Heinäkuun 2012 pörssiyritys on Solteq Oyj

Artikkeli julkaistu 2.7.2012

Vuonna  1982 perustettu Solteq Oyj, aiemmin Tampereen Tiedonhallinta, tarjoaa toiminnan- ja taloudenohjauksen palveluja kaupan, logistiikan, teollisuuden ja julkishallinnon toimijoille. Yhtiö tarjoaa lisäksi erikoiskaupan ohjauksen, kunnossapidon, huoltopalvelun ja kenttätyön hallinnan sekä järjestelmien sisältämän masterdatan hallinnan ja laadun parantamisen ratkaisuja.

Yhtiö julkisti 20.3.2012 hankkivansa Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan ja yrityskaupan rahoitus toteutettiin suunnatulla osakeannilla, lainalla ja kiinteistökaupalla. Teimme toimitusjohtaja Repe Harmaselle muutaman kysymyksen yhtiön kuulumisista yrityskaupan jälkeen.

1. Mitä yrityskaupalla tavoitellaan ja miksi juuri Aldata Solution Finland Oy oli teille hyvä ostokohde?

Yrityskaupan syy yksinkertaisimmillaan on meille strategiamme toteuttaminen. Tavoittelemme, kuten muullakin toiminnallamme, strategiamme mukaista tavoitetilaa ja kasvua. Näin ajateltuna asiaa korkealta tasolta. Kun tarkastellaan asiaa konkreettisemmin, niin tavoitteenamme oli yrityskaupalla nopeuttaa kehittymistä palvelutaloksi, joka kattaa kohdetoimialojemme asiakkaidemme tarpeet koko toimitusketjun IT-asioiden osalta hankinnasta myymälä- ja verkkokauppaan toiminnanohjauksen kautta. Yhtiö täydensi strategiaamme, ratkaisualueitamme sekä asiakkuuksiamme erinomaisesti. Samoin myös toisin päin; täydensimme erinomaisesti ostetun yhtiön liiketoimintaa.

2. Tehty osakekauppa oli osa yhtiön 4.2.2011 julkistettua strategiaa laajentaa toimintaanne myös yritysostoin. Mitkä ovat strategiset tavoitteenne?

Strategiset numeeriset tavoitteemme ovat 2014 vuoden jälkeen 50 M € liikevaihto 10 % kannattavuudella säilyttäen omavaraisuusaste 40 % tasolla. Tähän suuntaan kuljemme sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.  Tavoite on haastava, mutta sen eteen on hienoa herätä jokainen aamu. Tavoitteeseen pääsy edellyttää kaikkien osa-alueiden sekä operatiivisen toiminnan erinomaista tasoa. Tätä haluamme tehdä.

3. Mitä vaikutuksia yrityskaupalla on henkilöstöllenne?

Yrityskaupan suurimmat vaikutukset henkilöstöllemme ovat uusien mahdollisuuksien tarjoaminen, laajempien asiakaskokonaisuuksien kanssa toimiminen sekä uudet teknologiamahdollisuudet. Uskon, että lisäksi kansainväliset mahdollisuudet tulevat lisääntymään nykyisestä tulevien vuosien aikana. Henkilöstö jatkaa toimimista suomalaisessa keskikokoisessa yrityksessä, jonka toiminnan juuret ulottuvat 30 vuoden taakse. Uskon tämän luovan jatkuvuutta ja uskoa tulevaisuuteen henkilöstöllemme.

4. Miten näette toimialanne kehittyvän vuonna 2012? 

Toimialan kasvu on maltillista, hintakilpailu on haastavaa, mutta selkeästi on ollut nähtävillä merkkejä laadullisten kriteerien painotuksesta toimialallamme. Hinta ei ole enää ainoa tekijä, joka on kestävän kehityksen kannalta tärkeä kehityssuunta. Markkinakasvun ollessa n. 3–3.5 % ja inflaation noin saman verran toimialalla on tasaisia vuosia tiedossa. Toisaalta palveluidemme rooli asiakaskuntamme liiketoiminnassa säilyttää asemansa ja liiketoimintakriittisten järjestelmien rooli tulee kasvamaan. Uskon, että IT-toimiala jatkaa rooliaan entisestään toiminnan automatisoijana, tehostajana ja paremman ROI:n luojana. Toimialalla tullaan näkemään, kuten jo on nähty, rakenteellisia järjestelyjä, joilla kilpailuasetelmaa parannetaan ja jopa muutetaan yhtiöiden strategista positiota markkinassa.

5. Vuonna 2010 Solteq ei jakanut osinkoa, ja vuodelta 2011 osalta yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Mikä on yhtiönne osingonjakopolitiikka?

Yhtiön osingonjakopolitiikkana on aina ollut aktiivisen tuloskehitystä myötäilevän osingonjakopolitiikan toteuttaminen. Tämä ei ole vuosien varrella muuttunut vaan on alusta lähtien ollut yksi yhtiön peruselementeistä. Tätä periaatetta noudattaen on kuljettu myös 2010 vuoden osalta ja viime vuoden osalta yhtiökokous päätyi saman linjan ratkaisuun. On tärkeää jatkuvuuden ja kestävän kehityksen pohjalta noudattaa harkintaa oikean ajoituksen ja määrän suhteen osingonjaossakin. Nähtäväksi jää, miten hallitus käyttää saamaansa valtuutusta päätöksen pohjalta. Tällä hetkellä haluamme hoitaa yrityskaupan integraation loppuun ja turvata siten pidemmän aikavälin suorituskykyämme.