Kuukauden yhtiö: EcoUp Oyj

Artikkeli
7.6.2022
Lukuaika
5 min

EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille.

EcoUp listautui Nasdaq First North -kasvumarkkinalle syyskuussa 2021 ja keräsi listautumisannilla noin 15 miljoonaa euroa bruttomääräisesti pääomia. Mihin varoja on käytetty ja on tarkoitus käyttää?

Osakeannilla kerätyt varat ovat suunnitellusti edistäneet ja tulevat edistämään kasvustrategiamme toteutumista. Olemme panostaneet yhtiömme liiketoiminnan kasvuun muun muassa teknologian kaupallistamisen ja myynnin mahdollistavaan tuotteistamistyöhön. Lisäksi olemme investoineet tuotekehityshankkeisiin ja kansainvälistymistä tukeviin projekteihin.

Miten liiketoimintanne tukee rakentamisen vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä?

EcoUp raivaa vihreän rakentamisen polkua kahdella tärkeällä tavalla: Valmistamme hiilineutraaleja tuotteita ja materiaaleja, joita vähähiilinen rakennettu ympäristö tarvitsee kiihtyvään tahtiin. Lisäksi edistämme rakentamisen kiertotaloutta mahdollistamalla rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisen uusien tuotteiden raaka-aineena.

Rakennetun ympäristön päästöt syntyvät pääasiassa rakennustuotteiden valmistamisesta ja rakennusten käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Tähän haasteeseen me vastaamme esimerkiksi monille tutun Ekovilla-lämmöneristeen avulla. Ekovillahan on nettohiilinegatiivinen eriste. Se valmistetaan kierrätetystä puukuidusta. Samasta raaka-aineesta valmistamme myös akustiikkatuotteita ja asfalttikuitua.

Palveluidemme avulla pystymme parantamaan myös vanhemman rakennuskannan energiatehokkuutta esimerkiksi lisäeristämällä. Näin vähennetään ihan suoraan asumisesta aiheutuvia päästöjä. Eikä pidä unohtaa säästyviä lämmityskuluja: nykyisillä energianhinnoilla energiatehokkuudella on iso vaikutus kodinomistajan kukkaroon.

Kiertotalousteknologialiiketoimintamme puolestaan mahdollistaa rakennus- ja purkujätteen käsittelyn uudeksi raaka-aineeksi. Näin me puramme jäteongelmaa ja pääsemme lähemmäksi sitä tilannetta, että purettavista rakennuksista todella tulee materiaalipankkeja uusille tuotteille. Samalla kierrätysalan toimijoille syntyy mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, kun purkumateriaali meneekin maantäytön sijasta hyötykäyttöön.

Purkujätettä kertyy vuositasolla tolkuttomat määrät, ja kun sitä jätevuorta louhitaan uusiokäyttöön neitseellisten raaka-aineiden sijaan ovat ympäristöhyödyt aivan ilmeiset.

Miten Ukrainan sota on vaikuttanut liiketoimintaanne?

Ukrainan sota on vaikuttanut kaikkeen liiketoimintaan. Rakentamisen alalla laajasti tarkasteltuna hintojen nousu, materiaalien heikko saatavuus ja tietenkin kuluttajien luottamuksen heikkeneminen himmentävät näkymiä lyhyellä aikavälillä. Liikevaihtomme on kehittynyt suotuisasti myös tällä tilikaudella verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, mutta nopeasti nousseet logistiikkakustannukset sekä eräiden raaka-aineiden hinnannousu ovat tuoneet töyssyjä matkallemme.

Rakennusteollisuus arvioi suhdannekatsauksessaan toukokuussa, että asuntorakentamisen aloitukset ovat olleet historiallisen korkealla tasolla. Vaikka pudotusta tapahtuisikin, jatkuu rakentaminen vilkkaana edelleen. Myös pientalojen aloituksille odotetaan kasvua edelleen vuoden 2023 aikana.

Kuluttajat ovat yhtä valveutuneempia ympäristöasioista. Miten uskotte trendin näkyvän jatkossa pientalorakentamisessa?

Uskomme, että kuluttajien kiinnostus ympäristökysymyksissä on ja tulee olemaan merkittävä vähähiilisen rakentamisen ajuri. Esimerkiksi pientalorakentamisessa puu on ollut ykkösvalinta jo pitkään. Kuluttajia kiinnostaa myös kotien energiatehokkuuden parantaminen, ja tähän tarpeeseen me vastaamme Ekovintti-palvelumme avulla. Toisaalta rakentamisen toimiala itse on aktiivinen tekijä vihreän rakentamisen murroksessa.

Myös lainsäätäjät paiskivat töitä vähähiilisen rakennetun ympäristön eteen. Odotamme kiinnostuneena muun muassa sitä, missä muodossa uusi rakentamislaki etenee eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Puun ja puupohjaisten materiaalien hyödyntämiseen rakentamisessa on vielä paljon nykyistä enemmän potentiaalia. Myös julkisella rakentamisella on tärkeä rooli. Ympäristöministeriö julkaisikin vuonna 2020 tavoitteet lisätä puurakentamista myös julkisella puolella.

Olette Nasdaqin enemmistöomistaman ja Fortumin kasvuyrityskiihdyttämössä kehitetyn Puro.earth-hiilenpoiston markkinapaikan yksi toimittajista. Mitä Puro.earthin poistomenetelmäyrityksenä oleminen tarkoittaa teille käytännössä?

Ekovilla-eristeemme on nettohiilinegatiivinen, ja siksi voimme auttaa muita kompensoimaan vaikeasti vältettävät päästöt. Vihreä vaikutus syntyy, kun me kykenemme investoimaan Puro.earthin kautta saamamme tuotot Ekovillan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Ekovillan osaltahan tilanne on sellainen, että kiivaimpina kysynnän aikoina olemme joutuneet myymään myös ei-oota. Meille poistomenetelmäyrityksenä oleminen tarkoittaa siis yhtä keinoa kehittää ja skaalata toimintaamme ja sitä kautta vaikuttaa toimialamme suotuisaan ympäristökehitykseen.

Teillä on kiertotalousteknologian kaupallistamisen kehityshankkeita käynnissä. Voiko hankkeista kertoa jo jotakin?

Merkittävä askel oli maaliskuussa meille myönnetty patentti, joka on tärkeä osa IPR-riskien (intellectual property rights eli immateriaalioikeudet) hallintaa. Nyt teknologia on siis kaupallistettavissa. Teknologiamme on herättänyt kiinnostusta, ja tarve hyödyntää purkujätettä nykyistä huomattavasti tehokkaammin on omiaan edistämään tavoitteitamme. Valitettavasti viime kuukausien yleinen epävarmuus on hidastanut päätöksentekoprosesseja. Toisaalta esimerkiksi rakentamisen kiertotaloutta koskeva regulaatio ja taksonomia-asetus ovat omiaan kirittämään myös näitä prosesseja, puhumattakaan alan omasta roolista murroksessa.

Mitä taloudellisia tavoitteita teillä on lähivuosille?

Tavoitteena meillä on 65 miljoonan euron liikevaihto sekä 20 prosentin käyttökate vuoteen 2026 mennessä. Jouduimme muovaamaan keskipitkän aikavälin tavoitteitamme Ukrainan sodan aiheuttamien raaka-aineiden hintojen ja energianhinnan nousun myötä, huolimatta siitä, että liikevaihtomme on kehittynyt myönteisesti myös kuluvalla tilikaudella.

Me uskomme, että rakentamisen vihreä siirtymä etenee, koska sen on välttämätöntä edetä. Rakennetun ympäristön päästöjen suitsiminen on ennen kaikkea mahdollisuus toimialan vastuullisille yhtiöille menestyä myös tulevaisuudessa. Rakentamisessa tarvitaan yhä enemmän vähähiilisiä materiaaleja ja tehokkaista kiertotaloutta mahdollistavia ratkaisuja. Geopolitiikan aiheuttamista töyssyistä huolimatta iso murros etenee.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.