Kuukauden yhtiö: Kreate Group Oyj

Kreate Group on suomalainen infrarakentamiseen keskittyvä yritys, joka listautui pörssin päämarkkinalle 19.2.2021. Yhtiön toimitusjohtaja Timo Vikström kertoo haastattelussaan yhtiön toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Artikkeli
11.8.2021
Lukuaika
6 min
Yhtiön toimitusjohtaja Timo Vikström.

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin yhteisen artikkelisarjan elokuun yhtiö on Kreate Group Oyj.

Kreate Group on suomalainen infrarakentamiseen keskittyvä yritys, joka tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Yhtiö panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 235 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.

Kreaten tarjoama koostuu väylärakentamisesta, johon kuuluvat ratarakentaminen ja teiden ja katujen rakentaminen sekä taitorakentamisesta, johon kuuluvat sillanrakentaminen ja –korjaus, -pohja- ja betonirakentaminen sekä erikoispohja- ja kalliorakentaminen. Lisäksi tarjoatte myös kiertotalouteen liittyviä palveluita. Taitorakentaminen muodosti liikevaihdostanne 62 % ja väylärakentaminen 38 %. Millä liiketoiminnan alalla näette eniten kasvupotentiaalia?

Infrarakentamisen klusteria Suomessa on jo pitkään ohjannut vahva globaalien megatrendien vaikutus. Trendeissä korostuvat kaupunkikeskustojen tiivistyminen, joukkoliikenteen merkityksen kasvu, digitalisaatio ja kiertotalous.

Kaupunkikeskustojen tiivystyminen tarkoittaa entistä ahtaampiin ja vaikeampiin paikkoihin rakentamista sekä sellaisille alueille, joiden lokaatio on hyvä, mutta maaperäolosuhteet ovat yleensä erittäin vaativat. Trendinä on nähtävissä myös rakennusten käyttötarkoituksien muutokset, joihin yleensä aina liittyy vaativaa infrarakentamista. Joukkoliikenteen merkityksen kasvu taas aikaansaa tarpeen erityisesti rata- ja kevytraitioteiden rakentamiselle kaupungeissa sekä kasvukeskusten yhteysväleillä. Digitalisaatio näkyy Kreatella sujuvampina tuotannon prosesseina ja olemme markkinajohtaja mm. tietomallinnuksen hyödyntämisessä vaativissa betonirakenteissa. Kiertotalous on käsitteenä erittäin laaja – Kreatella se on merkittävä osa päivittäistä tuoimintaamme. Parhaat esimerkit löytyvät mm. erilaisten teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisessa rakentamisessa neitseellisten materiaalien kuten kallion tai soran sijasta. Näemme kiertotalouden ja yritysvastuun kaiken kaikkiaan erinomaisena liiketoimintamahdollisuutena.

Kreate on juontanut strategiansa näistä megatrendeistä. Ne ohjaavat markkinoiden kasvua niiden segmenttien suuntaan, joissa Kreate jo nyt on markkinajohtaja. Strategialla pyrimme edelleen vahvistamaan tätä asemaa.

Näitä eniten kasvupotentiaalia omaavia segmenttejä ovat taitorakentamisessa erikoispohjarakentaminen sekä kaikentyyppinen vaativa betonirakentaminen kuten sillat ja väylärakentamisen puolella ratarakentaminen. Näiden kasvu ylittää selkeästi infrarakentamisen keskimääräisen kasvun, joka on vuotuisesti ollut keskimäärin n. 1 % suuruinen viimeisen 20 vuoden tarkastelujakson aikana. Yhteistä näille kasvaville segmenteille on, että Kreatelle ominainen erikoisosaamisen korkea vaatimustaso ja erikoiskaluston tarve projektien toteuttamisessa korostuvat.

Keräsitte listautumisannissa 12,5 milj. euroa. Mihin varoja käytetään?

Varoja on jo käytetty ja käytetään edelleen yhtiön taseen vahvistamiseen. Varoilla on muun muassa lyhennetty pankkilainoja sekä tehty kasvun edellyttämiä kalustoinvestointeja. Vahvempi tase ja osakkeen likviditeetin kasvu lisäävät joustavuutta yhtiön kehittämiseen merkittävästi.

Kreatella on maltillisen kasvun strategia. Arvostamme tasaista, tavoitteiden mukaista varmaa suorittamista. Olemme mielellämme tässä mielessä jopa hieman tylsä yhtiö – suunnitelmallinen ja ennakoitava toiminta on dna:mme. Kreaten kenttänä oleva n. 7 Mrd:n ydinmarkkina on volyymiltaan erittäin stabiili, volatiliteetti on pieni ja tukee toimintamme tasaista jatkuvuutta hyvin. Emme pidä yllätyksistä ja siksi olemme profiloituneet inframarkkinassa segmentteihin, joissa ennustettavuus on paras ja kilpailukykymme korkein.

Miten pandemia vaikutti liiketoimintaanne?

Pandemian vaikutus koko rakentamisen klusteriin on ollut rajallinen. Rakentaminen on jälkisyklinen ala, joka muutosnopeudessa tulee hieman muita nopeammin reagoivia aloja myöhemmin. Pandemian vaikutusta rakentamiseen ennakoitiin keväällä 2020 vahvaksi, mutta todellisuudessa ala on selvinnyt pandemiasta odotettua paremmin. Rakentamisen eri klusterien volyymit eivät ole heiluneet vastaavasti kuin monella muulla volatiililla alalla.

Infrarakentamisen investointeja tehdään aina pitkällä tarkastelujänteellä, näin myös pandemian aikana. Julkisen sektorin rakentaminen on säilynyt läpi pandemian lähes ennallaan. Yksityisen sektorin investoinneissa nähtiin hiljentymistä Q2-Q3/2020 aikana, mikä kuitenkin alkoi normalisoitumaan jo Q4/2020 kuluessa. Kuluvana vuonna olemme nähneet, että rakentamisen investoinnit ovat jälleen lähteneet liikkeelle.

Rakentaminen on paikallista toimintaa, jota voi tehdä vain projektilla paikan päällä – betonirakennetta ei voi valaa kotitoimistosta. Jotta olemme voineet varmistaa projektien häiriöttömän etenemisen asiakkaan tavoitteiden mukaan, olemme Kreatella lisänneet pandemian vaatimia käytännön toimia työmailla kuten työskentelyaikojen porrastuksia, muuttaneet tilankäyttöä ja totta kai ottaneet käyttöön normaaleja hygienian lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Kaupungistumisen myötä kompleksiset ja erikoisosaamista vaativat hankkeet lisääntyvät. Miten olette asemoituneet tähän?

Kaupungistuminen megatrendinä mahdollistaa Kreaten keskittymisen sellaisiin infran segmentteihin, joissa Kreaten tekninen suorituskyky on poikkeuksellisen korkea. Samalla se ohjaa markkinakysyntää vahvasti alueisiin, jotka kulkevat käsi kädessä Kreaten kasvutarinan kanssa. Meillä on Kreatella käynnissä vahvaa teknologiakehitystä tuotteisissa, joita tulevaisuuden kaupunkien rakentaminen vaatii.

Perinteisen infran osuus markkinassa supistuu ja kysyntä kohdistuu entistä enemmän Kreatelle vahvoihin segmentteihin. Tässä haluaisin lainata entisen esimieheni historiassa sanomaa lausetta ”vaativimpiin hommiin sopii kysyä meitä”. Tämä sopii täydellisesti Kreaten strategiaan.

Helsingin kaupunki valitsi teidät ja YIT:n rakentamaan yhdessä Kruunusiltoja, joiden on tarkoitus valmistua vuonna 2025. Projekti alkaa tänä syksynä. Miten jaatte työyhteenliittymän tehtävät YIT:n kanssa?

Kruunusiltoja varten perustettu työyhteenliittymä on varsin perinteinen ja hyväksi koetun mukainen konsepti, jossa työyhteenliittymän kumpikin osapuoli tuo oman erityisosaamisensa projektiorganisaatioon. Kreate on Suomen suurin sillanrakentaja ja tunnettu nimenomaan teknisesti vaativien siltojen rakentamisen toteutuskyvystään – tästä Kruunusillat Suomen tulevana pisimpänä siltana on hyvä esimerkki. Kreate on voittanut viimeisen 7 vuoden aikana 4 kertaa Suomen rakennusinsinöörien liiton RIL:n myöntämän Vuoden silta -palkinnon.

Mitkä ovat strategiset tavoitteenne?

Kreaten strategiset tavoitteet ovat sisällöllisesti pitkälle samat kuin taloudelliset tavoitteemmekin. Haluamme vahvistaa entisestään asemaamme Suomen johtavana infrarakentajana ja alan halutuimpana työnantajana. Kiertotalous ja ympäristön huomioon ottava vastuullinen operatiivinen toiminta ovat rakentamisemme keskiössä.

Strategiakauden loppuun mennessä 2024 haemme liikevaihdossa maltillista kasvua 300 miljoonan euron kokoluokkaan vuotuisen kasvun tavoitteen ollessa tällöin vajaat 10 %. Tämä tapahtuu orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysostojen tasapainoisen yhdistelmän kautta. EBITA-marginaalimme tulee keskipitkällä aikavälillä olla >5 % sekä nettovelan ja käyttökatteen suhde <2. Haluamme profiloitua myös hyvänä osingonmaksajana tavoitteena maksaa osinkoina puolet vuotuisesta nettotuloksesta.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.