Viisi vinkkiä osakkeenomistajalle

Näin vaikutat yhtiökokouksessa

Yhtiökokous on pörssiyhtiön ylin päätöksentekoelin. Se päättää muun muassa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä vastuuvapauden antamisesta ylimmälle johdolle, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää osingonjaosta.

Yhtiökokous päättää muiden muassa hallituksesta ja osingonjaosta.

Yhtiökokous on tärkein paikka, jossa osakkeenomistaja voi käyttää päätösvaltaansa. Yhtiökokoukseen saa osallistua jokainen omistaja riippumatta siitä, omistaako yhden vai miljoona osaketta.

Yhtiöjärjestys määrittelee sen, miten yhtiökokouskutsu toimitetaan osakkaille. Arvopaperimarkkinalaki määrää, että pörssiyhtiön on julkistettava yhtiökokouskutsu.

Yhtiökokouskutsun julkistamisella tarkoitetaan kutsun julkaisemista yhtiön internetsivuilla, sen toimittamista keskeisille tiedotusvälineille sekä tiedotevarastoon, joka käytännössä tarkoittaa pörssitiedotteen antamista. Monet yhtiöt julkaisevat kutsun sanomalehdessä.

1. Esitä kysymyksiä ja näkemyksiä

Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa puhe- ja kyselyoikeus. Hallituksen ja toimitusjohtajan on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.

Jokainen omistaja voi siis kysyä yhtiön johdolta mitä vain tärkeänä pitämäänsä asiaa, joka liittyy yhtiökokouksessa käsiteltävään asiaan. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä on katsottu, että osakkeenomistajan kyselyoikeus ulottuu varsin laajasti yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

Yhtiön edustajat eivät saa kuitenkaan antaa sellaisia tietoja, joista aiheutuisi yhtiölle olennaista haittaa. Esimerkiksi liikesalaisuuksista on turha esittää kysymyksiä.

Näkemysten esittäminen yhtiökokouksessa kertoo yhtiön johdolle ja hallitukselle, mitä asioita osakkeenomistajat pohtivat ja pitävät tärkeinä. Osakkeenomistajan puolesta kysymyksiä voi myös esittää hänen avustajansa tai valtuuttamansa henkilö.

2. Äänestä ja liittoudu

Osakkeenomistaja voi esittää yhtiökokouksessa eriävän mielipiteensä, vaikka jokaisesta esityslistan asiasta. Omistaja voi myös vaatia äänestystä kaikista esityslistan asioista.

Yksi osake edustaa yleensä yhtä ääntä. Joillain yhtiöillä on kuitenkin useampia osakesarjoja, jolloin osa osakkeista on äänivaltaisempia.

Yksittäisten omistajien päätösvalta määräytyy sen mukaan, kuinka paljon osakkeita kukakin omistaa. Moni osakkeita omistava yksityishenkilö voi ajatella, ettei hänen äänillään ole väliä. Yhdessä yksityishenkilöt omistavat kuitenkin lähes kuudenneksen kotimaisista pörssiyhtiöistä. Se tarkoittaa, että yksityishenkilöt ovat Helsingin pörssin suurin kotimainen osakkeenomistajaryhmä.

Osakkeenomistajien on nykyään myös entistä helpompaa verkostoitua esimerkiksi sosiaalisen median sijoittajayhteisöissä. Näin yksityishenkilöt voivat yhdistää voimansa omistajina myös yhtiökokouksissa ja vaikuttaa yhdessä tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta.

3. Nosta asioita asialistalle – hyvissä ajoin

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on oikeus esittää päätösehdotuksia. Päätösehdotuksia voi esittää yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista.

Osakkeenomistaja voi myös ehdottaa asioita yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos ehdotettava asia kuuluu osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan. Se vaatii vaikuttamista hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Pörssiyhtiössä ehdotus on hyvä tehdä hallitukselle ainakin neljä viikkoa ennen kuin yhtiö toimittaa kokouskutsun osakkeenomistajille.

4. Vähemmistöomistajilla on erityisoikeuksia

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla, jotka omistavat yhteensä kymmenesosan yhtiön osakkeista, on vähemmistöoikeuksia.

Vähemmistöosakkeenomistajilla on oikeus:

  • hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta
  • vaatia varsinaisessa yhtiökokouksessa vähemmistöosinkona jaettavaksi vähintään puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät ja
  • vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista ilmoitettua asiaa varten.

Näitä vähemmistöoikeuksia voivat käyttää ne osakkeenomistajat, jotka omistavat kymmenyksen yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöoikeuksia voivat käyttää myös osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osakeomistus ylittää kymmenen prosentin raja-arvon.

5. Muista sijoittajasuhteet

Yhtiökokouksen lisäksi osakkeenomistaja voi olla milloin tahansa yhteydessä pörssiyhtiöiden sijoittajasuhteista vastaaviin henkilöihin tai osastoon. He vastaavat mielellään kysymyksiin ja haluavat tietää, millaisia asioita omistajat pitävät tärkeinä.

Sen lisäksi, että yhtiökokous on omistajille paikka käyttää päätösvaltaansa, se on hyvä tilaisuus saada tietoa yrityksen näkymistä. Moni odottaa etenkin toimitusjohtajan katsausta ja haluaa aistia yleistä ilmapiiriä yhtiössä.

Usein vitsaillaan, että paikan päällä yhtiökokouksessa pääsee nauttimaan reaaliosingoista – yhtiökokouksen tarjoiluista. Yhtiökokous on hyvä paikka tavata muita sijoittajia.