HALLITUKSEN VALITSEMISTA JA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVAT PERIAATTEET

Pörssisäätiön toimintaa säätelee säätiölaki. Lisäksi Pörssisäätiö noudattaa vapaaehtoisesti Hallinnointikoodin hallituksen valitsemiseen ja monimuotoisuuteen liittyviä suosituksia säätiöön soveltuvin osin.

 

1. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten kelpoisuus

Hallituksen kokoonpano

Hallituksessa on oltava edustettuna arvopaperimarkkinoiden eri toimijoita.

Arvopaperimarkkinoiden eri toimijoita ovat mm. pörssiyhtiöt, pankit ja sijoituspalveluyritykset, pörssi ja arvopaperikeskus, yksityissijoittajat, institutionaaliset sijoittajat.  Arvopaperimarkkinatoimijoiden lisäksi hallituksessa voi olla akateemisen maailman edustajia ja viranomaisia.

Hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon säätiön toiminnan asettamat vaatimukset ja säätiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksessa on oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Hallituksen hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemusvaatimus täyttyy, jos vähintään yhdellä kolmasosalla hallituksen jäsenistä on hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.

Hallituksen jäsenistä vähintään yhdellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta. Lisäksi on toivottavaa, että jäsenillä on ammattitaitoa ja osaamista liikkeenjohdon tehtävistä, johdon palkitsemisesta ja henkilöstöjohtamisesta.

Jäsenten kelpoisuusvaatimukset

Hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen, ja hänellä on oltava arvopaperimarkkinoiden ja arvopaperisäästämisen asiantuntemusta.

Hallituksen jäsen ei voi olla

  • oikeushenkilö
  • alaikäinen tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu
  • konkurssissa tai liiketoimintakiellossa
  • Pörssisäätiön toimitusjohtaja

Jokainen uusi hallituksen jäsen perehdytetään Pörssisäätiön toimintaan.

 

2. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Hallinnointikoodin suosituksen 9 mukaan yhtiön on määriteltävä ja selostettava hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallinnointikoodin mukaan monimuotoisuutta koskevia periaatteita määriteltäessä arvioitavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ikä ja sukupuoli sekä ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta. Hallinnointikoodin mukaan yhtiön on selostettava aina vähintään tavoitteet molempien sukupuolten edustuksen osalta yhtiön hallituksessa, toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty.

Tavoite molempien sukupuolten edustuksen osalta

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan Pörssisäätiössä kokonaisuutena. Hallituksen kokoonpanon on täytettävä sääntelyn asettamat vaatimukset ja varmistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia vähintään yksi kolmasosa.

Tavoitteena on, että hallituksessa on edustus pörssiyhtiöistä, finanssisektorilta, sijoittajanäkökulmasta ja akateemisesta maailmasta.

Toimenpiteet monimuotoisuustavoitteen saavuttamiseksi

Hallituksen jäsenten tehtävänä on etsiä ja ehdottaa hallitukselle henkilöitä hallituksen jäseniksi. Valmistelutyössä otetaan huomioon myös monimuotoisuusperiaatteet ja tavoite molempien sukupuolten edustuksesta hallituksessa.

Hallitus arvioi vuosittain tavoitteen toteutumisen ja ottaa sen huomioon valmistellessaan seuraavaa ehdotusta.

Edistyminen tavoitteiden toteuttamisessa

Hallitus arvioi vuosittain hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuuden toteutumista.

 

3. Pörssisäätiön hallituksen kokoonpano ja jäsenten toimikausi

Sääntöjen mukaan Pörssisäätiön hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolmevuotinen, alkaen valintakokouksen päättyessä, ja päättyen kolmen vuoden kuluttua pidettävän valintakokouksen päättyessä. Kolmasosa hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.  Hallituksen jäsenenä voi toimia korkeintaan kolme kolmivuotiskautta eli yhteensä korkeintaan yhdeksän vuoden ajan.

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Eronneen tilalle valitun uuden hallituksen jäsenen toimikausi kestää eronneen jäljellä olevan toimikauden loppuun.

 

4. Pörssisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen

Pörssisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitus kokoontuu maaliskuun loppuun mennessä valitsemaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.  Hallitus täydentää itse itseänsä.

Valintaprosessi

Hallitus tarkastelee vuosittain hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuutta sekä tarvetta täydentää hallitusta.  Samalla käydään läpi kriteerit, joiden pohjalta mahdollista uutta jäsentä / uusia jäseniä etsitään.

Uusi jäsen pyritään valitsemaan niin, että hänen osaamisensa täydentää mahdollisimman hyvin jatkavan hallituksen osaamista ja sopii säätiön kehitysvaiheeseen.

Puheenjohtaja tai hallituksen erikseen päättämä jäsen on yhteydessä hallituksen sopivaksi toteamiin kandidaatteihin ja tiedustelee halukkuutta osallistua hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen jäsenet nimitetään vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuonna 2021 erovuorossa ovat Heikki Lehtonen ja Vesa Puttonen, joita ei voida valita enää uudelleen sekä Jouko Pölönen, joka voidaan valita vielä kahdeksi kolmivuotiskaudeksi.

Vuonna 2022 erovuorossa ovat Taru Tujunen, joka voidaan valita vielä yhdeksi kolmivuotiskaudeksi sekä Nelli Såger, joka voidaan valita vielä kahdeksi kolmivuotiskaudeksi.

Vuonna 2023 erovuorossa ovat Jaakko Eskola ja Riikka Laine-Tolonen, jotka voidaan valita vielä yhdeksi kolmivuotiskaudeksi.