”Suomi tarvitsee osakesäästötilin”

Artikkeli
6.2.2018
Lukuaika
7 min

Lue, mitä mieltä sijoitussäästötilistä ovat professori Jaakko Ossa Turun yliopistosta, entinen toimitusjohtaja Antti Lahtinen Osakesäästäjistä, Teemu Lehtinen Veronmaksajista, Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä, professori Markku Kaustia Aalto-yliopistosta sekä sijoittajat Merja Mähkä ja Tom Lindström.

Professori Jaakko Ossa

Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto:

”Ministeri Orpo on kommentoinut, että hänen toiveenaan on saada sijoitussäästötilit pikaisesti käyttöön Suomessa ja ne saatetaan toteuttaa jo tämän hallituskauden aikana. Pidän linjausta sekä itse asian että aikataulun suhteen erinomaisena. On todella merkittävä asia, jos ja kun tämä muutos on ​poliittisesti mahdollista toteuttaa.

Tilin suurin hyöty tulee olemaan se, että ihmiset kiinnostuvat yhä enemmän sijoittamaan suoraan osakkeisiin. Tämä lisää omalta osaltaan ihmisten kiinnostusta taloudellisiin asioihin, mitä pidän erittäin tärkeänä. Erityisiä riskejä en asiassa näe. Lainsäädäntöpuolella tulee kuitenkin olla tarkkana: yksittäisillä verosäännöksillä voidaan helposti viedä pohjaa pois sijoitussäästötilien suosiolta. Näin kävi yksilöllisten eläkevakuutusten suhteen vajaat kymmenen vuotta sitten. Tilien verottaminen sijoitusrahastojen tapaan olisi hyvä ja toimiva linjaus. Samalla tulee varmistaa, että lainsäädäntökokonaisuus on linjakas. Esimerkiksi tilien perintö- ja lahjaveroratkaisut on hyvä myös linjata, etteivät ne jää vain verohallinnon ohjeistuksen varaan.

Jotta voimme tukea suomalaisten vaurastumista ja kannustaa heitä pitkäjänteiseen säästämiseen, on ensimmäisenä varmistettava, että kaikkia sijoitusmuotoja verotetaan mahdollisimman yhdenmukaisesti. Toiseksi pidän tärkeänä, että kouluissa opetetaan taloudellisia asioita, mukaan lukien sijoittamista. Useat kokeneet sijoittajat muistelevat haastatteluissaan sitä, miten he saivat kipinän sijoittamiseen koulussa, kun joku opettajista oli puhunut sijoittamiseen liittyvistä asioista.”

Antti Lahtinen, toimitusjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto:

Suomi tarvitsee osakesäästötilin. Kotitalouksia tulee kannustaa pitkäjänteiseen säästämiseen ja sijoittamiseen, jotta kansantaloutemme varat olisivat tehokkaassa käytössä ja yritysten pääomahuolto olisi turvattu. Tarvitsemme kasvollista omistajuutta.

Tällöin omistukset ovat sijoittajan omissa nimissä ja hän voi käyttää omistukseen liittyvää päätösvaltaa esimerkiksi yhtiökokouksissa.

Useissa Pohjoismaissa on viime vuosina otettu käyttöön osakesäästötili, joka mahdollistaa pitkäaikaissäästämisen ilman, että osinkovero tai luovutusvoittovero syö pääomaa vuosittain. Suomesta kuitenkin puuttuu suoraan omistukseen perustuva veromalli, joka kannustaisi pitkäaikaiseen säästämiseen ja pitämään omistukset sijoittajan omissa nimissä.

Nykyisin Suomen pääomaverotus ohjaa sijoittajia välillisen sijoittamisen pariin suoran omistamisen kustannuksella. Välillisellä sijoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi sijoitusrahastojen tai erilaisten vakuutustuotteiden käyttöä. Näin kotimaisten yhtiöidemme päätösvalta valuu kauemmaksi varojen varsinaisesta omistajasta.

Verotuksen ei tule ohjata sijoittajan käyttäytymistä, vaan eri sijoitusmuotojen verokohtelun pitää olla yhdenmukaista. Tästä syystä myös Suomi tarvitsee osakesäästötilin.”

Merja Mähkä, sijoittaja, Onnellinen omistaja -blogin kirjoittaja:

Sijoittamista pidetään Suomessa rikkaiden juttuna ja se on huono homma suomalaisten kannalta. Sijoittaminen on varautumista epävarmaan tulevaisuuteen. Juuri nyt tulevaisuus on entistäkin epävarmempi isojen muutosmegatrendien kuten työn murroksen, digitalisaation ja kaupungistumisen takia. Nyt jos koskaan on aika kannustaa suomalaisia sijoittamaan ja hajauttamaan omistuksiaan pois asunnoista.

Ruotsissa vastaavanlainen sijoitussäästötili otettiin käyttöön vuonna 2012 ja sen jälkeen useampi kuin joka viides ruotsalainen on ottanut sen käyttöön. Se on siis todistetusti hyvä houkutin.

Minunlaiseni piensijoittajat jatkavat sijoittamista ilman erityisiä tilejäkin, mutta jos suomalaisten halutaan laajemmin vaurastuvan, tarvitaan uskottavia toimenpiteitä. Osakesäästötilin erityinen hyvä puoli on siinä, että se kannustaa pitkäjänteiseen sijoittamiseen, joka on oikeasti enemmän säästämistä kuin rikastumisten tavoittelua. Suomalaisilla nämä kaksi asiaa menevät helposti sekaisin, koska sijoitusperinne puuttuu. Ruotsissa se on olemassa.”

Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja, Veronmaksajain Keskusliitto

Me Veronmaksajissa pidämme positiivisena, että valtiovarainministeriön työryhmä selvittää sijoitussäästötilin käyttöönottoa Suomessa. Tilin perusajatus on todella hyvä: se edistäisi kansankapitalismia ja suoraa osakesijoittamista.

Paras toteutustapa on verottaa tuottoja, kun ne nostetaan tililtä. Kokonaispääomasta tehtävä laskennallinen vero Ruotsin tapaan ei sovi Suomen verojärjestelmään lainkaan. Sitä osaa verotuksesta, joka nykyään toimii hyvin, ei pidä sotkea. Niin rahastoissa kuin sijoitusvakuutuksissa tuottoa verotetaan vasta, kun se tuloutetaan sijoittajalle. Tämä käytäntö voitaisiin laajentaa myös sijoitussäästötiliin. Se toisi lisää mahdollisuuksia sijoittajille.

Sijoitustili olisi oikein toteutettuna hyvä lisä suomalaiselle säästäjälle. Kynnys aloittaa osakesäästäminen varmasti madaltuisi. Sijoittajien verotusta uudistettaessa olennaista on myös, ettei verotusta kiristetä, ja että uudistuksissa huomioidaan kokonaisuus.”

Markku Kaustia, rahoituksen professori, Aalto-yliopisto

Sijoitusten verotukseen liittyy monia ongelmia. Eri tuottomuodoilla kuten osingoilla ja arvonnousulla on erilainen verotus. Eri sijoituskohteiden verotus eroaa paljon toisistaan. Esimerkiksi osakerahastoon sijoittava ei maksa veroa rahaston saamista osaketuotoista, vaan vasta varoja rahastosta nostaessaan. Suoraan osakkeisiin sijoittava taas maksaa nämä verot heti verovuonna.

Ja vaikka sijoituskohde olisi sama, verotus vaihtelee erilaisten sijoittajien välillä. Esimerkiksi monet isot institutionaaliset sijoittajat on kokonaan vapautettu osinkoverotuksesta, piensijoittajat eivät ole.

Yksi yleinen ongelma on niin sanottu lukkiutumisvaikutus. Oletetaan, että sinulla on osakkeita, joiden arvo on noussut 50 prosenttia. Osakkeet olisi mielestäsi nyt fiksuinta myydä, mutta jätät sen verojen takia tekemättä. Mahdollisimman hyvässä järjestelmässä verotus olisi neutraalia siten, ettei kenelläkään olisi syytä miettiä, miten verojen määrän voisi parhaiten minimoida. Sijoittaja tekisi päätökset puhtaasti sen perusteella, mikä on muuten järkevin ratkaisu. Osakesäästötili voidaan suunnitella niin, että se korjaisi osan nykyisistä ongelmista.”

Tom Lindström, toimitusjohtaja, Cardia Invest

Pääomatuloverosta on vuosien saatossa muodostunut varsinainen tilkkutäkki, jossa saman kaltaisia sijoituksia ja tuloja saatetaan kohdella hyvin eri tavalla verotuksessa. Verotuksen ei pitäisi ohjata miten ja minne sijoittajat sijoittavat varansa.

Yksinkertaisin ratkaisu olisi osakesäästötili, jota verotetaan vasta varoja nostettaessa. Tällöin verovelvollisen ja verottajan tarvitsisi pitää huolta ainoastaan siitä, kuinka paljon rahaa on siirretty tilille ja mitä nostoja on tehty. Sijoittajan ei tarvitsisi säilyttää kuitteja vuosikausia. Veroja maksettaisiin tuotoista, ilman mitään monimutkaisia järjestelmiä tai kirjanpitoa.

Sijoituksia voisi vaihtaa tarvittaessa, koska verotus ei estä tekemästä järkeviä siirtoja. Tämä mahdollistaisi myös osakkeiden antolainauksen piensijoittajille ilman kohtuuttomia veroseuraamuksia.”

Sari Lounasmeri, toimitusjohtaja, Pörssisäätiö

Kotitalouksien rooli yritysten omistajana on yhteiskunnallisesti tärkeä. Vanhanaikainen ajatus väestön jakautumisesta kahtia työväestöön ja omistajiin pitää poistaa.

Osakesäästämisen ja sitä kautta vaurastumisen tulee olla aito vaihtoehto mahdollisimman monelle suomalaiselle. Aloittamiskynnystä pitää madaltaa. Moni säästäjä pitää veroasioita hankalina. Osakesäästötili tekisi sijoittamisesta helpompaa.

Osakesäästötili edistäisi omistusten läpinäkyvyyttä. Vastuullisuus on megatrendi. Läpinäkyvyyttä vaaditaan yhä enemmän. Nykyään vain suorat pörssiosakkeiden omistukset ovat läpinäkyviä, ja niillä on epäedullinen verokohtelu muihin sijoitusmuotoihin nähden. Osakesäästötili korjaisi epäkohdan ja palauttaisi suorat osakeomistukset verotuksessa samalle viivalle rahastojen ja sijoitusvakuutusten kanssa.

Sijoittamisen ei kuulu olla monimutkaista. Se on osa oman talouden hallintaa. Oven osakesäästämiseen pitää olla avoinna jokaiselle, jolla jää vähänkin rahaa säästöön.

Haluatko pysyä perässä ajankohtaisista asioista ja meneillään olevista muutoksista? Tilaa Pörssisäätiön viikoittainen uutiskirjeja seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa.