Osa 2

Keskeiset käsitteet ja sijoitustermit

Pörssi on pörssiin listattujen osakkeiden kauppapaikka, jossa sijoittajat ostavat ja myyvät omistamiaan osakkeita. Osakkeiden hinnat määräytyvät niiden kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Yritykset voivat hankkia pörssistä kasvuunsa rahoitusta ja sijoittajat voivat rahoittaa hyvänä pitämiensä yhtiöiden toimintaa. Pörssi on säännelty ja valvottu kauppapaikka, jossa on turvallista tehdä kauppaa. Suomessa toimiva pörssi on Nasdaq Helsinki. 

Osake on omistusosuus yrityksestä. Osakkeenomistajan voi saada osakkeista tuottoa kahdella tavalla: osinkona, jota yhtiö jakaa voitostaan ja myyntivoittona (eli luovutusvoittona), jos osakkeen hinta nousee. 

Omistajat tekevät yritystoiminnan tärkeimmät päätökset. Kerran vuodessa kaikki osakkeenomistajat kokoontuvat yhtiökokoukseen, joka on osakeyhtiön ylin päättävä elin. Jokaisella omistajalla on yhtiökokouksessa oikeus äänestää ja esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia.  

Lue lisää omistajan oikeuksista.

Osakeindeksi mittaa osakkeiden hintamuutoksia. Eri indeksit poikkeavat toisistaan niihin sisältyvien yhtiöiden ja eri yhtiöiden painotuksen perusteella.  

Esimerkiksi OMXH25-niminen indeksi kuvastaa Helsingin pörssin 25:n rahamääräisesti eniten vaihdetun osakkeen hintakehitystä. 

Kiinnostaako sijoittaminen ja vaurastuminen? Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje.

Sijoitusrahasto on kuin kori, joka on täytetty erilaisilla arvopapereilla kuten osakkeilla. 

Aktiivinen rahasto tarkoittaa sellaista rahastoa, jossa salkunhoitaja päivittää salkkua ja valitsee osakkeita itse sijoitusstrategian mukaisesti. 

Passiivinen rahasto eli indeksirahasto taas sijoittaa passiivisesti eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksistä. Indeksirahasto pyrkii siis jäljittelemään indeksin kehitystä. Indeksisijoittaja tavoittelee markkinoiden keskimääräistä tuottoa. 

Pörssisäätiön sivuilta löydät esimerkiksi tilaston Nasdaq Helsingin yleisindeksin kehityksestä. 

Arvo-osuustili on tili, jossa osakkeita ja muita arvopapereita säilytetään sähköisessä muodossa. 

Osakesäästötili on tili, joka helpottaa osakkeisiin sijoittamista.  Osakesäästötilin käyttämisestä voit lukea ohjeita Sijoituskoulun osassa 9.

Hajauttaminen tarkoittaa rahojen jakamista sijoittamalla useampaan kohteeseen. 

Rahojaan tulisi hajauttaa eri sijoituskohteisiin, eri toimialoilla toimiviin yrityksiin ja eri maantieteellisillä alueilla toimiviin yhtiöihin. 

Ajallinen hajauttaminen tarkoittaa sitä, ettei kaikkia varoja sijoita samalla kertaa vaan hiljalleen ja säännöllisesti. Tällöin et päädy tekemään kaikkia ostoja kurssien ollessa korkeimmillaan. 

Sijoituksiaan voi hajauttaa pikkuhiljaa; ensin voit ostaa esimerkiksi jotakin yhtiötä, ja seuraavalla ostokerralla jotakin toista eri toimialalla ja maantieteellisellä alueella toimivaa yritystä. 

Hajauttamisesta opit lisää Sijoituskoulun osassa 4.

Lisää sijoittamisen termejä avataan Pörssisäätiön Sijoittajan sanastossa.