Sijoittajan sanasto – Selitykset sadoille termeille

Sijoittajan sanasto pelastaa, jos jokin termi askarruttaa. Sanastosta löytyy selitykset sadoille termeille.

a
Aktivointi

Menon sisällyttäminen taseeseen varoihin ja osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Taseeseen aktivoidusta omaisuudesta kirjataan tulosta heikentävät poistot vasta useamman tilikauden aikana. Menettelyn seurauksena kulumassa olevan ensimmäisen tilikauden tulos paranee ja myöhempien vuosien tulos heikkenee poistoja kirjattaessa.

Alfa-kerroin

Sijoitusrahaston tai osakkeen tuottoa verrattuna vastaavan markkinariskin omaavan puhtaan indeksisalkun tuottoon mittaava kerroin.

Alijäämähyvitys

Ansiotulon verosta tehtävä vähennys, silloin kun pääomamenot ylittävät pääomatulot.

Allokaatio

Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus sijoitussalkussa.

Ammattisijoittaja

Ks. institutionaalinen sijoittaja.

Analyytikko

Sijoitustutkija, joka analysoi markkinoiden ja eri yritysten toimintaa ja kehitystä.

Apportti

Osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan, esimerkiksi kiinteän omaisuuden antaminen apporttiomaisuutena perustettavan yhtiön käyttöön osakepääoman maksamisen sijasta.

Arbitraasi

Arvopaperin, valuutan tai hyödykkeen osto ja myynti eri markkinoiden tilapäisiä hinnoittelueroja hyödyntäen riskittömän tuoton saamiseksi.

Arvo-osake

Osake, jonka markkina-arvo on alhainen verrattuna sen taseesta laskettavaan kirjanpitoarvoon. Arvo-osakkeiden p/e -luvut ovat usein alhaisia. Kurssikehitys on usein melko vakaata.

Arvo-osuus

Arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuudet korvaavat painetut arvopaperit, kuten osakekirjat ja joukkovelkakirjat. Sijoitusrahasto-osuudet eivät vielä ole arvo-osuusjärjestelmässä.

Arvo-osuusrekisteri

Valtiovarainministeriön toimiluvan alainen rekisteri, jossa arvo-osuustilejä pidetään.

Arvonalennus

Määrä, jolla hyödykkeen kirjanpitoarvo ylittää hyödykkeen käyvän arvon. Pitää kirjata kuluksi. Käytetään myös käsitettä arvonalentumistappio.

Arvonalentumistappio

Ks. arvonalennus

Arvopaperi

Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osake, joukkovelkakirja tai sijoitusrahasto-osuus.

Arvopaperikauppa

Arvopapereiden osto ja myynti.

Arvopaperikeskus

Muun muassa arvo-osuusjärjestelmää sekä ei-kaupallista arvo-osuusrekisteriä hoitava yhtiö.

Arvopaperimarkkinalaki

Sisältää määräyksiä yhtiöiden tiedottamisesta ja sisäpiiritiedon hyväksikäytön kiellon.

Arvopaperimarkkinat

Arvopaperi on kaupan kohteena oleva asiakirja, osake- tai joukkovelkakirja.

Arvopaperinvälittäjä

Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja ja tarjoaa omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluja. Sijoituspalveluyritys.

Arvopaperisäilytys

Pankin tai muun arvopaperinvälittäjän palvelu, jossa arvopapereita säilytetään ja hoidetaan asiakkaan lukuun.

Arvopaperisalkku

Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit. Portfolio.

Arvopaperistuminen

Arvopapereiden, kuten joukkovelkakirjojen tai muiden jälkimarkkinoille sopivien rahoitusmuotojen käyttö perinteisen pankkilainan asemesta.

Arvostus

Rahamäärien määrittelyt, joiden suuruisena varat ja velat merkitään taseeseen tai tuotot ja kulut tuloslaskelmaan.

Avaava tase

Uusiin laatimisperiaatteisiin siirtymisen hetkelle ladittava yhtiön tase, jossa eritellään yhtiön varat ja velat.

Avoir fiscal

Ks. yhtiöveron hyvitysjärjestelmä.

b
Basis point

Prosenttiyksikön sadasosa (0,01). Pienin yksikkö, jolla korko voi muuttua. Piste.

Bear market

Markkinoiden laskukausi.

Benchmark-indeksi

Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sääntöjen mukaan, esimerkiksi OMX Helsinki Cap -indeksi. Benchmark-indeksi. Kts. vertailuindeksi.

Beta-kerroin

Osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta mittaava kerroin. Jos kerroin on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa tahtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jos kerroin on kaksi, riski on suurempi ja tuotto vaihtelee kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Vastaavasti alle yhden betan osakkeet reagoivat markkinoiden muutoksiin keskimäärin vähemmän.

Blue chip -yhtiö

Suuri ja tunnettu pörssiyhtiö, jolla on pitkä toimintahistoria ja joka on vakiinnuttanut vahvan taloudellisen aseman.

Bond(i)

Ks. joukkovelkakirjalaina (englanniksi bond).

Bull market

Markkinoiden nousukausi.

Bullet-laina

Joukkolaina, joka maksetaan takaisin yhdessä erässä laina-ajan päättyessä.

c
CD

Certificate of deposit. Ks. sijoitustodistus.

Current ratio

Yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen.

d
Debentuurilaina

Yrityksen liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina, jonka asema yhtiön konkurssissa on huonompi kuin muitten yhtiön sitoumuksien, mutta parempi kuin osakkeenomistajien.

Deflaattori

Deflaattori mittaa hintojen muutosta ja kuvaa näin ollen inflaatiota. Deflaattorikäyttö eli deflatointi merkitsee sitä, että jonkun hinta- tai kustannusindeksin avulla muunnetaan arvon muutos kiinteähintaiseksi eli saadaan selville määrän todellinen muutos.

Diskonttaus

Tulevien maksujen nykyarvon laskeminen. Osakkeiden hintoihin voi diskontata kaikki pörssiyhtiöiden tulevaa tuloskehitystä tai markkinoita koskeva uutiset.

Dow Jones Averages

Dow Jonesin laskemat eri toimialojen ja alueiden indeksit. Tunnetuin on Dow Jones Industrial Average, New Yorkin pörssin markkina-arvoltaan suurimpien teollisuusosakkeiden indeksi.

Duraatio

Joukkovelkakirjan tai rahasto-osuuden tuotto- ja hintariskin mittari, joka kertoo missä ajassa keskimäärin pääoma ja korot maksetaan sijoittajalle. Se mittaa myös velkakirjan hinnan herkkyyttä korkomuutoksiin. Mitä pitempi duraatio, sen suurempi riski. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, että joukkovelkakirjan hinta muuttuu noin 5 %, jos korkotuotto muuttuu yhden prosenttiyksikön.

e
ED

Exposure Draft. Luonnokset kansainvälisen IFRS-tilinpäätöksen uusiksi laadintaperiaatteiksi tai niiden tulkinnoiksi.

Efektiivinen korko/tuotto

Arvopaperin korko/tuotto suhteessa sen markkina-arvoon.

Eläkevastuu

Velvollisuus maksaa henkilöstön eläketurvaan liittyviä maksuja. Eläkevastuu on yhtiön velkaa.

Emissio

Arvopaperin, liikkeeseenlasku, kuten osakeanti.

Emissiokurssi

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskukurssi, joka voi poiketa nimelliskurssista eli sadasta. Jos kurssi on alle 100, lainasta maksetaan vähemmän kuin nimellisarvon verran.

Emoyhtiö

Yhtiö, jolla on määräysvalta muissa yhtiöissä, joita kutsutaan tytäryhtiöiksi. Määräysvalta muodostuu yleensä silloin, kun emoyhtiöllä on yli 50 %:n äänivalta omistamastaan toisesta yhtiöstä. Emoyhtiö ja tytäryhtiöt muodostavat yhdessä konsernin.

Enhanced index -sijoitusrahasto

Rahasto, joka sijoittaa pääosin vertailuindeksin mukaisesti, mutta lisätuoton hankkimiseksi sallittava poikkeama, tracking error, on suurempi kuin perinteisen indeksirahaston.

Ensimarkkinat

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, jolloin liikkeeseenlaskija hankkii rahoitusta. Esimerkiksi osakeanti tai joukkovelkakirjalainan myynti. Vrt. jälkimarkkinat.

EP-luku

Osakekohtaisen nettotuloksen ja osakkeen kurssin suhde. Earnings- price ratio, P/E-luvun käänteisluku.

EPS

Osakekohtainen tulos. Yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti. Earnings per share.

Erikoissijoitusrahasto

Sijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista, esimerkiksi keskittämällä sijoitukset vain muutamaan kohteeseen.

Erillistilinpäätös

Yksittäisen yhtiön oma tilinpäätös. Kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan emoyhtiöt ovat erillistilinpäätöksen lisäksi velvollisia laatimaan konsernitilinpäätöksen, johon yhdistellään kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden erillistilinpäätökset.

Erillisverotus

Perheenjäsenten verotus erikseen.

Erityistä tarkoitusta varten perustettu yksikkö

Yhtiö, jossa tosiasiallinen määräysvalta voi olla jollakin muulla kuin yhtiön osakkeenomistajilla. Tosiasiallisen määräysvallan voivat muodostaa esimerkiksi merkittävä liiketoimintasuhde ja sen muodostama päätöksentekovalta. Esimerkiksi tuotantolaitoksen yksittäinen osa, jonka juridinen omistus on jollakin ulkopuolisella, mutta joka tosiasiallisesti palvelee taloudelliselta kannalta ainoastaan kyseistä tuotantolaitosta.

ETA-alue

Euroopan talousalue EU:n jäsenvaltiot sekä Islanti, Norja ja Lichtenstein.

Etuuspohjainen eläkejärjestelmä

Eläkejärjestelmä, jossa yrityksellä voi edelleen olla maksuvelvollisuus erilliselle eläkkeen järjestävälle taholle yrityksen henkilöstön aikaisempiin työsuorituksiin liittyen.

Euribor-korko

Euroalueen päivittäin julkaistavat viitekorot, jotka muodostuvat eurooppalaisten pankkien sijoitustodistusten markkinoilla.

f
FED

Yhdysvaltain keskuspankki.

Finanssisijoitus/varallisuus

Finanssisijoituksia ja -varallisuutta ovat arvopaperit, kuten osakkeet, joukkovelkakirjat ja sijoitusrahastot sekä talletukset, säästö- ja eläkevakuutukset.

Futuuri

Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä tulevaisuudessa sopimuksen kohde-etuus, esimerkiksi osake, sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana. Sama kuin termiini.

Fuusio

Osakeyhtiöiden yhteensulautuminen.

g
Gearing-%

Gearing-prosentti eli velkaantumisaste on nettovelan suhde omaan pääomaan. Nettovelka saadaan vähentämällä pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten velkojen ja saatujen ennakoiden summasta kassavarat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit. Omaan pääomaan lisätään vähemmistöosuudet.

Goodwill

Ks. liikearvo.

Greenshoe

Ks. Lisäosakeoptio

h
Hallinnointipalkkio

Rahastoyhtiö veloittaa sijoitusrahastolta vuosittaisen hallinnointipalkkion ja säilytysyhteisölle maksamansa palkkion. Tämä palkkio vähennetään osuuden arvossa, eikä sitä veloiteta erikseen osuudenomistajalta

Hallintarekisteri

Arvo-osuusrekisteri, jossa näkyy osakkeen todellisen omistajan sijasta vain arvo-osuustilin hoitaja. Hallintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistus ei tule julkiseksi. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistajia koskevat silti normaalit liputusrajat eli liputusrajan ylittävät omistukset on julkistettava. Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen, hänen on oltava yhteydessä omaisuudenhoitajaansa rekisteröityäkseen tilapäiselle omistajaluettelolle.  Tällöin omistus tulee luonnollisesti julkiseksi. Hallintarekisteröinti on mahdollista vain ulkomaisille sijoittajille.

 

Hankintameno

Hyödykkeen alkuperäinen ostohinta.

Hankintameno-olettama

Omaisuuden myynti- eli luovutusvoiton verotuksessa todellisen hankintahinnan ja kulujen kanssa vaihtoehtoinen vähennys.

Hedge fund

Erikoisrahasto, jonka sijoitusstrategian tavoite on absoluuttinen tuotto. Suomalainen termi hedge fund ei vastaa amerikkalaista hedge fundia, joka tarkoittaa sijoitusyhtiötä.

Hedge fund -sijoitusrahasto

Yhteisnimitys varsin erilaisille erikoissijoitusrahastoille. Niiden tavoitteena on positiivinen tuotto kaikissa markkinaolosuhteissa. Hedge fund voi sijoittaa listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, erilaisiin korkokohteisiin ja -johdannaisiin. Hedge fund -sijoitusrahastot ovat suuririskisimpiä rahastotyyppejä. Suomalainen termi hedge fund ei vastaa amerikkalaista hedge fundia, joka tarkoittaa sijoitusyhtiötä.

Hedging

Ks. suojaaminen

HEX-indeksit

Helsingin Pörssin laskemat osakeindeksit, jotka on korvattu OMX-Helsinki -indekseillä.

High yield -laina

Yrityksen liikkeeseen laskema joukkolaina, jonka korkotuotto on korkea, koska yhtiön luottokelpoisuus on heikko. High yield -sijoitusrahasto sijoittaa high yield -lainoihin.

Hyvä kirjanpitotapa

Yleiset kirjanpitoon ja tilinpäätöskäytäntöihin liittyvät toimintaperiaatteet, joihin vaikuttava lainsäädäntö, annetut muut ohjeet ja vakiintunut käytäntö.

i
IAS

International Accounting Standards. Aikaisempi nimitys IFRS:lle.

IASB

International Acconting Standards Board. Kansainvälisiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita laativa elin.

IFRIC

International Financial Reporting Interpretations Committee of the IASB. Komitea, joka antaa tulkintoja kansainvälisistä IFRS-tilinpäätösstandardeista.

IFRS

International Financial Reporting Standards. Kansainväliset tilinpäätösstandardit, joita eurooppalaisten listayhtiöiden on noudatettava konsernitilinpäätöksien laatimisessa. Aikaisempi nimitys oli IAS, International Accounting Standards.

Ilmaisanti

Ks. Rahastoanti.

Ilmoitusvelvollinen

Sisäpiiriin kuuluva henkilö, jonka on lain mukaan julkistettava arvopaperikauppansa. Ilmoitusvelvollisia ovat mm. yhtiön toimiva johto, hallituksen jäsenet ja yhtiön itse määräämät sisäpiiriläiset.

Indeksirahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksistä. Indeksirahasto pyrkii siis jäljittelemään indeksin kehitystä.

Indeksi kuvaa esimerkiksi tietyn arvopaperijoukon yleistä hintamuutosta. Indeksisijoittaja tavoittelee markkinoiden keskimääräistä tuottoa. Pörssisäätiön sivuilta löydät esimerkiksi tilaston Nasdaq Helsingin yleisindeksin kehityksestä.

Institutionaalinen sijoittaja

Suuria sijoituksia tekevä yhteisö, esimerkiksi eläke- ja vakuutusyhtiö, pankki ja sijoitusrahasto.

Instrumentti

Arvopaperikaupan kohde, esimerkiksi joukkovelkakirja, osake, sijoitustodistus tai johdannaissopimus.

Investor Relations, IR

Ks. sijoittajasuhteet.

j
Jäännösvero

Jälkikäteen maksettava vero, kun lopullisessa verotuksessa määrätty vero on suurempi kuin ennakkoperinnässä kannettu vero.

Jaksotus

Tulon tai menon kohdentaminen tilikauden tulokseen vaikuttavaksi tuotoksi tai kuluksi siten, että tilikauden tulos esitetään oikein.

Jälkimarkkinahyvitys

Joukkovelkakirjan myyjälle viimeisestä koronmaksupäivästä myyntipäivään mennessä kertynyt korko eli jälkimarkkinahyvitys on pääomatuloa. Ostajalle, joka koron maksaa, jälkimarkkinahyvitys taas on pääomamenoa, jonka hän saa vähentää.

Jälkimarkkinat

Arvopaperien markkinat liikkeeseenlaskun jälkeen. Esimerkiksi pörssikauppa tai arvopaperinvälittäjän järjestämä kauppa.

Johdannainen

Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen, kohde-etuutena olevan arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Optiot, futuurit ja termiinit ovat johdannaisia.

Johdannaismarkkinat

Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena olevan sopimuksen arvo perustuu toisen kohteen, esimerkiksi osakkeen, indeksin tai joukkovelkakirjan arvoon. Optiot ja termiinit ovat johdannaissopimuksia.

Johdannaissopimus

Johdannaissopimusten hinta perustuu joidenkin arvopapereiden tai hyödykkeiden arvoon. Osakkeita koskevat sopimukset antavat oikeuden ostaa tai myydä osakkeet määrätyn ajan kuluttua etukäteen sovittuun hintaan.

Joukkolaina

Yritykset, valtio, kunnat ja muut yhteisöt (liikkeeseenlaskijat) voivat ottaa lainaa yleisöltä laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, lyhyemmin joukkolainoja. Joukkolaina jaetaan nimellisarvoltaan erisuuruisiksi joukkovelkakirjoiksi.

Joukkolainaohjelma

Useiden joukkolainojen peräkkäinen liikkeeseenlasku. Ohjelmassa liikkeeseenlaskija tekee vain yhden perusesitteen sekä julkaisee lisäksi lainakohtaiset ehdot.

Joukkovelkakirjalaina

Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka jakautuu useisiin joukkovelkakirjoihin. Joukkolaina.

Julkinen noteeraus

Arvopaperien hintatason määräytyminen julkisilla markkinoilla, kuten pörssissä.

Julkinen osakeyhtiö, oyj

Uuden osakeyhtiölain mukaisesti tietyn kokoinen yhtiö, joka on hakeutunut julkiseksi osakeyhtiöksi. Kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt ovat oyj:tä. Vastakohta on yksityinen osakeyhtiö, oy.

Juoksuaika

Joukkolainan laina- eli juoksuaika, jonka kuluessa laina maksetaan takaisin.

k
Kasvuosake

Osake, jonka markkina-arvo on korkea verrattuna taseesta laskettavaan kirjanpitoarvoon. Hinta perustuu pitkälti kasvuodotuksiin. Kasvuosakkeiden p/e-luvut ovat usein korkeita. Kurssit vaihtelevat kovasti.

Kasvuosuus

Sijoitusrahasto-osuus, jolle ei makseta tuotto-osuutta, vaan tuotto lisätään osuuden arvoon.

Kasvurahasto

Sijoitusrahasto, joka ei jaa vuosittain tuotto-osuutta, vaan voitto siirtyy rahasto-osuuden arvoon.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset

Sijoitukset tai rahoitusvarat, jotka on hankittu lyhyen aikavälin voittojen hankkimiseksi.

Käypä arvo

Rahamäärä, johon omaisuus voitaisiin vaihtaa eri osapuolten välillä.

Käypä hinta

Arvopaperin markkinahinta.

Käyttöomaisuus

Yhteinen määritelmä aineellisille ja ainettomille hyödykkeille.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä

Vastaa yleensä käypää arvoa.

Kokonaistuotto

Arvopaperin koron tai osingon ja arvonnousun yhteistuotto.

Konserni

Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden muodostama taloudellinen kokonaisuus, jonka taloudelilnen tulos ja sema esitetään konsernitilinpäätöksellä.

Konserniliikearvo

Yhtiön ostaessa toisen yhtiön tytäryhtiökseen se osa ostetun tytäryhtiön kauppahinnasta, joka ylittää tytäryhtiön varojen ja velkojen käyvän arvon erotuksen.

Konsernitilinpäätös

Konsernista laadittu tilinpäätös, joka esitetään siten kuin se olisi yksittäisen yrityksen tilinpäätös.

Korkorahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa korkoa tuottaviin kohteisiin.

Korkotulon lähdevero

Kotimaasta saaduista korkotuloista, kuten talletusten ja joukkovelkakirjojen korosta perittävä lopullinen vero.

Krypto, kryptovaluutta

Digitaalinen valuutta, jota voidaan siirtää henkilöltä toiselle virtuaalisesti. Yleisimmät kryptovaluutat ovat bitcoin, ethereum ja binance. Kryptovaluutat eivät ole keskuspankin takaamia. Niiden arvo riippuu siitä, pystyvätkö liikkeeseenlaskijat huolehtimaan niiden arvosta.

Kryptosijoittaminen

Kryptovaluuttoihin, kuten bitcoiniin tai ethereumiin, sijoittaminen (ks. myös krypto, kryptovaluutta). Kryptosijoittaja tavoittelee yleensä tuottoa kryptovaluutan arvonnoususta.

Kulu

Luovutettu taloudellinen hyöty, yleensä rahasuoritus, joka vähentää kyseisen tilikauden voittoa.

Kuluva käyttöomaisuus

Esimerkiksi rakennukset, tuotantolaitteet sekä koneet, kalusto ja laitteet. Hankintameno kirjataan taseeseen ja poistetaan vuosittaisina poistoina arvioidun tulevan taloudellisen käyttöiän aikana.

Kuponkikorko

Joukkolainan nimelliskorko, joka ilmoitetaan lainaa liikkeeseen laskettaessa. Korkotuotto on nimelliskoron suuruinen, jos lainan arvo on 100 prosenttia eli nimellisarvo.Korkotuottoa laskettaessa lähtökohtana on joukkovelkakirjasta maksettava hinta eli emissiokurssi ja sille maksettava nimelliskorko eli kuponkikorko.

Kurssi

Arvopaperin hinta julkisessa kaupankäynnissä.

Kurssiraja

Sijoittaja voi osto- tai myyntitarjoustaan tehdessään asettaa kurssirajan, eli hän ilmoittaa hinnan, millä hän suostuu ostamaan tai myymään.

Kurssiriski

Arvopapereiden hinnanmuutosten aiheuttama riski.

l
Lähdevero

Tulon lähteellä tuotosta perittävä lopullinen vero, esimerkiksi ulkomaille maksetun tuoton vero.

Lähipiiri

Osapuolet kuuluvat toistensa lähipiiriin, mikäli toisella osapuolella on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta toisen päätöksentekoon.

LBO Leveraged buyout

Yritysosto, joka rahoitetaan lainapääomalla. Luottojen vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta. Laina maksetaan yhtiön tulevilla tuotoilla.

Leimavero

Lainannoston tai panttivelkakirjan haun yhteydessä maksettava vero, joka on poistettu vuonna 1998. Ks. myös varainsiirtovero.

Liikearvo, goodwill

Osa ostetun liiketoiminnan kauppahinnasta, joka ylittää ostettujen varojen ja velkojen käyvän arvon erotuksen.

Liiketulos

Yritysten voitto tai tappio, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot.

Liikevaihto

Yrityksen tilikauden myynti.

Liikkeeseenlaskija

Yritys, valtio, kunta tai muu julkisyhteisö, jolla on oikeus laskea liikkeeseen arvopapereita.

Liikkeeseenlasku

Osakeanti tai joukkolainan myynti yleisölle, emissio.

Likvidi

Nopeasti rahaksi muutettava.

Likviditeetti

Mm. arvopaperimarkkinoiden kyky välittää suuria kauppoja.

Limiitti

Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin. Voi myös olla luottoraja, jonka puitteissa asiakas saa tehdä kauppaa.

Liputus

Omistusoikeuden julkistaminen, kun ostaja on ylittänyt tai alittanut määräosuuden yhtiön päätäntävallasta. Liputusrajat ovat 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% ja 66%.

Lisäosakeoptio

Yhtiön mahdollisuus lisätä myytävien osakkeiden määrää suuren kysynnän vuoksi osakeannin tai myynnin yhteydessä. Green shoe.

Listalleottoesite

Pörssiyhtiön arvopaperien liikkeeseenlaskun yhteydessä tekemä esite taloudellisesta tilastaan. Esite on tehtävä valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti ja hyväksytettävä Rahoitustarkastuksessa.

Listayhtiö

Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssissä.

Lunastushinta

Rahastoyhtiön sijoitusrahasto-osuudesta sen omistajalle maksama hinta.

Lunastuspalkkio

Rahastoyhtiön perimä palkkio sijoitusrahasto-osuuden lunastuksesta.

Lunastusvelvollisuus

Rahastoyhtiön velvollisuus vaadittaessa lunastaa sijoitusrahaston osuus.

Luottokelpoisuus

Yhtiön kyky selvitä veloistaan ja vastuistaan.

Luottokelpoisuusluokitus

Luottokelpoisuuden arviointiin erikoistuneen laitoksen arvio yhtiön kyvystä maksaa velkansa.

Luottoriski

Riski, ettei yhtiö pysty maksamaan takaisin ottamaansa luottoa, esimerkiksi joukkovelkakirjalainaa.

Luovutusvoitto

Myyntihinnan ja hankintamenojen erotus. Myyntivoitto.

Lyhyeksi myynti

Ylimyynti, shorttaus (englanniksi short selling). Arvopapereiden myynti, vaikka ei omistakaan niitä. Tavoitteena on hyötyä kurssien laskusta. Myyjä lainaa arvopaperit myyntihetkellä välittäjältä tai toiselta sijoittajalta. Jos sijoittaja pystyy ostamaan arvopaperit alentuneeseen hintaan, hän voittaa. Jos hinta nousee, hän häviää.

Lyhytaikainen

Alle yhden vuoden vaikutusaikainen.

m
Maksuperusteinen

Menon ja tulon kirjaaminen maksuhetkellä yhtiön kirjanpitoon.

Maksupohjainen eläkejärjestelmä

Eläkejärjestelmä, jossa yritys suorittaa maksun erilliselle eläkkeen järjestävälle taholle, eikä yrityksellä ole tämän jälkeen myöhemmin maksuvelvollisuuksia.

Marginaalivero

Tulonlisästä menevä vero.

Markkina-arvo

Arvopapereiden määrä kerrottuna yhden arvopaperin hinnalla esimerkiksi pörssissä. Yhtiön markkina-arvo saadaan kertomalla osakkeiden lukumäärä päivän kurssilla.

Markkinahinta

Arvopaperin käypä, markkinoilla muodostunut kurssi. Käypä hinta.

Markkinakorko

Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä korko, esimerkiksi euribor-korot. Vastakohta hallinnollisesti määräytyvä korko.

Markkinarahasijoitukset

Rahamarkkinat ovat alle vuoden mittaisten sijoitusten ja luottojen markkinat. Niillä toimivat pankit, muut rahalaitokset, yritykset, kunnat ja valtio. Näistä sijoituksista käytetään myös nimeä markkinarahasijoitukset.

Markkinariski

Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäisen osakkeen kurssiin. Systemaattinen riski.

Markkinatakaaja

Markkinaosapuoli, joka on sitoutunut antamaan osto- ja myyntikurssin tietylle arvopaperille.

Master feeder -rahasto

Rahasto-osuusrahasto, joka sijoittaa vain yhteen sijoitusrahastoon. Master feeder helpottaa rahaston markkinointia yli rajojen.

Maturiteetti

Ks. juoksuaika.

MBI Management buy-in

Yrityksen suuren osan myynti sijoittajaryhmälle niin, että toimiva johto jatkaa tehtävissään. Sijoittajat ovat usein pääomasijoittajia, jotka asettavat edustajansa yhtiön hallitukseen.

MBO Management buy-out

Yrityksen tai sen osan myynti toimivalle johdolle.

Meemiosake

Viittaa sijoittamiseen tai keinotteluun, joss hyödynnetää kampanjointia sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. Kun riittävän moni lähtee mukaan osakkeen ostamiseen tai myymiseen, syntyy voimakas kurssireaktio, joka herättää huomiota. Meemisijoittamiseen liittyy usein tavoite haastaa ammattisijoittajia tai rahastoja, jotka ovat esimerkiksi myyneet lyhyeksi jotain osaketta.

Meklari

Arvopaperinvälittäjän palveluksessa asiakkaan tai välittäjän lukuun kauppaa tekevä henkilö.

Meno

Luovutettu taloudellinen hyöty, yleensä maksettu rahasuoritus.

Merkintä

Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen ostaminen liikkeeseenlaskun yhteydessä.

Merkintähinta

Arvopaperista liikkeeseen laskettaessa perittävä hinta.

Merkintäoikeus

Osakkeeseen liittyvä oikeus hankkia yhtiön uusia osakkeita.

Merkintäoikeusanti

Osakkeenomistajille suunnattu merkintäoikeusanti, osakkeenomistaja voi myydä merkintäoikeutensa, ellei hän halua käyttää oikeuttaan merkitä ja ostaa lisää osakkeita.

Merkintäpalkkio

Rahasto-osuuksien merkinnästä rahastoyhtiöt perivät tavallisesti merkintäpalkkion, joka kotimaisissa rahastoissa on keskimäärin 1 % merkintähinnasta.

Merkintätakuu

Emissiotakuu, merkintäsitoumus. Sitoumus merkitä liikkeeseenlaskettavista arvopapereista merkitsemättä jäänyt osa.

Merkintävaraus

Osakeannissa ennakkoon tehtävä varaus ostettavien osakkeiden määrästä.

Metsätalouden puhdas tulo

Laskennallinen tulo, josta pinta-alaverotuksen valinnutta metsänomistjaa verotetaan.

Mid cap

Keskisuuri pörssiyhtiö.

Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt

Myyjä myy hyödykkeen ja sama hyödyke vuokrataan takaisin myyjälle. Engl. sale and leaseback.

Myyntikurssi

Pörssilistalla ostokurssi kertoo, miten paljon ostaja on tarjonnut osakkeesta siinä vaiheessa, kun hinnasta ei enää päästy yksimielisyyteen eikä kauppoja enää syntynyt. Myyntikurssi taas ilmaisee myyjän vaatimuksen samassa tilanteessa.

Myyntivoitto

Ks. luovutusvoitto.

Myytävissä olevat varat

Varat, jotka yritys omistaa usein pidemmän aikaa, mutta jotka yrityksen on tarkoitus myydä sopivan tilaisuuden tullen.

n
NASDAQ

Alunperin Yhdysvalloissa toiminut pörssi.  Nimi on lyhenne sanoista National Association for Securities Dealers Automated Quotations.

Nikkei-indeksi

Tokion arvopaperipörssin osakeindeksi, joka kuvaa siellä listattavien osakkeiden keskimääräisiä hintoja.

Nimelliskorko

Joukkolainan nimelliskorko, joka ilmoitetaan lainaa liikkeeseen laskettaessa. Korkotuotto on nimelliskoron suuruinen, jos lainan arvo on 100 prosenttia eli nimellisarvo.

Nollakuponkikorko

Korkokupongittoman sijoitusinstrumentin, kuten nollakuponkilainan tai rahamarkkinainstrumentin tuotto.

Nollakuponkilaina

Laina, jolle ei laina-aikana makseta korkoa. Nollakuponkilainat hankitaan alle nimellishinnan, mutta niistä maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä nimellishinta, joten tuotto muodostuu merkintä- ja takaisinmaksuhinnan erotuksesta. Rahamarkkinainstrumentit ovat nollakuponkilainoja.

Noteeraus

Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupassa. Käytetään joissain yhteyksissä myös puhuttaessa osakkeen kurssista.

o
Obligaatio

Joukkovelkakirjalaina, jolle on asetettava vakuus.

Obligaatiorahasto

Valtion ja julkisyhteisöjen joukkolainoihin sijoittava rahasto.

Omavaraisuusaste

Tunnusluku, joka kertoo oman pääoman osuuden yrityksen liiketoimintaan sitoutuneesta koko pääomasta.

OMX

Yhtiö, joka omistaa pohjoismaisista pörsseistä Helsingin, Kööpenhaminan, Tukholman ja Islannin pörssit sekä Baltian pörssit. Nykyisin osa NASDAQ OMX:ää.

OMX Helsinki -indeksit

Helsingin pörssin osakeindeksit, lyhyemmin OMXH-indeksit.

OMX-indeksit

OMX:n omistamien pohjoismaisten ja Baltian pörssien indeksit.

OMXH Helsinki Cap -indeksi

(OMXHCAP) on painorajoitettu indeksi, jossa yhden osakkeen enimmäispaino on 10 % indeksin kokonaismarkkina-arvosta. OMX Helsinki Cap korvasi entisen HEX portfolioindeksin.

OMXH25-indeksi

Indeksi, jonka arvo kuvastaa Helsingin 25:n rahamääräisesti eniten vaihdetun osakesarjan hintakehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 10 prosenttiin. Indeksiin kuuluvat osakkeet tarkistetaan puolen vuoden välein.

Optio

Sopimus, johon liittyy oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä option kohde-etuus, esimerkiksi osake, tulevaisuudessa tiettynä aikana sovittuun hintaan.

Optiolaina

Joukkovelkakirjalaina, johon liittyy liikkeeseenlaskijan osakkeiden merkintään oikeuttavia optiotodistuksia.

Optiosopimus

Optiosopimus on ehdollinen eli optioon sijoittanut voi valita toteuttaako kaupan vai ei.

Optiotodistus

Osakkeen hankintaan määrätyin ehdoin ja määrättynä aikana oikeuttava merkintäoikeus.

Osake

Osuus yhtiön osakepääomasta. Osake tuottaa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Osakeanti

Osakeyhtiön uusien osakkeiden tai yhtiön haltuun tulleiden osakkeiden antaminen osakkeenomistajille tai suuntaaminen jollekin muulle taholle. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton.

Osakeindeksi

Indeksi, joka mittaa osakkeiden hintamuutoksia. Eri indeksit poikkeavat toisistaan niihin sisältyvien yhtiöiden ja mahdollisten yhden yhtiön painorajoituksien perusteella.

Osakemyynti

Osakkeiden myynti uusille sijoittajille esimerkiksi listautumisen yhteydessä.

Osakepääoma

Yhtiö antaa sijoituksen vastineeksi osakkeita, jotka muodostavat yhtiön osakepääoman. Osakkeita ostanut omistaa yhtiöstä osuuden, joka on yhtä suuri kuin hänen osakkeittensa osuus osakepääomasta. Osakkeenomistajilla on oikeus omistuksensa mukaiseen yhtiön voitonjakoon.

Osakerahasto

Pääasiassa osakkeisiin varansa sijoittava sijoitusrahasto.

Osakesarja

Osakeyhtiön erilajiset osakkeet, kuten kanta- ja etuoikeutetut osakkeet. Osakesarjojen oikeus äänioikeuteen ja osinkoon erottaa ne toisistaan.

Osaketalletus

Määräaikainen talletus, jonka tuotto riippuu joidenkin osakkeiden kurssikeityksestä.

Osakkeen matemaattinen arvo

Yhtiön nettovarallisuus (varat – velat) jaettuna osakkeiden lukumäärällä.

Osingon irtoamispäivä

Suomessa yhtiökokousta seuraava päivä, jolloin osakkeen hinta on (periaatteessa) osingon määrää halvempi. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa.

Osingon maksupäivä

Yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osinko

Yhtiön vuosittain osakkailleen jakama voitto-osuus.

Osinkotuottoprosentti

Osinkotuottoprosentti osoittaa yhtiön prosentuaalisen osinkotuoton, kun osakkeesta maksetaan pörssipäivän hinta. Laskelmassa osinkona käytetään viimeistä toteutunutta osinkoa tai ennustetta seuraavaksi maksettavasta osingosta.

OTC

Osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä (over the counter).

p
P/B, Price/Book

Osakekurssin suhde omaan pääomaan per osake. Tunnuslukua käytetään analysoitaessa, onko osake yli- tai aliarvostettu.

P/E-luku eli voittokerroin

Tunnusluku, joka ilmaisee osakkeen hinnan ja yhtä osaketta kohden lasketun voiton suhteen. Se kertoo monenko vuoden voitoilla pystyisi maksaman osakkeen hinnan.

Pääomasijoittaja

Sijoittaja tai rahasto, joka rahoittaa aloittavia ja nuoria yhtiöitä ja on valmis ottamaan suurempia riskejä kuin pankit. Tuottonsa sijoittaja saa joko viemällä yrityksen pörssiin tai myymällä sen eteenpäin. Pääomasijoittamista kutsutaan myös riskisijoittamiseksi.

Pääomatulot

Tulot pääomasta, esimerkiksi korot, osingot, vuokrat ja sijoitusrahastojen tuotto-osuudet sekä luovutusvoitot.

Pankkiiriliike

Sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja, tarjoaa omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluita, mutta ei voi ottaa talletuksia yleisöltä.

Pitkäaikainen

Yli yhden vuoden vaikutusaikainen.

Poisto

Hyödykkeen hankintamenon kuluksi kirjaamista usemman tilikauden aikana taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Pörssi

Pörssi tarjoaa sijoittajille ja liikkeeseenlaskijoille puolueettoman ja julkisen kaupantekopaikan. Kauppa on julkista, koska kaikki osapuolet saavat tiedon toteutuneiden kauppojen hinnoista ja määristä.

Pörssierä

Pörssierä-käsite poistui Helsingin pörssistä 25. syyskuuta 2006. Tätä aiemmin ne olivat arvopaperikaupan perusyksikkö, pienin määrä, jolla kurssi noteerattiin. Kauppaa saattoi käydä pienemmilläkin erillä.

Pörssiyhtiö

Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssissä. Listayhtiö.

Portfolio

Useista eri sijoituskohteista muodostuva sijoitussalkku, esimerkiksi useista osakkeista muodostuva osakesalkku.

Preemio

Hintaero, lisähinta toiseen vertailukelpoiseen arvopaperiin, optiosta asettajalle maksettu hinta.

Prime-korko

Prime-korko on pankin tai pankkiryhmän oma viitekorko, jonka tasosta ja muutoksista pankki päättää sovittujen perusteiden mukaisesti.

Private placement

Suunnattu osakeanti tietylle sijoittajaryhmälle.

Pro forma -tilinpäätös

Laskennallinen tilinpäätös, joka tehdään esimerkiksi fuusion jälkeen kuvaamaan, miltä virallinen tilinpäätös olisi näyttänyt, jos yhtiöt olisivat toimineet yhdessä jo koko tilikauden tai muun katsastuskauden. Pro forma -tilinpäätöksen avulla parannetaan tilinpäätösten vertailukelpoisuutta uusi tilanne huomioon ottaen.

Profit taking

Voittojen kotiutus. Osakkeiden myynti, kun riittävä tuottotaso on saavutettu.

Progressio

Tulonlisästä menevän veron kasvu asteittain sitä enemmän mitä suuremmat tulot ovat.

Provisio

Välitys- tai myyntipalkkio.

Puhdas ansiotulo

Ansiotulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskulut, kuten matkat, ammattiyhdistyksen jäsenmaksut yms. kulut.

q
Quick ratio

Kuvaa yrityksen maksuvalmiutta, rahoitusomaisuuden suhde lyhytaikaisiin velkoihin.

r
Rahamarkkinat

Valtion, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemien lyhytaikaisten, korkeintaan 12 kuukauden velkainstrumenttien; yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

Rahasto-osuus

Sijoitusrahasto-osuus. Rahaston pääoma jakautuu keskenään yhtä suuriksi osuuksiksi.

Rahasto-osuusrahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa toisiin sijoitusrahastoihin.

Rahastoanti

Osakkaille maksuton osakeanti, jossa yhtiön uudet osakkeet maksetaan yhtiön omasta pääomasta.

Rahastoyhtiö

Sijoitusrahastoa hoitava yhtiö.

Rahoitusinstrumentti

Kahden osapuolen välinen rahoitussopimus, joka muodostaa toiselle osapuolelle rahoitusvaroihin kuuluvan erän.

Rahoitusleasing

Vuokrasopimus, jolla siirretään hyödykkeen omistamiseen liittyvät riskit ja edut toiselle osapuolelle.

Rahoitustarkastus

Sijoitusrahastotoimintaa valvoo Rahoitustarkastus (Rata), joka on Suomen Pankin yhteydessä toimiva pankki- ja rahoituslaitosten toimintaa valvova viranomainen.

Rahoitusvarat

Käteinen, pankkitilillä olevat varat, osake tai sopimukseen perustuvat oikeus saada toiselta edellä mainittuja rahoitusvaroja.

Reaalituotto

Tuotto, josta on vähennetty inflaation vaikutus.

Reittaus

Ks.luottokelpoisuusluokitus.

Rekyyli

Osakkeiden kurssikehityksen äkillinen heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Seuraa usein markkinoiden ylireagointia johonkin uutiseen tai tapahtumaan.

Repokauppa

Takaisinostosopimuskauppa, myyjän ja ostajan välinen sopimus, jonka mukaan myyjä sitoutuu ostamaan arvopaperin takaisin sovittuun hintaan ja aikaan. Repurchase agreement.

Riski

Epäonnistumisen vaara, epävarmuus tuotosta.

Riskilisä/riskipreemio

Sijoittajan edellyttämä riskittömän koron ylittävä lisätuotto.

Riskin hajauttaminen

Sijoittaminen useisiin eri osakkeisiin tai korkoinstrumentteihin riskien pienentämiseksi.

Riskinhajautus

Sijoittamisen riskien vähentäminen niin, että varat jaetaan useisiin, eri tavoin käyttäytyviin sijoituskohteisiin kuten osakkeisiin ja korkokohteisiin. Osakeriskiä hajautetaan sijoittamalla useiden eri toimialojen osakkeisiin. Riskiä voi hajauttaa myös tekemällä sijoitukset eri aikoina (aikahajautus).

Road show

Osakkeiden, yritysten tai joukkolainojen markkinointitilaisuuksien sarja sijoittajille. Yhtiöiden esittäytymisiä sijoituskohteina.

ROE

Oman pääoman tuottoprosentti (return on equity). Kertoo yrityksen kannattavuudesta.

ROI

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (return on investment). Kertoo yrityksen varoilleen ansaitsemasta tuotosta.

RSI

Relative Strength Index. Indeksi, joka mittaa osakkeen kurssikehitystä suhteessa saman markkinan yleisindeksiin.

s
Säilytysyhteisö

Rahastoyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sijoitusrahaston omaisuutta säilyttävä pankki, arvopaperinvälittäjä tai säilytysyhteisötoimintaan toimiluvan saanut osakeyhtiö.

Sale and leaseback

Ks. myynti ja takaisinvuokrausjärjestelyt.

Sateenvarjorahasto

Rahastoyhtiö, joka hallinnoi erityyppisiä sijoitusrahastoja ja jonka sisällä sijoittaja voi esimerkiksi markkinatilanteen muuttuessa vaihtaa rahastoa ilman merkintä- tai lunastusmaksua tai ainakin halvemmalla kuin uusi sijoittaja.

Sharpen mittari

Sijoitusrahastojen tuoton ja riskin mittaamisen käytetty suhdeluku, joka käyttää riskin mittarina volatiliteettia eli kokonaisriskiä. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiyksikköä kohti. Mitä suurempi luku, sitä paremmin sijoitus on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Short selling

Ks. ylimyynti.

SIC

Standing Interpretations Committee of the IASB. Komitea, joka antaa tulkintoja kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien laatimisperiaatteille.

Sicav Société d´Investissement à CapitalVariable

Vaihtuvapääomainen sijoitusrahasto, joita on muiden muassa USA:ssa, Ranskassa ja Luxemburgissa. Sicavin sijoitusrahaston varat omistaa osakeyhtiö, toisin kuin suomalaisissa sijoitusrahastoissa. Rahastosijoittajat taas omistavat Sicavin osakkeet. Osakepääoma muuttuu, kun sijoittajat merkitsevät tai lunastavat yhtiön osakkeita.

Sijoittaja

Sijoittajia ovat yksityishenkilöt, yritykset, pankit, vakuutuslaitokset, säätiöt ja muut yhteisöt.

Sijoittajasuhteet

Pörssiyhtiöiden hoitamat yhteydet sijoittajiin, sijoitustutkijoihin ja toimittajiin tiedon välittämiseksi yhtiöstä sijoituskohteena. Investor Relations.

Sijoituskiinteistö

Maa-alue tai rakennus, joka omistetaan vuokratuoton hankkimista tai arvonnousua varten, ja joka ei siten ole yhtiön tai henkilön omassa käytössä.

Sijoituspalveluyritys

Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluja.

Sijoitusrahasto

Pääasiassa arvopapereista koostuva varojen ja velkojen kokonaisuus, jonka omistavat siihen sijoittaneet osuudenomistajat osuuksiensa suhteessa.

Sijoitustodistus

Pankin liikkeeseen laskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.

Sijoitustutkija

Sijoituskohteita ja -markkinoita tutkiva sekä sijoitussuosituksia antava henkilö. Analyytikko.

Sijoitusyhtiö

Yhtiö, jonka päätoimialana on arvopaperien omistus ja arvopaperikauppa.

Sisäinen kauppa

Arvopaperikauppa, jossa sama välittäjä on sekä ostajan että myyjän edustaja.

Sisäpiiriläinen

Sisäpiiriläinen voi olla kuka tahansa, jolla on mahdollisuus saada arvopaperiin liittyvää, olennaisesti arvopaperin arvoon tai hintaan vaikuttavaa, julkistamatonta tietoa. Sisäpiiritiedon perusteella käytävä osakekauppa ja neuvonanto on kiellettyä.

Small cap

Markkina-arvoltaan pieni yhtiö.

Spac-yhtiö

Tulee sanoista Special Purpose Acquisition Company ja viittaa kuoriyhtiöön, joka listautuu ostaakseen toisen yhtiön. Spac-yhtiöön sijoittava ei siis tiedä, millaiseen liiketoimintaa sijoittaa vaan luottaa yhtiössä mukana olevien ihmisten osaamiseen.

Split

Arvopaperin pilkkominen nimellisarvoltaan pienempiin osiin. Yhtiö voi jakaa osakkeen esimerkiksi kahteen, kolmeen tai neljään osaan toteuttamalla maksuttoman osakeannin. Eli jos osakkeenomistaja on omistanut yhden osakkeen kyseiseltä yhtiöltä, splitin jälkeen hän omistaa esimerkiksi kaksi.

Omistuksen arvo ja suhteellinen osuus pysyvät samana, mutta kappalehinta laskee. Tämä helpottaa kaupankäyntiä: kun osakkeen hinta ei ole liian korkea, osake käy paremmin kaupaksi.

Stabilisaatio

Osakeannin tai -myynnin järjestäjien ja muiden välittäjien oikeus pyrkiä vakauttamaan osakkeen hintaa esimerkiksi tukiostoilla, jos osakkeen kurssi lähtee laskuun. Suomessa stabilisointimahdollisuus ja -kaupat on julkistettava ja sitä saa harjoittaa vain määräajan, korkeintaan 45 päivää.

Suojaaminen, hedging

Toimenpide, jolla halutaan poistaa esimerkiksi korko-, valuuttakurssi- tai raaka-aineiden hintakehitykseen liittyvä riski, esiemerkiksi johdannaisinstrumentteja käyttämällä.

Suomessa yleisesti verovelvollinen henkilö

Henkilö, joka on asunut verovuonna Suomessa. Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti tai jos hän oleskelee täällä jatkuvasti yli kuukauden ajan. Suomen kansalainen on täällä yleisesti verovelvollinen muutettuaan ulkomaille vielä muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta, ellei hän näytä, ettei hänellä ole enää olennaisia siteitä Suomeen.

Suoriteperusteinen

Menon ja tulon kirjaaminen hyödykkeen vastaanottamisen ja luovuttamisen hetkellä yhtiön kirjanpitoon.

Suunnattu anti

Suunnattu anti suunnataan tietyille tahoille, esimerkiksi yrityskaupassa myyjille, kun osakkeita käytetään kaupan maksuvälineenä. Anti voidaan suunnata myö yleisesti sijoittajille, jolloin on kyseessä yleisöanti.

Suunnattu osakeanti

Osakeanti, jossa poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita osakepääoman korotuksessa.

Syklinen osake

Osake, jonka arvoon suhdanteiden muutokset vaikuttavat hyvin paljon, esimerkiksi metsä- ja raskaan metalliteollisuuden osakkeet.

t
Tarjousesite

Arvopapereiden liikkeeseen laskun yhteydessä laadittava esite, jossa kerrotaan määrätyt tiedot sijoituskohteesta.

Täsmäytyslaskelma

Tiedot, joilla esitetään aikaisemman ja muutetun menettelytavan erot.

Täsmäytyspäivä

Arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen.

Termiini

Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä tulevaisuudessa sopimuksen kohde-etuus, esimerkiksi osake, sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana. Sama kuin futuuri.

Termiinisopimus

Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa optio- ja termiinisopimuksilla. Termiinisopimus on sitova, eli kauppa on toteutettava sopimusajan päättyessä.

Toimeksianto

Osakekaupassa välittäjälle jätetty osakkeen osto- tai myyntimääräys.

Tracking error

Tunnusluku, jolla mitataan sijoitusrahaston salkun tuoton poikkeamaa vertailuindeksistä. Pieni luku kertoo, että tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa.

Tulo

Saatu taloudellinen hyöty, yleensä rahasuoritus.

Tulosvaikutteinen

Tulon tai menon käsittely tuottona tai kuluna siten, että käsittely vaikuttaa kyseisen tilikauden voittoon joko lisäävästi tai pienentävästi.

Tulouttaa

Kirjata tapahtuman vaikutus yhtiön tuloslaskelmaan tilikauden tulosta parantaen.

Tuotto

Tuotto muodostuu sekä osingosta että arvonnoususta. Yhtiöt jakavat osakkeenomistajilleen osan voitoistaan osinkoina, mikäli yhtiö on tuottanut voittoa tai jos se ei ole edellisinä vuosina jakanut kaikkia voittojaan. Sijoittajan kannalta merkittävä tuottoerä on osakkeen arvonnousu, jonka ansiosta on mahdollista saada myyntivoittoa.

Tuotto-obligaatio

Suomen valtion yksityishenkilöille tarjoama joukkolaina.

Tuotto-osuus

Sijoitusrahaston voitoistaan osuudenomistajille jakama tuotto. Sijoitusrahasto-osuus, jolle maksetaan tuotto-osuus.

Tuottoindeksi

Osakeindeksi, joka kertoo osakkeen kokonaistuotosta eli hintakehityksestä, johon on lisätty osinkotuotto.

Tuottokäyrä

Tuoton ja arvopaperin jäljellä olevan juoksuajan välistä suhdetta kuvaava käyrä. Tuottokäyrä ennakoi markkinakorkojen tulevaa kehitystä ja kertoo samalla rahamarkkinoiden inflaatio-odotuksista.

Tuottopaperi

Osake, jossa osingolla on arvonnousun odotusta merkittävämpi paino.

Tuottorahasto

Sijoitusrahasto, joka jakaa vuosittain osan voitostaan voitto-osuuksina rahasto-osuudenomistajille.

Työsuhde-etuus

Yrityksen antama vastike henkilökunnalle sen työsuorituksesta. Esimerkiksi palkka tai eläke-etu.

Tytäryhtiö

Yhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää sitä omistava emoyhtiö. Ks. emoyhtiö.

u
UCITS-rahasto

Sijoitusrahasto, jolle laki asettaa säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava. Sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto.

Unit linked

Vakuutussäästömuoto, jossa vakuutuksenottajan varat sijoitetaan sijoitusrahastoihin.

US GAAP

US Generally Accepted Accounting Principles. Yhdysvalloissa käytössä olevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja säännöt.

Uudelleenarvostus

Varojen ja velkojen merkintä taseeseen aikaisemmasta poikkeavan määräisenä korkeampaan käypään arvoon.

Uusmerkintä

Maksullinen osakeanti.

v
Vaihto

Arvopaperikaupassa kauppojen määrä joko rahallinen tai kappalemäärä.

Vaihto-omaisuus

Omaisuuserä, joka on tarkoitettu myytäväksi yhtiön harjoittamassa liiketoiminnassa.

Vaihtovelkakirja

Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan lainaehtojen mukaan vaihtaa osakkeisiin.

Vakuutusmatemaattinen laskelma

Arvio, jolla määritetään yrityksellä olevien eläkevastuiden määrä tilinpäätöshetkellä.

Valmistusasteen mukainen tuloutus

Myynnin tulosvaikutuksen tulouttaminen sitä mukaa, kun pitkäaikaishankkeen valmistuminen etenee.

Valtion velkasitoumus

Valtion liikkeeseen laskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta.

Valtion viitelaina

Sarjaobligaatiolaina, jolle määrätyt pankit ovat sitoutuneet pitämään yllä aktiivista kauppaa jälkimarkkinoilla.

Varainsiirtovero

Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen yhteydessä valtiolle maksettava vero, joka on korvannut leimaveron.

Varaus

Taseen velka, jonka toteutumisajankohta tai määrä on vielä toistaiseksi epävarma.

Varovaisuuden periaate

Tilinpäätösten laadintaan liittyvä yleinen periaate, jonka tavoitteena on varmistaa, ettei tilikauden tulosta esitettäisi liian suurena. Varoja ja tuottoja ei arvioida liian suuriksi eikä velkoja ja kuluja liian pieniksi.

Velkaantumisaste

Tunnusluku, joka kuvaa velkojen ja oman pääoman erien välistä suhdetta, velkaantuneisuutta.

Venture capital

Sijoituspääomaa, jolla rahoitetaan mm. uusia ja rakennemuutosta tekeviä yrityksiä. Ks. pääomasijoittaja.

Veroasteikko

Valtion tuloverotuksen tai perintö- ja lahjaverotuksen progressioasteikko.

Verokanta

Veron prosenttiosuus verotettavasta tulosta.

Verotuksellinen arvo

Tase-erän verotuksessa huomioon otettava määrä.

Vertailuindeksi

Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sääntöjen mukaan, esimerkiksi OMX Helsinki Cap -indeksi. Benchmark-indeksi.

Vipurahasto

Sijoitusrahasto, joka käyttää sijoitustoiminnassaan aktiivisesti johdannaisia tavoitellessan keskimääräistä parempaa tuottoa.

Voitto-osuus

Sijoitusrahaston voitoistaan osuudenomistajille jakama tuotto. Sijoitusrahasto-osuus, jolle maksetaan tuotto-osuus.

Volatiliteetti

Arvopaperien tuottojen vaihtelu eli riski.

w
Warrantti

Arvopaperi, joka antaa oikeuden, mutta ei velvollisuutta ostaa (ostowarrantti) tai myydä (myyntiwarrantti) kohde-etuus (osake/indeksi) llistalleottoesitteen ehdoissa määriteltyyn lunastushintaan ja aikaan tulevaisuudessa tai saamaan rahasuorituksen. Warrantti on option kaltainen, mutta pidempiaikainen. Warrantin voimassaoloaikana sillä voi käydä kauppaa pörssissä kuten osakkeilla.

y
Yhdistelmärahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin.

Yhteisösijoittaja

Arvopaperimarkkinoilla suurilla erillä kauppaa käyvä yhteisö tai säätiö, myös sijoitusrahasto. Institutionaalinen sijoittaja

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä

Järjestelmä, jossa hyvittämällä yhtiön maksama tulovero osakkaan verotuksessa poistetaan yritystulon kaksinkertainen verotus. Avoir fiscal.

Yksityistäminen

Kunnan tai valtion omistaman yrityksen muuttaminen osittain tai kokonaan yksityisten omistamaksi.

Yleisindeksi

Koko osakemarkkinoita kuvaava indeksi.

Yleisöanti

Suunnattu anti suunnataan tietyille tahoille, esimerkiksi yrityskaupassa myyjille, kun osakkeita käytetään kaupan maksuvälineinä. Anti voidaan suunnata myös yleisesti sijoittajille, jolloin on kyseessä yleisöanti.

Yleisölaina

Arvopaperimarkkinoilla säästäjät eli yleisö antavat arvopapereita vastaan varojaan rahoituksen tarvitsijoiden käyttöön. Riski varojen takaisinsaannista jää säästäjälle.

Ylikurssi

Nimellisarvon ylittävä osa joukkolainen hinnasta.

Ylimerkintä

Arvopaperin kysyntä yli tarjotun määrän. Osakeannissa ylimerkintä johtaa tavallisesti sijoittajien alustavasti tekemien merkintäsitoumusten määrän leikkaamiseen.

Ylimyynti

Lyhyeksi myynti, shorttaus (englanniksi short selling). Arvopapereiden myynti, vaikka ei omistakaan niitä. Tavoitteena on hyötyä kurssien laskusta. Myyjä lainaa arvopaperit myyntihetkellä välittäjältä tai toiselta sijoittajalta. Jos sijoittaja pystyy ostamaan arvopaperit alentuneeseen hintaan, hän voittaa. Jos hinta nousee, hän häviää.

Yritysriski

Yhtiön taloudellisen menestyksen vaikutus osakkeen arvoon.

Yritysten yhteenliittymä

Yrityskaupan seurauksena syntyvä tilanne, jossa yhtiö ostaa määräysvallan toisesta yhtiöstä, ja yhtiöt muodostavat konsernin sekä laativat myös konsernitilinpäätöksen.

Yritystodistus

Yrityksen liikkeeseenlaskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.