Kuukauden yhtiö: Bioretec Oy

Artikkeli
19.8.2022
Lukuaika
6 min

Bioretec on suomalainen, globaalisti toimiva lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö ja biohajoavien ortopedisten implanttien edelläkävijä. Yhtiöllä on ainutlaatuista biologista osaamista aktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin kehittämiä ja valmistamia Activa-tuotteita käytetään noin 40 maassa ympäri maailmaa. Yhtiö listautui Nasdaq First North -kasvumarkkinalle 28.9.2021.

Yhtiö kehittää parhaillaan uutta RemeOs™-tuoteperhettä, joka perustuu uuden sukupolven vahvoihin, biohajoaviin materiaaleihin, magnesiumseokseen ja hybridikomposiittiin, joiden lujuus mahdollistaa entistä paremmat leikkaustulokset. RemeOs™-implantit hajoavat biologisesti ja korvautuvat luulla mahdollistaen murtuman paranemisen, jolloin implantin poistoleikkausta ei tarvita. Tuotteilla on mahdollista korvata titaani-implantit, jolloin hoitoyksiköissä voidaan saavuttaa tehokkaasti arvoperusteisen terveydenhuollon tavoitteet (Value-Based Healthcare) ja keskittyä potilaan hyötyynRemeOs™-tuoteperheen ensimmäiselle tuotteelle odotetaan myyntilupaa Yhdysvalloissa ja EU:ssa vuoden 2022 aikana, mikä avaa Bioretecille leikkaushoidon uudistajana 7 miljardin Yhdysvaltain dollarin globaalit, ortopedisten traumatuotteiden markkinat.

Viimeisimmän puolivuosituloksen perusteella liikevaihtonne kasvoi voimakkaasti. Mitkä tekijät vaikuttivat suotuisaan kehitykseen?

Panostuksemme Activa-tuotteiden myyntiin, markkinointiin ja jakelijaverkoston kouluttamiseen Aasiassa ja erityisesti Kiinassa tuottavat nyt tulosta. Lisäksi taustalla ovat myös vaikuttaneet sekä ortopedisten operaatioiden määrän asteittainen palautuminen lähemmäksi normaalia pandemian luonteen muuttuessa että tarve minimoida sairaalahoidon määrää vallitsevan maailmanlaajuisen hoitohenkilökunnan pulan vuoksi, mikä on edelleen kasvattanut ortopedisten biohajoavien tuotteiden kysyntää. Biohajoavaa implanttia käytettäessä ei implantin poistoleikkausta tarvita, jolloin käyttö kuormittaa esimerkiksi kansallista terveydenhuoltoa vähemmän. Edellä mainittujen lisäksi kasvuun on vaikuttanut meidän pitkäjänteinen kliininen tutkimustyömme ja sitä seuranneet artikkelit kansainvälisissä julkaisuissa ja tiedeyhteisöissä.

Tavoitteenanne on olla ensimmäinen biohajoavien metalli-implanttien kaupallistaja Yhdysvaltojen markkinoilla. Miten nämä pyrkimykset edistyvät?

Jätimme biohajoavasta magnesiumseoksesta valmistettavan RemeOs-tuoteperheemme ensimmäisen tuotteen eli traumaruuvin myyntilupahakemuksen Yhdysvaltoihin toukokuussa. Arvioimme, että myyntilupa saadaan tämän vuoden aikana. Käytettävissä olevien tietojemme mukaan biohajoavia metalli-implantteja ei ole tällä hetkellä saatavilla Yhdysvaltain markkinoilla, joten tavoitteenamme on olla ensimmäinen biohajoavien metalli-implanttien kaupallistaja Yhdysvaltojen markkinoilla.

Tuotteenne edistävät potilaiden paranemista sekä lisäävät turvallisuutta ja kustannustehokkuutta kliinisessä hoidossa. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Turvallisuus tarkoittaa meidän biohajoavissa tuotteissamme sitä, että implantti on valmistettu aineosista, jotka ovat osa ihmisen luonnollista aineenvaihduntaa tai jota elimistö käyttää hyväkseen korjatessaan luunmurtumia. Activa-tuoteperheemme implantit hajoavat elimistössä noin 2–3 vuoden kuluessa ja poistuvat joko aineenvaihdunnan lopputuotteena tai vetenä ja hiilidioksidina. Lupaprosessissa oleva magnesiumpohjainen RemeOs-tuotteemme hajoaa vähitellen 2–3 vuoden kuluessa magnesium-, kalsium- ja sinkkiyhdisteiksi, joita kehon oma prosessi luuvaurion parantamiseksi pystyy käyttämään aktiivisesti rakennuspalikoina.

Kun implantit hajoavat turvallisesti elimistössä, ei erillistä implanttiin liittyvää poistoleikkausta tarvita. Tämä johtaa tehokkaampaan sairaanhoidon resurssien käyttöön ja voi vähentää muun muassa leikkausjonoja. Poistoleikkaukseen liittyvien komplikaatioiden riskin poistuminen hyödyntää paitsi potilasta, myös lääkäreitä ja sairaaloita. Lisäksi potilaat kokevat vähemmän kipua, tarvitsevat vähemmän lisäkuntoutusta ja poissaoloaika työstä vähenee. Leikkausten määrän ja mahdollisten komplikaatioiden vähentyessä myös vakuutusyhtiöiden korvauskustannukset vähenevät.

Ortopedisten traumatuotteiden markkina on parhaillaan merkittävän muutoksen kohteena. Millaisia trendejä alalla nähdään ja mitkä ovat mahdollisia uhkatekijöitä markkinalla?

Vuosina 2016–2025 ortopedisten traumatuotteiden markkinan arvioidaan kasvavan vuosittain noin 4 %. Merkittävin vauhdittaja on murtumien määrän kasvu ikääntyneen väestön osuuden, extreme-urheilulajien suosion ja ylipainoisuuden lisääntymisen vuoksi. Jalan ja nilkan alueen ortopedinen markkina on tällä hetkellä kiinnostavin markkina-alue, koska hoidon tulokset tässä segmentissä ovat yleensä heikompia kuin muussa ortopediassa, ja korjaavien leikkausten tarve on yllättävän korkea. Tämä tarjoaa merkittävän mahdollisuuden uusille ratkaisuille, kuten biohajoaville tuotteille.

Viimeistään maailmanlaajuinen COVID-19 pandemia on osoittanut, että resurssit terveydenhuollossa eivät ole riittävät. Yhtenä pandemian jälkeisenä mahdollisena trendinä nähdään, että jotkut ortopediset päiväkirurgiset toimenpiteet yleistyvät nopeasti. Tämä vapauttaa terveydenhuollon kapasiteettia sairaalassa tehtäviin vaativampiin toimenpiteisiin.

Yhtenä trendinä on myös arvopohjainen terveydenhuolto, jonka kantavana ajatuksena on antaa potilaalle mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin hoitopäätöksiin. Arvopohjaisen ajattelun toivotaan leviävän laajemmin eri terveydenhuollon organisaatioiden hankintaosastoille siten, että pelkän yksikkökustannuksen sijaan otettaisiin huomioon potilastapauksen kokonaistaloudellisuus ja tavoitteena tulisi olla potilaan mahdollisimman laadukas ja vaikuttava hoito.

Toimitusketjumme ovat joutuneet ennennäkemättömään tilanteeseen koko pandemian ajan ja viime aikoina myös maailmanlaajuisen poliittisen tilanteen vuoksi. Erityisesti materiaali- ja logistiikkavirtojen kustannukset ovat olleet nousussa.

Myös lainsäädäntöön, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit kuuluvat toimialaamme. Euroopan markkinoilla Euroopan unionin lääkinnällisistä laitteista annettu asetus (medical device regulation MDR) asettaa uusia lisävaatimuksia tuotteille ja vaikeuttaa lääkinnällisiä laitteita valmistavien yhtiöiden toimintaa. Tämä saattaa johtaa siihen, että yhtiöt asettavat Yhdysvaltojen markkinat etusijalle tuotteidensa kaupallistamisessa.

Sijoittajat ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneet vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Miten te otatte asian huomioon liiketoiminnassanne?

Vastuullisuus on meille potilaiden elämänlaadun parantamista biohajoavilla, turvallisilla tuotteillamme, joita käyttämällä potilaiden elimistöön ei jää vierasesineitä eikä vieraita aineita.

Implanttien poistoleikkausten vähenemisen kautta pystymme vaikuttamaan myös yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin sairaaloiden hoitopäivien vähenemisen myötä. Ja mahdollistamaan sen, että hoitopäiviä voidaan kohdentaa niitä eniten tarvitseville.

Meille tuotteidemme laatu ja turvallisuus on todella tärkeä asia. Koulutamme myös tuotteidemme globaalin jakelijaverkoston omien laatuvaatimustemme mukaisesti. Vähentämällä uusintaleikkausten tarvetta vaikutamme mm. energian käyttöön, pakkausmateriaalien käyttöön, logistiikka- ja henkilöstökustannuksiin, jätevesiin sekä lääkeaineiden- ja leikkaussalitarvikkeiden käyttöön.

Tuotteemme elinkaari edustaa kestävää kehitystä, kun tuotteemme hoitavat vaurion kerralla kuntoon biohajoten jättämättä jälkeensä hävitettävää jätettä. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että voimme vähentää omaa hiilijalanjälkeämme. Käynnissä on projekteja, joilla kehitämme tuotteidemme pakkausmenetelmiä niin, että voimme minimoida pakkausmateriaalien määrän, jolloin jätteiden ja logistiikan aiheuttama ympäristökuormitus vähenee. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on siirtyminen elektronisiin käyttöohjeisiin (eIFU) minimoidaksemme tuotteiden mukana lähtevää paperimateriaalia.

Onko Ukrainan sota vaikuttanut liiketoimintaanne?

Kyllä, Ukrainan tilanteella on ollut vaikutuksia toimintaamme. Olemme sopimusvelvoitteiden umpeuduttua päättämässä jakelijasopimuksemme Venäjällä. Lisäksi maailmanpoliittisen tilanteen seurauksena esimerkiksi energian, kuljetusten ja raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut kannattavuuteemme jonkin verran.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.