Suomen Pörssisäätiön sijoitusstrategia

Hyväksytty 18.11.2019

1. Säätiön varainhoidon periaatteista

Säätiön varoja sijoitetaan tuloa tuottavalla, turvaavalla ja vastuullisella tavalla. Säätiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa sijoitustoimintaa vahvistetun sijoitusstrategian mukaisesti.

Säätiön omaisuuden keskeisin osa on Pörssitalo, jonka vuokratuotoilla nykyisen kaltainen toiminta on ylläpidettävissä.

Tämä sijoitusstrategia käsittelee säätiön muuta sijoitustoimintaa eli käytännössä arvopaperisalkkua, jonka muodostavat Suomen Pörssisäätiön ja Suomen Pörssisäätiön stipendirahaston arvopaperisalkut. Arvopaperisalkkua koskevassa sijoitusstrategiassa on syytä ottaa huomioon se, että suurin osa säätiön varoista on kiinteistöomaisuutta.

Suomen Pörssisäätiön tehtävänä on arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen. Tämä tehtävä huomioiden säätiön on mielekästä sijoittaa suoraan pörssissä noteerattuihin osakkeisiin.

Sijoitukset toteutetaan pääsääntöisesti suorina sijoituksina sijoitettaessa suomalaisiin osakkeisiin. Sijoituksissa korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin voidaan käyttää rahastoja. Sijoitukset toteutetaan pääasiassa Suomessa toimivien sijoituspalveluja tarjoavien yritysten välityksellä. Säätiö voi antaa varainhoitajalle mandaatin hoitaa osaa varoistaan tämän sijoitusstrategian linjausten mukaisesti.

Käyttötilillä pidetään riittävää likviditeettipuskuria. Tavoitteena on, että säätiön käyttötilillä pidetään vähintään puolen vuoden käyttömenoja vastaava summa ja stipendirahaston tilillä vähintään yhden vuoden apurahoja vastaava summa. Ylijäävät varat sijoitetaan sijoitusstrategian linjausten mukaisesti.

 

2. Säätiön sijoitustoiminnan linjaukset (strategia)

2.1.     Yleistä

Tavoitteena on sijoitussalkku, joka antaa pitkällä aikavälillä vakaan tuoton kohtuullisella riskitasolla.

Sijoitussuunnitelman lähtökohtana on Suomen Pörssisäätiön sijoitussalkun perusallokaatio, joka on esitetty myöhemmin. Allokaatiolla tarkoitetaan sijoitusten kohdistamista eri sijoitusluokkiin. Perusallokaation tarkoitus on ohjata sijoitustoimintaa pitkällä aikavälillä. Se on säännöllisen tarkastelun kohteena ja tarvittaessa hallituksella on oikeus muuttaa sitä.

 

2.2.     Suomen Pörssisäätiön sijoitusten jakautuminen sijoitusluokkiin

Säätiön perusallokaatio sijoitusten jakamisessa on seuraava:

Sijoitusluokka Perus-
allokaatio  (%)
Liikkuma-
vara (%)
Osakesijoitukset 80 70-95
Korkoinstrumentit 20 5-30
Muut sijoitukset 0   0-10

 

Arvonmuutoksesta aiheutuvan liikkumavaran ylittäminen tai alittaminen edellyttää, että asia tuodaan hallituksen tietoisuuteen.

 

2.3.     Osakesijoittamisen sijoitusstrategia ja osakkeiden valintakriteerit

Suurin tuotto-odotus ja riski on säätiön osakesijoituksissa. Osakesijoitukset kohdennetaan suomalaisiin osakkeisiin. Suomalaisiksi osakkeiksi voidaan lukea myös yrityksiä, joiden juridinen kotipaikka on Suomen ulkopuolella. Osakkeiden tulee olla listattuna suomalaisille osakkeille tarkoitetulla pörssilistalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla.

Sijoitukset suomalaisiin yrityksiin toteutetaan pääsääntöisesti suorina osakesijoituksina. Osakkeet valitaan noudattaen seuraavia teknisiä sääntöjä, joilla halutaan estää mahdollisen sisäpiiritiedon vaikutus osakkeita ostettaessa.

Vastuullisuusnäkökulma

Osakesijoituksia tehdessä poissuljetaan yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % tulee seuraavilta toimialoilta; alkoholi, tupakka, sotilaskalusto, pornografia ja uhkapelit. Lisäksi poissuljetaan yritykset, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia tulee kivihiilestä, eikä yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa kivihiilen vähentämiseksi.

Edellä mainittujen lisäksi poissuljetaan yritykset, jotka ovat rikkoneet vakavasti ja jatkuvasti kansainvälisiä normeja eli YK:n Global Compact aloitteessa seurattavia periaatteita (ympäristö, ihmisoikeudet, governance).

Kerran vuodessa tehdään ESG-analyysi, jossa tarkastellaan koko osakesalkun vastuullisuutta.  Analyysi käsitellään vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa ja todetaan johtaako se toimenpiteisiin.

Suorien osakesijoitusten kaava

  prosenttiosuus osakesalkusta yhtiöiden lukumäärä
Suuret yhtiöt
(markkina-arvo yli 1 mrd eur)
75 % 10
Keskisuuret yhtiöt
(markkina-arvo 150 milj. – 1 mrd eur)
20 % 10
Pienet yhtiöt
(markkina-arvo alle 150 milj. eur)
5 % 10

 

Salkku rakennetaan siten, että osakkeita tämän strategian mukaisesti ostettaessa sijoitetaan markkina-arvoltaan suuriin yrityksiin noin 75 %, keskisuuriin noin 20 % ja pieniin noin 5 % osakesijoituksiin kohdistetusta pääomasta.

Sijoituskriteerinä on osinkotuotto. Yhtiöt laitetaan järjestykseen kolmen vuoden osinkotuoton keskiarvon mukaan niin että huomioidaan edelliseltä vuodelta maksettu osinkotuotto, kuluvalta vuodelta maksettava osinkotuotto ja seuraavan vuoden osinkotuottoennuste. Edellisen vuoden osinkotuottoa ei lasketa tämän hetkisellä osakekurssilla vaan käytetään aikaisemmin laskettua tunnuslukua.

Sijoitukset tehdään kymmeneen markkina-arvoltaan suureen parhaan osinkotuoton omaavaan yritykseen (kuhunkin noin 7,5 prosenttia sijoitettavasta summasta), kymmeneen markkina-arvoltaan keskisuureen parhaan osinkotuoton omaavaan yritykseen (kuhunkin noin 2 prosenttia sijoitettavasta summasta) ja kymmeneen markkina-arvoltaan pieneen parhaan osinkotuoton omaavaan yritykseen (kuhunkin noin 0,5 prosenttia sijoitettavasta summasta).

Koska suurin osa säätiön varallisuudesta on kuitenkin kiinteistövarallisuutta, ei säätiö hanki pörssiin listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeita.

Yllä olevista periaatteista voidaan poiketa, mikäli osakkeen heikko likviditeetti tekee osakkeiden hankinnan kohtuuttoman hankalaksi.

Salkku tasapainotetaan uudelleen kolmen vuoden osinkotuoton keskiarvoa kriteerinä käyttäen vuosittain. Salkun tasapainottaminen tapahtuu tekemällä uudet sijoitukset kyseisen kriteerin mukaisesti. Salkun uudelleen tasapainottaminen tehdään lähtökohtaisesti syksyisin. Salkku voidaan kuitenkin toimitusjohtajan päätöksellä jättää tasapainottamatta joko kokonaan tai osittain.

Säätiö voi osallistua normaalisti maksullisiin osakkeenomistajan etuoikeuteen perustuviin merkintäoikeusosakeanteihin.

Muut osakemarkkinasijoitukset

Listautumisten edistämiseksi säätiö voi myös osallistua listautumisanteihin tai tehdä normaalirytmistä poikkeavia sijoituksia juuri listautuneihin yrityksiin. Hyvin pienen markkina-arvon omaaviin mikroyrityksiin voidaan sijoittaa myös rahastojen kautta. Näiden sijoituskaavan ulkopuolisten sijoitusten (listautumisannit, sijoitukset mikroyrityksiin) yhteismäärä voi olla korkeintaan 2 prosenttia osakesalkun arvosta.

Osakkeiden myyminen

Lähtökohtaisesti osakemyynnit tehdään salkun tasapainottamisen yhteydessä kerran vuodessa.

Mikäli muuten on tarpeellista kesken vuoden myydä kotimaisia osakkeita, myydään lähtökohtaisesti tasasuhteinen euromäärä suurimpien omistusten osakkeita.

Yllä olevista periaatteista voidaan poiketa, mikäli osakkeen heikko likviditeetti tekee osakkeiden myynnin kohtuuttoman hankalaksi.

Osakkeita voidaan myydä myös osto- ja lunastustarjoustilanteissa, joissa on syytä olettaa, että suurin osa osakkaista hyväksyy tehdyn tarjouksen.

 

2.4.      Korkosijoittamisen sijoitusstrategia

Korkosijoitukset jaetaan seuraaviin luokkiin (ml. kehittyvät markkinat)

–  rahamarkkinasijoituksiin (korkoriski alle 1 v.)
–  valtion lainoihin (ml. julkisyhteisöt)
–  yrityslainoihin (Investment Grade ja High Yield)

Yllämainituista sijoituskohteista korkein tuotto-odotus ja korkein riski liittyy yrityslainasijoituksiin. Huomioiden säätiön pitkä sijoitushorisontti, voidaan suurin osa korkosijoituksista näkemyksen mukaan kohdistaa yrityslainoihin. Korkosijoituksista enintään 25 % voi olla sijoitettuna high yield -luokiteltujen yritysten lainoihin. Korkosijoituksista enintään 25 % voi olla sijoitettuna ns. kehittyvien markkinoiden lainoihin.

Korkosijoitukset voidaan toteuttaa sekä suorina että rahastosijoituksina.  Korkosijoituksia tehdään pelkästään euromääräisiin sijoituskohteisiin. Hankittavien sijoitusrahastojen omistusten ei tarvitse olla euromääräisiä.

 

2.5. Muut sijoitukset   

Muita sijoituksia ovat muun muassa:

– Hedge-rahastot
– Raaka-ainerahastot
– Venture capital -rahastot
– Strukturoidut lainat

Yllä mainittuihin kohteisiin voidaan sijoittaa yhteensä maksimissaan 10 % säätiön sijoitussalkusta.

 

3. Sijoitusstrategian toimeenpano ja seuranta

 Tämä sijoitusstrategia, joka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 18.11.2019, korvaa edellisen sijoitusstrategian, joka hyväksyttiin 14.11.2016.

Uudet sijoitukset tehdään vuosittain tämän sijoitusstrategian kriteerien mukaisesti.

Hallitus hyväksyy sijoitusstrategian ja toimitusjohtaja vastaa sen toimeenpanosta. Toimitusjohtaja voi ulkoistaa toimeenpanoa ja päätöksentekoa valitsemalleen varainhoitajalle.

Säätiön hallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa hallitukselle tehdään selvitys salkun koostumuksesta ja kehityksestä.