Placeringsfondsguide 2015

Spridning är det lättaste sättet att hantera riskerna. Med spridning avses att placeraren inte placerar alla sina pengar i samma objekt. Medlen i en placeringsfond är placerade i flera olika objekt. Därmed erbjuder placeringsfonder ett lätt sätt att sprida på sina investe- ringar.

Den låga räntenivån uppmuntrar sparare att hitta ett sätt att göra vinst på medlen på bankkontot. När placeraren funderar på olika alternativ är det en god idé att tänka på den egna viljan att ta risker och placeringens tidsspann. I placeringsfondsguiden presenteras olika slag av placeringsfonder och beskrivs de risker och möjligheter de för med sig. Därtill för vi fram olika saker som en fondplacerare bör fästa sin uppmärksamhet vid i valet av fond. Fondens kostnader är en sådan sak.

Placeringsfondsguiden har uppdaterats än en gång av chefsjurist Jari Virta från Fi- nansbranschens centralförbund. Börsstiftelsen tackar varmt för ett sakkunnigt arbete. För de tidigare versionerna av guiden har Sirkka-Liisa Roine och Markku Savikko ansvarat. Börsstiftelsen tackar också dem.

Det lönar sig för fondspararen att noga bekanta sig med de olika alternativen, efter- som det finns många helt olika placeringsfonder, för vilka avkastningsförväntningarna och riskerna avviker från varandra. Vi önskar er trevliga lässtunder och goda placeringar

Läs mer

Ladda Ner