Osa 6

Vastuullinen sijoittaminen ja omistaminen 

Vastuullisuus on globaali megatrendi, ja se näkyy myös sijoittamisessa. Vastuullinen sijoittaminen on kasvattanut merkittävästi suosiotaan. Sijoittaja voi huomioida vastuullisuuden monella tavalla. 

Yleisimpiä vastuullisuuskriteerejä kutsutaan ESG-kriteereiksi (environment, social, governance). Niihin kuuluvat ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioon ottaminen. 

Ympäristön kannalta olennaisia asioita ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen ja saastuttamisen vähentäminen. Sosiaalinen vastuu kattaa ihmisoikeuksista huolehtimisen ja henkilöstöpolitiikan kaltaiset asiat. Hyvään hallintotapaan liittyvät muun muassa verojen maksu ja korruption ehkäiseminen.

On hyvä tiedostaa, että jokaisella on oma käsityksensä vastuullisuudesta. Sijoittajan kannattaa miettiä, mitkä ovat itselle tärkeitä asioita. Eri sijoituskohteita on helpompi vertailla, kun omat prioriteetit ovat selvillä. 

Vastuullisesti sijoittava huomioi vastuullisuuden ja pyrkii samalla parantamaan salkkunsa tuotto- ja riskiprofiilia. Mitä laajemmin sijoituskohteista ottaa selvää, sitä parempia päätöksiä tekee. 

Tutkimusten mukaan vastuullinen sijoittaminen ei ainakaan heikennä sijoitustuottoja. 

Vastuullinen sijoittaminen onnistuu monella eri tavalla. ESG-integrointi tarkoittaa, että sijoittaja sisällyttää ESG-kriteerit osaksi muita sijoitusvalintakriteerejään. Sijoitukset voi kohdistaa toimialansa vastuullisimpiin yhtiöihin tai poissulkea kokonaan salkustaan epäeettisenä pitämiään toimialoja, tuotteita tai yrityksiä. 

Yksi tapa on niin kutsuttu vaikuttavuussijoittaminen. Silloin sijoittaja tavoittelee positiivista yhteiskunnallista vaikutusta ja taloudellista tuottoa sijoittamalla yrityksiin, joiden tuotteet ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia. Tällöin mitataan sijoitusten vaikuttavuutta yhteiskuntaan. 

Sijoituskohteeksi voi pyrkiä löytämään yhtiöitä, jotka hyötyvät vastuullisuustrendistä. Voit käyttää tässä omaa osaamistasi ja intuitiotasi. Asiakkaat ovat uskollisempia vastuullisille brändeille. Uudenlaisille tuotteille ja palveluille, kuten muovin ja fossiilisten polttoaineiden korvaajille, on kysyntää. Voit myös esimerkiksi pohtia, mitkä yhtiöt ovat parantamassa vastuullisuuskäytäntöjään eli ovat mahdollisia käänneyhtiöitä tällä saralla. 

Aktiivinen omistajuus on tapa vaikuttaa sijoituskohteeseen. Pörssiyhtiön osakkeenomistajalla on monia oikeuksia. Jokainen omistaja voi osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa, joka on osakeyhtiön ylin päättävä elin. Omistajat valitsevat yrityksen hallituksen ja tilintarkastajat, päättävät johdon palkitsemisesta ja päättävät osingonjaosta.  

Kun omistat yhdenkin osakkeen, sinulla on yhtiökokouksessa oikeus kommentoida ja kysyä johdolta tärkeinä pitämiäsi asioita, oikeus äänestää ja vaatia äänestystä esityslistan asioista ja oikeus esittää etukäteen päätösehdotuksia. Lue lisää omistajan oikeuksista

Voit etsiä salkkuusi vastuullisia rahastoja, vihreitä joukkolainoja tai vastaavia sijoituskohteita. Olemassa on sekä vastuullisia passiivisia indeksirahastoja että aktiivisia rahastoja. Muista selvittää tarkasti, mitä vastuullisuus millekin sijoituskohteelle tarkoittaa.

Monet pörssiyhtiöt julkaisevat vastuullisuusraportteja tai kertovat vastuullisuudesta osana vuosikertomustaan. Niin kutsutuissa olennaisuusanalyyseissa yhtiöt määrittelevät niille tärkeimmät vastuullisuuden painopisteet, joita yksityissijoittaja voi peilata omiin prioriteetteihinsa. 

Yhtiöiden omien raporttien lisäksi yksityissijoittaja voi hyödyntää monia valmiita vertailuja ja listauksia. Kannattaa myös seurata uutisia yhtiöiden toiminnasta. 

Tietolähteitä yksityissijoittajalle ovat esimerkiksi: 

  • RobecoSAMin tutkimukseen perustuva Sustainability Yearbook, joka arvioi globaalisti eri toimialoilla toimivien yritysten vastuullisuutta, samoin Corporate Knightsin Global 100 -listaukset. Kummassakin on mukana myös suomalaisia yhtiöitä. 
  • Erilaiset indeksit listaavat johtavia yrityksiä vastuullisuudessa: esimerkiksi OMX GES Sustainability Finland -indeksi sisältää suomalaisia yhtiöitä. 
  • Useat pörssiyhtiöt käyttävät vastuullisuusraportoinnissaan GRI-standardeja. Tavoitteena on luoda yhteinen yleisesti hyväksytty malli yhteiskuntavastuuraportointiin. Määrämuotoisuus ja yhteiset standardit helpottavat lukijaa. 
  • EU:n vastuullisuussääntely tarkentuu lähivuosina. Esimerkiksi yritysten kestävyysraportoinnin odotetaan muuttuvat vertailukelpoisemmaksi.
  • YK:n aloite kestävän liiketoiminnan edistämiseksi – 10 periaatetta on aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan. Aihepiireinä ovat ihmisoikeudet, ympäristö, korruption kitkeminen ja työelämän standardit. Global Compactissa mukana olevilla yrityksillä on velvollisuus raportoida YK:lle vuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta. Aloite käynnistettiin vuonna 2001, minkä jälkeen siihen on liittynyt tuhansia yrityksiä yli 160 eri maasta, myös Suomesta.
  • Rahastoihin sijoittava voi tarkkailla monenlaisia arviointeja sekä valita erilaisia kestävän kehityksen teemarahastoja. Vastuullisia rahastoja vertaillessa kannattaa lukea huolella rahastojen omat tiedot siitä, millä kriteereillä ne valitsevat tai poissulkevat sijoituskohteita. 
  • Morningstar antaa rahastoille luokituksia niiden vastuullisuuden perusteella.