Kuukauden yhtiö: Koskisen

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin joulukuun 2023 yhtiö on Koskisen, joka listautui pörssiin joulukuussa 2022.

Artikkeli
20.12.2023
Lukuaika
4 min
Kysymyksiin vastasi Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta.

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin joulukuun 2023 yhtiö on Koskisen, joka listautui pörssiin joulukuussa 2022.

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Yhtiö hyödyntää arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Samalla se toteuttaa parasta hiilitarinaa: valmistaa korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 318 miljoonaa euroa.

Listauduitte vuosi sitten ja keräsitte listautumisannissa bruttomääräisesti noin 32 miljoonaa euroa. Mihin listautumisannissa kerättyjä varoja on käytetty?

Olemme sahainvestoinnin jälkeen jatkaneet Sahateollisuus-liiketoimiminnassa tuotannon edelleen kehittämistä: olemme parhaillaan toteuttamassa kahdeksan hehtaarin kokoista tukkikenttää uuden sahan yhteyteen Järvelässä. Investointi sisältää tukkien lajittelukentän ja -linjan valvomotiloineen sekä hulevesien käsittelyjärjestelmän. Lisäksi tehdasalueelle rakennetaan uusi sisääntuloreitti, porttiympäristö, kulunvalvonta ja autovaaka. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Uuden tukkikentän ja siihen liittyvien toimintojen arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 alussa.

Sahan kuivaamoinvestoinnin rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kuivauskapasiteetin lisäys liittyy Sahateollisuuden uuden yksikön mukanaan tuomaan tuotannon kasvuun. Kuivaamo otetaan käyttöön keväällä 2024.

Levyteollisuudessa olemme tehneet pienempiä investointeja tuotannon tehokkuuden parantamiseksi. Uusi karaton sorvi, joka parantaa merkittävästi raaka-ainesaantoa, otettiin käyttöön joulukuun alussa. Ohutvanerituotannossa otimme elokuun lopussa käyttöön uuden ohutvaneripuristimen, joka lisää ohutvanerin puristuskapasiteettia noin neljänneksellä, mahdollistaa tuotetarjooman lisäämisen sekä parantaa tuotteiden laatutasoa.

Investoimme 1,6 miljoonaa euroa aurinkovoimalaan Järvelässä. Konsernin vihreää siirtymää tukevassa investoinnissa 3 670 aurinkopaneelia tuottavat sähköä Tehdastien teollisuusalueella sijaitseville vaneri- ja lastulevytehtaille. Valmistuttuaan aurinkovoimala vähentää konsernin hiilidioksidipäästöjä noin 219 tCO2e.

Kaikilla investoinneilla tähtäämme kilpailukyvyn, tuottavuuden sekä raaka-ainesaannon kehittämiseen.

Teillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä Sahateollisuus ja Levyteollisuus. Mitä liiketoimintaa niihin kuuluu? Miten liikevaihtonne jakautuu näiden alle?

Sahateollisuus-liiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja -jalosteita. Noin 40 prosenttia tuotetusta sahatavarasta jatkojalostetaan pääasiassa höyläämällä ja pienemmässä määrin maalaamalla. Sahateollisuus-segmenttiin kuuluu myös Puunhankinta, joka puunhankintatoiminnon lisäksi toimittaa raaka-aineita kuten metsähakkeita ja tuotannon sivujakeita useille biovoimalaitoksille ja kemialliselle metsäteollisuudelle.

Levyteollisuus-liiketoiminta valmistaa vaneria, lastulevyä, ohutvaneria ja -viilua. Lisäksi liiketoimintasegmentti valmistaa kevyiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuja Kore-brändin alla.

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen lopussa Sahateollisuus muodosti noin 43 prosenttia ja Levyteollisuus noin 57 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Konsernin kumulatiivinen liikevaihto vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä oli 202,6 miljoonaa euroa.

Viimeisen, kesä-syyskuun osavuosituloksen mukaan liikevaihtonne ja kannattavuutenne laski vuodentakaiseen verrattuna. Mitkä tekijät vaikuttivat tähän?

Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa sahatavaran laskusuuntaisesta hintakehityksestä sekä Levyteollisuuden toimitusmäärien pienenemisestä vertailukauteen nähden.
Kannattavuuden heikkeneminen johtui pääasiassa sahatavaran hintojen laskusta, puuraaka-aineen korkeasta hinnasta sekä Levyteollisuuden pienentyneistä toimitusmääristä.

”Uudella sahalla valmistetaan edelleen monipuolisesti sahatavaraa ja -jalosteita.”

Otatte parhaillaan käyttöön uutta sahaa. Millaisia tuotteita se tuottaa?

Uudella sahalla valmistetaan edelleen monipuolisesti sahatavaraa ja -jalosteita. Aikasempaan verrattuna pystymme palvelemaan asiakkaitamme vielä paremmin tarjoamalla heille entistä monipuolisempia ja juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä korkelaatuisia tuotteita. Tämä parantaa kilpailukykyämme erityisesti meille tärkeällä Japanin markkinalla.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen näkyy selvästi Koskisen toiminnan ja strategian ytimessä. Kuvailetteko miten?

Liiketoimintamme perustuu metsiin, ja siksi toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutusten kokonaiskestävyys on yrityksen liiketoiminnan ja strategian ytimessä. Koko arvoketju puun korjuusta lopputuotteisiin on suunniteltu synergisten ja kestävien materiaalivirtojen ympärille.

Keskittymällä pitkäjänteisesti kestäviin metsänhoitokäytäntöihin ja sitä kautta luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen pyrimme varmistamaan korkealaatuisen sertifioidun suomalaisen puun saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Käytämme hankkimansa arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti. Valmistamme korkealaatuisia ja pitkäikäisiä puutuotteita, jotka sitovat hiiltä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Toitte kolmannella osavuosineljänneksellä markkinoille uuden KoskiReppu-palvelun. Mitä se sisältää?

KoskiReppu-verkkopalvelu sisältää monipuoliset työkalut metsäomaisuuden hallinnointiin. Palvelussa voi esimerkiksi selata omien tilojen metsävaratietoja sekä tarkastella muita metsään liittyviä dokumentteja, kuten puukauppaan liittyviä asiakirjoja.

Palvelu tarjoaa ajantasaiset tiedot metsäomaisuudesta yhdessä paikassa. Sen kautta voi myös olla yhteydessä Koskisen metsäasiantuntijoihin metsään liittyvissä kysymyksissä tai lähettää tarjouspyynnön puukaupasta. KoskiRaha-asiakkaiden sijoituksiin liittyvät asiat hoituvat yhtä lailla KoskiRepun kautta. KoskiReppu täydentää Koskisen tarjoamaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa erinomaisesti.

Tutustu aiempiin Kuukauden yhtiöihin.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.