Kuukauden yhtiö: Partnera Oyj

Artikkeli
19.4.2021
Lukuaika
5 min

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin yhteisen artikkelisarjan huhtikuun yhtiö on syksyllä 2020 listautunut Partnera.

Partnera on liiketoimintakonserni joka toimii omistamiensa yhtiöiden kumppanina, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä̈ liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää̈ pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää̈ positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä̈ kestävän kehityksen tavoitteita.

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Pirkola kertoo haastattelussaan tarkemmin yhtiön toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Partneralla on 140-vuotinen historia. Listautuminen viime syksynä oli tekninen listautuminen eli teillä ei ollut listautumisantia. Miksi näin ja mikä sai teidät hakeutumaan Nasdaq First North -kasvumarkkinalle?

Partneran juuret ulottuvat tosiaan vuonna 1882 alkunsa saaneeseen puhelinliiketoimintaan, josta myöhemmin syntyi Oulun Puhelin Oy. Partnera-nimellä olemme toimineet vuodesta 2015. Taidamme olla vanhin First North -yhtiö ja lisäksi yhtiö, jolla on eniten omistajia tällä listalla. Omistajia meillä on tällä hetkellä lähes 27 000. Listautumisen ensisijaisena tavoitteena oli lisätä Partneran osakkeiden likviditeettiä sekä kasvattaa osakkeiden läpinäkyvää arvostusta ja Partneran tunnettuutta. Taloudellinen asemamme on vahva, emmekä siksi keränneet listautumisen yhteydessä varoja konsernille.

Partnera-konsernin vuoden 2020 liikevaihto kasvoi huomattavasti etenkin Foamit Groupin vahvan liikevaihdon kasvun myötä. Mitä Foamit Group tekee?

Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt ovat Uusioaines Oy ja Hasopor Ab. Yhtiön pääkonttori on Suomessa, ja lisäksi se toimii myös Ruotsissa. Foamit Groupilla on edellytykset toimia kansainvälisesti, ja sen tavoitteena on vahva kasvu.

Uusioaines Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka vastaanottaa yli 70 % Suomen kierrätyslasista. Lasin matka uudeksi tuotteeksi on kiertotaloutta parhaimmillaan: Uusioaineksen lasinpuhdistuslaitos Forssassa vastaanottaa ja puhdistaa Suomen Palautuspakkaus Oy:stä (PALPA) ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:stä tulevaa pakkauslasia eli pantillisia ja pantittomia pulloja ja purkkeja ja tuottaa niistä lasisirua asiakkailleen uusien tuotteiden kuten uusien pullojen ja purkkien sekä lasivillan valmistukseen. Lasinpuhdistuksessa syntyvän lasijätteen Uusioaines hyödyntää valmistamalla siitä Foamit-vaahtolasimursketta, joka on ympäristöystävällinen kevennemateriaali infra- ja talonrakentamiseen. Vaahtolasimursketta on käytetty muun muassa Helsingissä Amos Rex –
taidemuseon katon ja pikaraitiolinja Raide-Jokerissa putkikaivantojen kevennemateriaalina.

Foamit Groupin toinen tytäryhtiö Hasopor Ab on Ruotsin Hammarissa sijaitseva vaahtolasin valmistukseen erikoistunut yritys. Yli 90 % Ruotsin pakkauslasista päätyy Hasoporin kumppanin ja pääasiallisen raaka-ainetoimittajan, lasinkierrätysyhtiön Svensk Glasåtervinning AB:n kautta kierrätettäväksi Hammariin, joka on Ruotsin lasinkierrätyksen keskus. Ruotsin laajat markkinat tarjoavat Hasoporille kasvupotentiaalia myös tulevaisuudessa.

Miten kestävä kehitys ja vaikuttavuus näkyvät käytännössä Partneran liiketoiminnassa?

Kestävä kehitys tarkoittaa Partneralle sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen näkökulman huomioimista päätöksenteossa. Tavoitteenamme on omistaa yhtiöitä, joilla on tahto ja edellytykset paitsi kasvaa myös tukea kestävän kehityksen tavoitteita ja siten edistää yhteiskunnan muutosta.

Partneran nykyisistä strategisista omistuksista Foamit Groupin tytäryhtiöiden toiminta pohjautuu vahvasti kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Tytäryhtiöt tuottavat kierrätyslasista siis lasijätteestä sekä raaka-ainetta uusiin tuotteisiin että vaahtolasia, joka on jo uusi tuote sinänsä.

Millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut teidän toimintaanne?

Vuonna 2020 etenimme liiketoimintakonsernimme rakentamisessa strategiamme mukaisesti koronaviruspandemian aiheuttamista yhteiskunnallisista haasteista huolimatta. Partnera-konsernin liikevaihto kasvoi huomattavasti Foamit Groupin vahvan liikevaihdon kasvun ja emoyhtiön likvidien varojen hallintaan liittyvän arvopaperimyynnin ansiosta.

Foamit Groupin vaahtolasiliiketoiminnan liikevaihdosta suurin osa tulee vakaasti kehittyvästä infrarakentamisesta, johon koronapandemialla ei ollut huomattavaa vaikutusta. Koronapandemialla oli negatiivista vaikutusta talorakentamiseen loppuvuodesta, mutta tästä huolimatta vaahtolasiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi merkittävästi vuonna 2020. Koronapandemian vaikutukset ravintolaliiketoimintaan vähensivät lasijätettä, mikä heikensi lasiliiketoiminnan raaka-aineiden saatavuutta Suomessa. Vuosi oli pandemiasta huolimatta menestyksekäs myös osakkuusyhtiöllemme pääomasijoitusrahasto Nordic Option Oy:lle, joka kohdistaa sijoituksensa myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomen alueella. Pandemian vaikutukset olivat vähäiset Partneran emoyhtiön arvopaperisalkun arvonmuutokseen

Mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne?

Taloudelliset tavoitteemme keskipitkällä aikavälillä ovat
• oman pääoman tuotto yli 10 %
• vakaa voitonjako osakkeenomistajille sekä
• pääosa sijoitettavissa olevista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Mihin megatrendeihin kiinnitätte huomiota strategiassanne?

Strategianamme on omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä murrosta läpikäyvillä toimialoilla, kuten esimerkiksi energia-alalla, kiertotaloudessa, palveluissa ja logistiikassa sekä infrastruktuuripalveluissa. Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, kuten kuluttajien arvomaailman muutokseen, väestön keskittymiseen ja digitalisaatioon.

Kuluttajien arvomaailman muutos edistää kestävän kehityksen alueella toimivien yhtiöiden liiketoimintaa ja edellyttää tuotteiden ja palveluiden tuottamista kestävästi muun muassa uusiutuvia luonnonvaroja ja kierrätystä hyödyntäen.

Väestön keskittyminen lisää tarvetta ekologiselle infrastruktuurille, energiajärjestelmän kehittämiselle ja kiertotaloudelle sekä johtaa yhteiskuntarakenteiden muuttumiseen. Väestön keskittyminen kaupunkialueille edellyttää yhteiskunnalta huomattavia panostuksia esimerkiksi infrastruktuuriin, jätteiden kierrättämiseen ja käsittelyyn sekä kierto- ja jakamistalouteen. Yhteiskunnan ja eri toimialojenmurros avaa Partneralle liiketoimintamahdollisuuksia myös yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa.

Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen muuttaa yhteiskuntaa ja uudistaa liiketoimintaa toimialasta riippumatta.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.