Sanasto

A

Alfa-kerroin

Sijoitusrahaston tai osakkeen tuottoa verrattuna vastaavan markkinariskin omaavan puhtaan indeksisalkun tuottoon mittaava kerroin.

Allokaatio

Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus sijoitussalkussa.

Analyytikko

Sijoitustutkija, joka analysoi markkinoiden ja eri yritysten toimintaa ja kehitystä.

Arbitraasi

Arvopaperin, valuutan tai hyödykkeen osto ja myynti eri markkinoiden tilapäisiä hinnoittelueroja hyödyntäen riskittömän tuoton saamiseksi.

Arvo-osuus

Arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuudet korvaavat painetut arvopaperit, kuten osakekirjat ja joukkovelkakirjat. Sijoitusrahasto-osuudet eivät vielä ole arvo-osuusjärjestelmässä.

Arvonalennus

Määrä, jolla hyödykkeen kirjanpitoarvo ylittää hyödykkeen käyvän arvon. Pitää kirjata kuluksi. Käytetään myös käsitettä arvonalentumistappio.

Arvopaperi

Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osake, joukkovelkakirja tai sijoitusrahasto-osuus.

Arvopaperikeskus

Muun muassa arvo-osuusjärjestelmää sekä ei-kaupallista arvo-osuusrekisteriä hoitava yhtiö.

Arvopaperimarkkinat

Arvopaperi on kaupan kohteena oleva asiakirja, osake- tai joukkovelkakirja.

Arvopaperisalkku

Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit. Portfolio.

Aktivointi

Menon sisällyttäminen taseeseen varoihin ja osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Taseeseen aktivoidusta omaisuudesta kirjataan tulosta heikentävät poistot vasta useamman tilikauden aikana. Menettelyn seurauksena kulumassa olevan ensimmäisen tilikauden tulos paranee ja myöhempien vuosien tulos heikkenee poistoja kirjattaessa.

Alijäämähyvitys

Ansiotulon verosta tehtävä vähennys, silloin kun pääomamenot ylittävät pääomatulot.

Ammattisijoittaja

Ks. institutionaalinen sijoittaja.

Apportti

Osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan, esimerkiksi kiinteän omaisuuden antaminen apporttiomaisuutena perustettavan yhtiön käyttöön osakepääoman maksamisen sijasta.

Arvo-osake

Osake, jonka markkina-arvo on alhainen verrattuna sen taseesta laskettavaan kirjanpitoarvoon. Arvo-osakkeiden p/e -luvut ovat usein alhaisia. Kurssikehitys on usein melko vakaata.

Arvo-osuusrekisteri

Valtiovarainministeriön toimiluvan alainen rekisteri, jossa arvo-osuustilejä pidetään.

Arvonalentumistappio

Ks. arvonalennus

Arvopaperikauppa

Arvopapereiden osto ja myynti.

Arvopaperimarkkinalaki

Sisältää määräyksiä yhtiöiden tiedottamisesta ja sisäpiiritiedon hyväksikäytön kiellon.

Arvopaperinvälittäjä

Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja ja tarjoaa omaisuudenhoito- ja sijoituspalveluja. Sijoituspalveluyritys.