Sanasto

Arvopaperimarkkinalaki

Sisältää määräyksiä yhtiöiden tiedottamisesta ja sisäpiiritiedon hyväksikäytön kiellon.