Tietoa meistä

Pörssisäätiön säännöt

1 §
Säätiön nimi on suomeksi Suomen Pörssisäätiö ja ruotsiksi Börsstiftelsen i Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on aatteelliselta pohjalta tukea ja edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä Suomessa sekä niihin liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Säätiö ei saa tuottaa toiminnallaan siihen osallistuville taloudellista etua.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö harjoittaa arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä tukevaa ja edistävää aatteellista toimintaa sekä tukee apurahoin ja muilla tavoin arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja stipendirahaston tuotosta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös harjoittaa tutkimus-, julkaisu- ja tiedottamistoimintaa, järjestää tarkoitusta edistäviä tilaisuuksia, ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua, osallistua lainsäädännön kehittämiseen ja harjoittaa vaikuttamistoimintaa.

4 §
Säätiön peruspääoman muodostavat Oy Pörssitalo – Börshuset Ab:n osakkeet n:ot 1–4549, 4704–5194 ja 5197–5200. Säätiön peruspääomaa ei saa luovuttaa säätiöltä pois.

Säätiön varat on sijoitettava säätiölain edellyttämällä tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

5 §
Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6 §
Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Säätiön jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus täydentää itse itseänsä.

Hallitus kokoontuu maaliskuun loppuun mennessä valitsemaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Toimikausi alkaa valintaa koskevan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua valintakokouksen päättyessä.

Jos hallituksen jäsen luopuu kesken toimikauden tehtävästään tai tulee oikeustoimikelvottomaksi, hallitus täydentää itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen enintään kolmeksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsen ei edusta säätiön hallituksessa toimiessaan taustatahoaan. Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa. Hallituksessa on oltava jäseniä, joilla on arvopaperimarkkinoihin liittyvää osaamista.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa palvelukseen toimitusjohtajan ja muut toimihenkilöt. Toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen voidaan antaa myös toimitusjohtajan tehtäväksi.

Säätiölle valitaan uusien sääntöjen mukainen hallitus maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Keväällä 2015 valittavista hallituksen jäsenistä kahden jäsenen toimikausi päättyy vuoden kuluttua valintakokouksen päättyessä, kahden jäsenen toimikausi päättyy kahden vuoden kuluttua valintakokouksen päättyessä ja kolmen jäsenen toimikausi päättyy kolmen vuoden kuluttua valintakokouksen päättyessä. Siltä osin kuin erovuoroisuutta ei saada sovittua, erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Jos toimikaudelle 2015–2016, 2015–2017 tai 2015–2018 valittava hallituksen jäsen on ollut säätiön hallituksen jäsenenä keväällä 2015 pidettävässä valintakokouksessa, tällainen henkilö voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi enää yhdeksi kolmivuotistoimikaudeksi jäsenen aikaisempien toimikausien määrästä tai edellisen toimikauden pituudesta riippumatta.

7 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään hallituksen jäsenille todistettavalla tavalla hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen seitsemän päivää ennen kokousta. Sähköpostikokous voidaan kuitenkin avata samana päivänä, kun kutsu kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt. Vaaleissa tulee valituksi henkilö, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaana olevista ei saa yli puolta äänistä, järjestetään toinen kierros, jossa ovat mukana kaksi eniten ääniä saanutta. Valituksi tulee tällöin henkilö, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

8 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa toimitusjohtajan kirjoittamaan säätiön nimen yksin.

9 §
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota tehtävästään.

10 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla hyväksyttynä maaliskuun loppuun mennessä, jolloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään esitettävä tilintarkastajille. Näiden on annettava kirjallinen tarkastuskertomuksensa huhtikuun kuluessa. Jos tilintarkastuskertomus antaa aihetta, hallituksen on kokoonnuttava toukokuun loppuun mennessä päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

11 §
Säätiöllä on 1–2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0–2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee tilikaudeksi kerrallaan tekemään yhden tilikauden tilintarkastus. Tehtävä päättyy, kun tilintarkastuskertomus on annettu.

Jos säätiöllä on vain yksi varsinainen tilintarkastaja, joka ei ole hyväksytty KHT- tai HTM-yhteisö, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

Hallitus päättää tilintarkastajien palkkioista.

12 §
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

13 §
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §
Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämistä koskevan tutkimus- ja julkaisutoiminnan tukemiseen

Lue lisää