Börsinformation på det egna språket

27.06.2014

Ålänningarna är intresserade av de bolag som är noterade på Helsingforsbörsen, men tillgången på svenskspråkig information är knapp. Därför lockade Börsstiftelsens Börseftermiddag i Mariehamn många intresserade deltagare.

Maarianhamina

Börsstiftelsens biträdande direktör Nina Tallberg betonar ålänningarnas långa traditioner inom aktiesparande, eftersom sjöfarten med dess risker visade nyttan med riskspridning redan i mitten av 1800-talet, då ålänningarna började intressera sig för frakttransporter till sjöss. Andelsrederier blev vanliga eftersom ett rederi hade flera tiotals delägare som delade på vinsterna, men också de förluster som ett fartyg medförde.

Ålänningarna har de största aktieinnehaven per invånare i Finland. Enligt Tallberg utgör språket dock ett hinder beträffande bolagen på Helsingforsbörsen . Ålänningarna köper aktier i bolag på Stockholmbörsen eftersom de får all information på sitt modersmål i Sverige.

I sitt eget inlägg under Börseftermiddagen konstaterade Tallberg att den ekonomiska krisen i Europa lett till att regleringen som begränsar värdepappersmarknaden har ökat. Det har stramat åt bankernas finansiering och lett till att företagen sökt finansiering via andra kanaler. Exempelvis andelslagen håller på att återvända, och nya produkter, såsom gruppfinansiering, där placerarna får möjlighet att finansiera exempelvis uppstartsföretag, har lanserats på marknaden.

– Vid gruppfinansiering gäller det att fundera på vem som samlar in medlen, vad man får för sina placeringar och vilka riskerna är. I andelslagen ska man däremot tänka på avkastningen, kostnaderna, likviditeten och hur snabbt kapitalet returneras.

Enligt Tallberg lönar det sig att också tänka på annat än enbart beskattningen i placeringsbesluten. Avkastningsförväntningarna och riskerna går i allmänhet hand i hand. Hon ger placerarna rådet att studera nya finansieringsprodukter och endast investera i sådana produkter som de förstår sig på.

Nordeas ekonom Mikael Granskog betonade i sitt inlägg att marknadsmiljön fortfarande gynnar aktiesparande eftersom de låga räntorna styr tillgångar till aktiemarknaden. De ekonomiska utsikterna i USA och Europa håller på att bli bättre. Den ekonomiska tillväxten gynnar även Japan, som länge varit i en nedförsbacke.

I Kina har tillväxten planat ut. Däremot finns det inga tecken på uppbromsning av tillväxten i utvecklingsländerna. Enligt Granskog ger de ljusare utsikterna i USA och Europa fart åt tillväxtsiffrorna i Kina och utvecklingsländerna.

Tre bolag presenterade sig

Direktören för investerarrelationer vid UPM, Johan Lindh, konstaterade att UPM gått starkt framåt under det första kvartalet både vad gäller affärsverksamhetens resultat och de strategiska projekten tack vare att kostnaderna har minskat och funktioner har effektiviserats.  Bolagets verksamhetsmiljö under första hälften av 2014 ser stabil ut.

Rörelseresultatet utan poster av engångskaraktär för årets första kvartal ökade till 196 miljoner euro, och skuldsättningsgraden sjönk till 37 procent. Av de eftersträvade besparingarna på 200 miljoner euro uppnåddes 78 procent under första kvartalet. Stabila utsikter för affärsområdena UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia och UPM Plywood skapar grunden för UPM:s lönsamhetsutveckling.

Direktören för investerarrelationer vid Munksjö Oyj, Laura Lindholm, presenterade det nya Munksjö som uppstod genom samgåendet av svenska Munksjö och finländska Ahlstrom. Bolaget tillverkar viktiga specialpapper för kundernas planerings- och tillverkningsprocesser.  Munksjö Oyj listades på börsen i Helsingfors i juli 2013.

Bolagets mål är att vara ledande tillverkare av specialpapper på marknader som inte är lika känsliga för makroekonomiska cykler som den traditionella skogsindustrin.

Bolagets omsättning i fjol var cirka 1,1 miljarder euro och driftsbidragsprocent 5,7. Bolagets mål är att höja driftsbidragsprocenten till 12 procent under affärsverksamhetscykeln och sänka skuldsättningsgraden till under 80 procent. Bolaget avser att betala en utdelning som motsvarar en tredjedel av nettokassaflödet efter investeringar.

Direktören för investerarrelationer vid Fortum, Sophie Jolly, konstaterade att Fortums resultat för det första kvartalet var bra trots de lägre elpriserna och den svagare rubeln.  Rörelseresultatet för Q1 var 477 miljoner euro. Resultatet försämrades av att årets första del var varm, vilket påverkade försäljningen av elektricitet. Kassaflödet från affärsverksamheten uppgick till sammanlagt 566 miljoner euro. Tillväxten jämfört med året innan var 21 procent.

Försäljningen av elnätet i Finland slutfördes i mars, vilket gav bolaget ett rörelseresultat på 1,85 miljarder euro. Avtal har också ingåtts om försäljning av elnätet i Norge, och försäljningen kommer att genomföras under årets andra kvartal.  Bolaget överväger även möjligheten att sälja elnätet i Sverige.

Fortum genomförde en organisationsreform i april. Enligt Jolly fortskrider bolagets effektiviseringsprocess enligt planerna. Syftet med projektet är att öka kassaflödet med över en miljard euro åren 2013–2014.

Text: Marita Kokko

Share article

Kommentarer