Börsstiftelsen

Målsättningar

Börsstiftelsen i Finland är ett opartiskt samfund, som finansierar sin verksamhet med hyresinkomster från Börshuset Ab. Börsstiftelsen grundades år 1985, då man bestämde att dess stadgeenliga uppgift är att främja värdepapperssparande och värdepappersmarknaden. Börsstiftelsens verkställande direktör är Sari Lounasmeri. Stiftelsen har en styrelse, vars ledamöter utses för tre år åt gången.

Vi jobbar för placerare och företag

Börsstiftelsen strävar efter att ge företag möjlighet att skaffa riskkapital på en pålitlig, övervakad och effektiv marknad, som har så goda förutsättningar för handel som möjligt och som kan erbjuda mångsidiga och intressanta placeringsobjekt. Stiftelsen arbetar för att höja nivån på placerarinformation. Stiftelsen försöker också påverka förutsättningarna för att placeringsverksamhetens skattemässiga och rättsliga förhållanden hålls måttliga.

Verksamhet

Börsstiftelsen ökar kännedomen om värdepappersmarknaden genom egna publikationer, forskning, undervisningsverksamhet och tillställningar och evenemang om värdepappersmarknaden.

Stiftelsen publicerar guider som är avsedda för den stora allmänheten. I dessa guider presenteras grundläggande begrepp i placerande, olika värdepapperstyper samt beskattning av placeringar. För skolor producerar stiftelsen material avsett för lärare.

På våren och hösten ordnar stiftelsen Börskvällar, dvs. tillställningar avsedda för privatplacerare. För yrkesmänniskor inom värdepappersmarknaden, media och offentligt noterade bolag ordnar Börsstiftelsen kurser och ger ut publikationer.

Stipendier

Börsstiftelsen i Finland beviljar årligen stipendier. Stipendierna beviljas främst för forskning om börsbranschen och fortsatta studier efter magisterexamen.