittajasuhteet.

IAS

International Accounting Standards. Aikaisempi nimitys IFRS:lle.

IFRIC

International Financial Reporting Interpretations Committee of the IASB. Komitea, joka antaa tulkintoja kansainvälisistä IFRS-tilinpäätösstandardeista.

Ilmaisanti

Ks. Rahastoanti.

Indeksirahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksistä. Indeksirahasto pyrkii siis jäljittelemään indeksin kehitystä. Indeksi kuvaa esimerkiksi tietyn arvopaperijoukon yleistä hintamuutosta. Indeksisijoittaja tavoittelee markkinoiden keskimääräistä tuottoa. Pörssisäätiön sivuilta löydät esimerkiksi tilaston Nasdaq Helsingin yleisindeksin kehityksestä.

Instrumentti

Arvopaperikaupan kohde, esimerkiksi joukkovelkakirja, osake, sijoitustodistus tai johdannaissopimus.