Noin kolmannes osakesijoittajista on naisia

Naisten suhteellinen osuus kasvaa hitaasti

Naisten osuus sijoittajien kokonaismäärästä kasvaa hitaasti. Myös naisten osakeomistusten arvo on pienempi kuin miesten.

Maaliskuun 2024 lopussa osakesijoittajista 34 prosenttia oli naisia. Naisten osuus sijoittajista on pysynyt 2010-luvulta asti noin kolmanneksessa, vaikka osakesijoittajien kokonaismäärä on kasvanut vauhdilla.

Naisten vähäisempää kiinnostusta pörssiosakkeisiin on selitetty alemmalla riskinottohalukkuudella. Pörssisäätiössä ajatellaan, että sijoitusopetuksen lisääminen kaikille yhteisissä oppisisällöissä tekisi osakesijoittamista tutuksi ja myös lisäisi naisten lukumäärää sijoittajina merkittävästi.

Myös osakeomistukset jakautuvat epätasaisesti (ks. kuvion toinen välilehti). Miesten osakeomistukset ovat arvoltaan suurempia kuin naisten. Euromääräisesti naiset omistavat yksityishenkilöiden osakevarallisuudesta 21 prosenttia. Osakevarallisuuden jakautuminen on muuttunut hieman nopeammin kuin naisten osuus sijoittajista. Vielä 2010-luvun alussa naiset omistivat vain 19 prosenttia osakevarallisuudesta.

Naisten osakevarallisuus kasvaa, koska tutkimusten perusteella naiset ovat hyviä sijoittajia. Naiset pitävät hankkimiaan osakkeita merkittävästi pidempään kuin miehet, mikä tuo säästöjä sijoittamisen kuluihin.

Naiset ovat tutkitusti usein kiinnostuneita sijoittamaan tuttuihin kuluttajabrändeihin ja suurempiin yhtiöihin kuin miehet. Lisäksi naiset pitävät vastuullisuutta miehiä tärkeämpänä sijoituskriteerinä.

Lisäsyy syy naisten sijoitusvarallisuuden kasvulle on se, että naiset elävät pidempään kuin miehet ja perivät miesten osakesalkut.

Rahastosijoittajien keskuudessa vastaavaa jyrkkää sukupuolieroa ei ole. Rahastosijoittajista on tilastojen mukaan noin puolet naisia ja noin puolet miehiä. Rahastoja ja sijoitusvakuutuksia on markkinoitu aktiivisesti, ja markkinointityö on tuottanut tulosta.

Pörssisäätiön tilasto osakesijoittajista perustuu arvopaperikeskuksena toimivan Euroclearin tietoihin. Tilaston kerääminen on aloitettu vuonna 2023 ja tilasto päivittyy neljännesvuosittain.