Hallinnointipolitiikka

Pörssisäätiön hallinnointipolitiikka

Tässä hallinnointipolitiikassa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet, joita Suomen Pörssisäätiö (Börsstiftelsen i Finland) noudattaa hallinnoinnissaan.

Suomen Pörssisäätiö (”Pörssisäätiö” tai ”säätiö”) on suomalainen säätiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomessa noudatettavan sääntelyn mukaisesti. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

Säätiön toimintaa ja päätöksentekoa ohjaa etenkin säätiölaki (24.4.2015/487), säätiön säännöt ja muu säätiötä velvoittava lainsäädäntö. Säätiön toiminnassa noudatetaan tätä Hallinnointipolitiikkaa, muita säätiön politiikkoja ja muuta sisäistä ohjeistusta. Säätiön päätöksenteossa ja toiminnassa hyvä hallinnointitapa on keskiössä.

Pörssisäätiön hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Pörssisäätiöllä on niin sanottu yksitasoinen hallintomalli. Säätiöllä on hallitus, joka vastaa säätiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä. Säätiössä ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus. Hallitus täydentää itseään valitsemalla uudet hallituksen jäsenet säännöissä kuvatulla tavalla. Tilintarkastajalla on tärkeä rooli säätiön hallinnon tarkastuseliminä.

Säätiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Pörssisäätiön sääntöjen mukaan säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtajalla on tukenaan säätiön muu operatiivinen johto ja toimihenkilöt.

Pörssisäätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on aatteelliselta pohjalta tukea ja edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä Suomessa sekä niihin liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Säätiö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallistuville taloudellista etua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö harjoittaa arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä tukevaa ja edistävää aatteellista toimintaa sekä tukee apurahoin ja muilla tavoin arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja stipendirahaston tuotosta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja tiedottamistoimintaa, järjestää tarkoitusta edistäviä tilaisuuksia, ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua, osallistua lainsäädännön kehittämiseen ja harjoittaa vaikuttamistoimintaa.

Hallitus

Hallituksen jäsenten toimikausi

Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa valintaa koskevan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua valintakokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen enintään kolmeksi toimikaudeksi.

Jos hallituksen jäsen luopuu kesken toimikauden tehtävästään tai tulee oikeustoimikelvottomaksi, hallitus täydentää itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten lukumäärä

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksessa on oltava jäseniä, joilla on arvopaperimarkkinoihin liittyvää osaamista. Hallituksessa on oltava edustettuna arvopaperimarkkinoiden eri toimijoita.

Arvopaperimarkkinoiden eri toimijoita ovat muun muassa pörssiyhtiöt, pankit ja sijoituspalveluyritykset, pörssi ja arvopaperikeskus, yksityissijoittajat, institutionaaliset sijoittajat.  Arvopaperimarkkinatoimijoiden lisäksi hallituksessa voi olla akateemisen maailman ja viranomaisten edustajia.

Hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon säätiön toiminnan asettamat vaatimukset ja säätiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksessa on oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Hallituksen hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemusvaatimus täyttyy, jos vähintään yhdellä kolmasosalla hallituksen jäsenistä on hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.

Hallituksen jäsenistä vähintään yhdellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta. Lisäksi on toivottavaa, että jäsenillä on ammattitaitoa ja osaamista liikkeenjohdon tehtävistä, johdon palkitsemisesta ja henkilöstöjohtamisesta.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo hallituksen toiminnassa

Pörssisäätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa. Hallituksen monimuotoisuus tukee säätiön toimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävä monimuotoisuus tukee avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Monimuotoisuus edistää myös säätiön hyvää hallinnointia ja johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua.

Säätiön hallituksen monimuotoisuuden arvioinnille voi hakea tukea listayhtiöiden Hallinnointikoodin suosituksesta 9. Suosituksen mukaan monimuotoisuutta koskevia periaatteita määriteltäessä arvioitavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ikä ja sukupuoli sekä ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta.

Tavoite sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen osalta

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan Pörssisäätiössä kokonaisuutena. Hallituksen kokoonpanon on täytettävä sääntelyn asettamat vaatimukset ja varmistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Säätiön toiminnan luonteen takia on tärkeää, että hallituksessa on edustus pörssiyhtiöistä, finanssisektorilta, sijoittajanäkökulmasta ja akateemisesta maailmasta.

Hallitukselle asetettujen lainsäädännöstä ja säätiön säännöistä johtuvien vaatimusten sekä hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen puitteissa hallitukseen pyritään valitsemaan jäseneksi henkilöitä siten, että hallituksessa on edustettuna eri ikäisiä ja sukupuolisia henkilöitä erilaisilla taustoilla ja osaamisprofiileilla.

Tavoitteena on, että hallituksessa on sukupuolten tasa-arvoinen edustus. Tavoitteen mukaan hallituksessa saisi olla enemmistösukupuolta edustettuna korkeintaan 60 prosenttia hallituksen jäsenistä.

Toimenpiteet monimuotoisuustavoitteen saavuttamiseksi

Hallituksen jäsenten tehtävänä on etsiä ja ehdottaa hallitukselle henkilöitä hallituksen jäseniksi. Valmistelutyössä otetaan huomioon myös monimuotoisuusperiaatteet ja sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta hallituksessa.

Hallitus arvioi vuosittain tavoitteen toteutumisen ja ottaa sen huomioon valmistellessaan seuraavaa ehdotusta.

Hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimukset

Hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen, ja hänellä on oltava arvopaperimarkkinoiden ja arvopaperisäästämisen asiantuntemusta.

Hallituksen jäsen ei voi olla

 • oikeushenkilö;
 • alaikäinen tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu;
 • konkurssissa tai liiketoimintakiellossa; tai
 • Pörssisäätiön toimitusjohtaja.

Hallituksen jäsen ei edusta säätiön hallituksessa toimiessaan taustatahoaan, vaan toimii itsenäisesti edistäen säätiön etua. Hänen tulee edistää hallituksessa toimiessaan säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Tämä koskee myös tilanteita, joissa henkilö toimii säätiön hallituksessa virkansa, toimensa tai muun mandaatin perusteella.

Hallituksen jäsenten nimitysprosessi

Pörssisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitus kokoontuu maaliskuun loppuun mennessä valitsemaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.  Hallitus täydentää itse itseänsä.

Valintaprosessi

Hallitus tarkastelee vuosittain hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta sekä tarvetta täydentää hallitusta.  Samalla käydään läpi kriteerit, joiden pohjalta mahdollista uutta jäsentä tai uusia jäseniä etsitään.

Uusi jäsen pyritään valitsemaan niin, että hänen osaamisensa täydentää mahdollisimman hyvin jatkavan hallituksen osaamista ja sopii säätiön kehitysvaiheeseen.

Puheenjohtaja tai hallituksen erikseen päättämä jäsen on yhteydessä hallituksen sopivaksi toteamiin kandidaatteihin ja tiedustelee halukkuutta osallistua hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen jäsenet nimitetään vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät

Pörssisäätiön hallituksen toiminnan tarkoituksena on edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista. Tässä tehtävässä hallitusta ohjaa velvoite huolellisuuteen ja lojaalisuuteen eli toimimiseen vain säätiön hyväksi. Lisäksi hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että Pörssisäätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on vahvistanut tällä politiikalla kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, toiminnan periaatteista kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä.

Tämän politiikan mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää säätiön kannalta taloudellisesti, toiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat, joita ovat muun muassa:

Strategiset ja taloudelliset asiat

 • päättää säätiön strategiasta
 • vahvistaa säätiön budjetin
 • käsittelee säätiön merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä tavanomaisesta poikkeavista yksittäisistä investoinneista, sopimuksista, myynneistä ja muista vastaavista oikeustoimista
 • vahvistaa säätiön arvot
 • hyväksyy ja vahvistaa säätiön politiikat

Sijoitusstrategia

Raportointiasiat

 • käsittelee säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
 • käsittelee säätiön vuosiselvityksen
 • käsittelee johdon vastuuvapauden

Muut tehtävät

 • päättää säätiön jakamista apurahoista säätiön kulloinkin voimassa olevan apurahapolitiikan mukaisesti

Hallituksen kokousten aikataulu ja kokousmenettelyt

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus kokoontuu lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa.

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään hallituksen jäsenille todistettavalla tavalla hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen seitsemän päivää ennen kokousta. Sähköpostikokous voidaan kuitenkin avata samana päivänä, kun kutsu kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille. Hallituksen kirjallisen päätöksenteon edellytyksenä on se, että kaikille hallituksen jäsenille on annettu asianmukainen mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt. Vaaleissa tulee valituksi henkilö, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaana olevista ei saa yli puolta äänistä, järjestetään toinen kierros, jossa ovat mukana kaksi eniten ääniä saanutta. Valituksi tulee tällöin henkilö, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallituksen palkitseminen

Pörssisäätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Pörssisäätiön hallituksen jäsenet toimivat säätiön enemmistöomistaman Oy Pörssitalo-Börshuset Ab:n hallituksen jäseninä. Pörssitalon hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:

 • Puheenjohtajalle 700 euroa vuodessa
 • Varapuheenjohtajalle 500 euroa vuodessa
 • Hallituksen jäsenelle 500 euroa vuodessa

Hallituksen jäsenten perehdyttäminen

Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään asianmukaisesti tehtäväänsä.

Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja vastaa säätiön operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa säätiön toimintaa hallitutuksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä raportoida hallitukselle säätiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Organisaatio- ja henkilöstöasiat

Säätiön organisaatiomalli

Kuva 1. Pörssisäätiön organisaatiomalli

Säätiön edustaminen ja päätöksenteko

Pörssisäätiön sääntöjen mukaan säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa toimitusjohtajalle oikeuden kirjoittamaan säätiön nimen yksin.

Hallitus voi antaa muulle säätiön palveluksessa olevalla henkilölle oikeuden kirjoittaa säätiön nimen yksin tai yhdessä jonkun muun säätiön nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

Hallitus. Hallituksen päätösvaltaan kuuluu säätiölain nojalla hallituksen yleis- ja erityistoimivaltaan kuuluvat asiat ja tässä politiikassa kuvatulla tavalla säätiön kannalta taloudellisesti, toiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Säätiön käytännön toiminnan kannalta säätiön hallituksen päätettäväksi kuuluvat esimerkiksi sellaiset sopimukset, joilla on säätiön toiminnan laatu huomioiden kauaskantoisia ja merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi yli kymmenen vuoden pituiset vuokrasopimukset, joilla vuokrataan merkittävä osa Pörssitalon tiloista.

Toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalle on annettu oikeus säätiön nimen kirjoittamiseen yksin. Toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluu säätiön operatiiviseen johtamiseen ja juoksevaan hallintoon liittyvä päätöksenteko säätiölain nojalla toimitusjohtajan yleis- ja erityistoimivaltaan kuuluvissa asioissa ja tässä politiikassa kuvatulla tavalla. Kyseeseen tulee esimeriksi säätiön tavanomaiseen toimintaan liittyvistä sopimuksista ja oikeustoimista päättäminen. Tällaisia oikeustoimia ja sopimuksia voi olla esimerkiksi Pörssitalon tilojen vuokraamiseen liittyvät sopimukset, Pörssisäätiön tapahtumiin ja toimintaan liittyvät yhteistyösopimukset ja alla kuvatuissa puitteissa työsopimukset.

Toimitusjohtaja voi lisäksi ryhtyä tarvittaviin toimiin säätiön hallituksen päätösten täytäntöön panijana.

Muut edustamiseen oikeutetut. Hallitus voi antaa Pörssisäätiön muille kokeneille työntekijöille oikeuden säätiön nimen kirjoittamiseen.

Kyseisillä henkilöillä on oikeus solmia säätiön puolesta säätiön käytännön toimintaan liittyviä sopimuksia toimitusjohtajan tai hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti.

He voivat lisäksi ryhtyä tarvittaviin toimiin säätiön hallituksen tai toimitusjohtajan päätösten täytäntöönpanijana.

Säätiön operatiivisen johdon ja toimihenkilöiden valinta

Säätiön sääntöjen mukaan hallitus ottaa palvelukseen toimitusjohtajan ja muut toimihenkilöt. Toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen voidaan antaa myös toimitusjohtajan tehtäväksi.

Alla on vahvistettu sääntöjen asettamissa raameissa periaatteet säätiön operatiivisen johdon ja toimihenkilöiden valinnalle.

Toimitusjohtajan valinta

Hallitus päättää toimitusjohtajan nimittämisestä, palkasta ja palkantarkistuksista sekä toimitusjohtajan ja henkilökunnan vuosipalkkioista.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palvelusopimuksen ja palkitsemisen mukaan lukien palkat, kannustepalkkiot ja eläkejärjestelyt Pörssisäätiön kulloinkin voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Johdon seuraaja- ja sijaistamissuunnittelu

Hallituksen vastuulla on valvoa toimitusjohtajan ja ylimpien johtajien / avainhenkilöiden seuraajasuunnittelua. Hallitus huolehtii siitä, että säätiön henkilöstörakenne mahdollistaa säätiön toiminnan sujuvan jatkuvuuden tilanteissa, joissa toimitusjohtaja tai yksittäinen avainhenkilö on estynyt.

Toiminnan jatkuvuus mahdollisissa normaalista poikkeavissa olosuhteissa varmistetaan muun muassa siten, että säätiön palveluksessa on riittävästi ammattitaitoista itsenäiseen ja työnkuvan kannalta joustavaan työskentelyyn kykenevää asiantuntijaosaamista.

Toimihenkilöt

Säätiön palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi muita johtajia ja/tai toimihenkilöitä, sekä harjoittelijoita.

Pörssisäätiön hallituksen vahvistaman palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtaja päättää henkilökunnan nimittämisestä ja solmii työsopimukset hallituksen hyväksymän budjetin ja linjausten mukaisesti.

Henkilöstön palkitsemisen periaatteet ovat määritelty Pörssisäätiön kulloinkin voimassa olevassa palkitsemispolitiikassa.

Monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevat periaatteet ja Pörssisäätiön henkilöstö

Pörssisäätiö pyrkii huomioimaan monimuotoisuuden kaikessa toiminnassansa. Esimerkiksi laadukkaalla monimuotoisuuden johtamisella ja yhdenvertaisuuden huomioimisella voidaan parantaa säätiön henkilöstön työhyvinvointia ja sitoutumista sekä ottaa käyttöön työntekijöiden koko osaamispotentiaali. Monimuotoisuudella voidaan lisätä innovaatiota, työn tuottavuutta ja edistää säätiön toiminnan tarkoituksen toteutumista.

Pörssisäätiön työyhteisössä edellytetään kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä, koska säätiön henkilöstö tekee yhdessä töitä saavuttaakseen säätiön yhteiset tavoitteet. Pörssisäätiö kohtelee kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, iästä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja muista vastaavista seikoista.

Pörssisäätiö pyrkii huomioimaan monimuotoisuuden myös kaikessa muussa toiminnassansa edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Riskienhallinta

Riskienhallinta kuuluu sekä säätiön ennakointityöhön, strategiseen suunnitteluun että operatiiviseen toimintaan. Osana riskien hallintaa säätiössä on se, että säätiön hallituksessa on oltava edellä kuvatulla tavalla riittävä osaaminen säätiön toiminnan jatkuvuuden ja hallinnon asianmukaisen järjestämisen takaamiseksi.

Säätiön operatiivisen toiminnan osalta kiinnitetään huomiota siihen, että säätiössä on riittävästi osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa huomioiden säätiön toiminnan laatu ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Osa riskien hallintaa on säätiön hallinnon asianmukainen järjestäminen muun muassa hallinnointipolitiikan ja muiden relevanttien politiikkojen avulla. Esimerkiksi säätiön sijoitusstrategiassa määritetään puitteet säätiön varojen sijoittamiseen tuloa tuottavalla, turvaavalla ja vastuullisella tavalla.

Säätiöllä on myös asianmukaiset prosessit muun muassa kulujen hyväksymisen ja taloushallinnon järjestämisen osalta, mikä osaltaan turvaa säätiön toimintaa. Säätiön toiminnan jatkuvuus pyritään huomioimaan myös säätiön käytännön toiminnassa esimerkiksi siten, että Pörssitalon mahdolliset määräaikaiset vuokrasopimukset pyritään mahdollisuuksien mukaan solmimaan siten, ettei samanaikaisesti pääty useita merkittäviä sopimuksia.

Tilintarkastus

Pörssisäätiön tilintarkastajasta määrätään säätiön säännöissä. Säätiöllä on oltava sääntöjen mukaan 1–2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0–2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee tilikaudeksi kerrallaan tekemään yhden tilikauden tilintarkastus.  Jos säätiöllä on vain yksi varsinainen tilintarkastaja, joka ei ole hyväksytty KHT- tai HTM-yhteisö, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. Hallitus päättää tilintarkastajien palkkioista.