Enemmän kuin pelkkä osinko

Tunnetko oikeutesi omistajana?

Käytät omistajan valtaa, kun päätät ostaa jonkun yhtiön osakkeita. Omistajat päättävät millaiset yritykset ja hankkeet saavat rahoitusta – siis millaisia yrityksiä on ylipäätään olemassa.

Pörssiyhtiössä osakkeenomistajille on annettu ylin päätösvalta, jota he voivat käyttää yhtiökokouksessa.

Omistajat tekevät yritystoiminnan tärkeimmät päätökset. Pörssiyhtiössä osakkeenomistajille on annettu ylin päätösvalta, jota he voivat käyttää vähintään vuosittain järjestettävässä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla on aina oikeus äänestää jaloillaan eli myydä osakkeet.

Voittoa omistajalle 

Pörssiyhtiössä omistajan oikeudet määräytyvät pitkälti osakeyhtiölain ja sen periaatteiden mukaan. Osakkeenomistajan tärkeimmät oikeudet ovat oikeus osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa sekä taloudelliset oikeudet.

Pohjimmiltaan osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Näin sanotaan osakeyhtiölaissa, joskin yhtiön tarkoitusta voidaan muuttaa yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Osakeyhtiössä omistajalle luo turvaa se, että osakkeenomistajan vastuu on rajoitettu. Se tarkoittaa, että osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa pörssiyhtiön sitoumuksista, kuten veloista. Yhtiö vastaa velvoitteistaan omalla varallisuudellaan.

Osakkeenomistajan vastuu rajoittuu vain siihen panokseen, jonka hän on sijoittanut yhtiöön. Jos pörssiyhtiö siis ajautuisi konkurssiin, omistajan riski rajautuu siihen, että hän menettää sijoituksensa.

Osake on osuus yrityksestä

Pörssiyhtiön osake on osuus yrityksestä, osakeyhtiöstä. Osakesijoittajan oikeudet eroavat perustavanlaatuisesti rahastosijoittajan tai sijoitusvakuutuksia hyödyntävän oikeuksista.

Kun omistat suoraan pörssiyritysten osakkeita, valitset itse jokaisen yrityksen, johon sijoitat. Voit vaikuttaa omistamiesi yritysten toimintaan osallistumalla yhtiökokoukseen, jossa tehdään yhtiön tärkeimmät päätökset.

Rahastosijoittaja sen sijaan omistaa rahasto-osuuksia. Rahastoyhtiö hallinnoi rahastoon sijoitettuja varoja, ja käyttää myös osakesijoituksiin kuuluvaa äänivaltaa yhtiökokouksissa.

Päätösvalta yhtiökokouksessa

Rajatusta vastuusta huolimatta pörssiyhtiön osake tuo omistajalleen päätösvaltaa. Pörssiyhtiössä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön strategiasta ja liiketoiminnasta, ja omistajat käyttävät yhtiön ylintä valtaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla on siis oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja vaikuttaa äänestämällä. Jokaisella osakkeenomistajalla on myös oikeus esittää asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Itse kokouksessa osakkeenomistajalla on oikeus esittää kysymyksiä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa omistajat tekevät yhtiön suuret päätökset. Yhtiökokous nimittää ja erottaa hallituksen, jossa ovat yhtiön ylimmät päätöksentekijät. Hallitusvalinnat vaikuttavat siihen, minkälaisella osaamisella ja millaisilla arvoilla yhtiötä johdetaan.

Omistajat vahvistavat yhtiökokouksessa yhtiön tilinpäätöksen ja päättävät yhtiön varojen jaosta, kuten osingoista. Lisäksi yhtiökokouksessa päätetään esimerkiksi mahdollisista osakeanneista, omien osakkeiden hankkimisesta, tietyistä yritysjärjestelyistä sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Enemmistö päättää, vähemmistöä suojataan

Omistajien valta jakautuu osakeyhtiössä osake ja ääni -periaatteen mukaisesti. Osakkeenomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti, mutta valtaa omistajalla on sitä enemmän mitä enemmän osakkeita hän omistaa. Osakeyhtiössä toteutuu siis sijoitetun pääoman demokratia.

Poikkeuksen osake ja ääni -periaatteeseen tuovat joissain pörssiyhtiöissä käytössä olevat erilajiset osakkeet. Yhtiöllä voi olla erilaisia osakesarjoja, jolloin jotkin osakkeet voivat olla äänivallattomia tai muita äänivaltaisempia tai antaa vaikka isomman osuuden osingoista.

Päätökset yhtiökokouksessa tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä. Merkittävimmistä asioista päättäminen vaatii kuitenkin määräenemmistön hyväksynnän, eli kaksi kolmasosaa annetusta äänistä. Määräenemmistöllä päätetään esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, suunnatusta osakeannista tai sulautumisesta toiseen yhtiöön.

Osakeyhtiölaki turvaa vähemmistöomistajia mahdollisilta enemmistön väärinkäytöksiltä. Vähemmistöosakkeenomistajat voivat vaatia, että yhtiö maksaa vähemmistöosinkoa. Vähemmistöomistajat voivat myös vaatia yhtiön eritystilintarkastusta. Näiden vaatimusten taakse tulee saada vähintään 10 prosenttia osakkeenomistajista.

Kun enemmistöomistaja omistaa yli 90 prosenttia pörssiyhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, hän voi lunastaa vähemmistöomistajien osakkeet. Vastaavasti vähemmistöomistajat voivat vaatia osakkeidensa lunastamista.

Taloudelliset oikeudet

Moni osakesijoittaja pitää taloudellisia oikeuksia tärkeimpinä oikeuksinaan. Osakkeenomistajalla on oikeus saada osuus pörssiyhtiön varoista, jos niitä jaetaan. Muilla yhtiön rahoittajilla, kuten luotonantajilla, ei tätä oikeutta ole.

Pörssiyhtiö voi jakaa varojaan osinkoina tai pääomanpalautuksina. Esityksen varojen jaosta tai jakamatta jättämisestä tekee yhtiön hallitus ja päätöksen yhtiökokous.

Osakkeenomistajan oikeus varoihin riippuu pörssiyhtiön taloudellisesta menestyksestä, sillä varojenjaossa on noudatettava tase- ja maksukykytestejä. Osakkeenomistajille voidaan jakaa vain tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia varoja. Yhtiön tulee pysyä maksukykyisenä myös varojenjaon jälkeen.

Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu myös osakkeenomistajan oikeus saada vastike, jos pörssiyhtiö jakautuu tai sulautuu. Jos yhtiö purkautuu, osakkeenomistajalla on oikeus saada osuutensa yhtiön nettovaroista.

Osakkeenomistajalla on yleensä myös etuoikeus uusiin osakkeisiin. Poikkeustilanne on suunnattu anti, jolloin uusia osakkeita annetaan merkittäväksi vain valituille sijoittajille. Suunnatulla annilla on aina oltava painava taloudellinen syy.