Kuukauden yhtiö: United Bankers Oyj

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen.

Artikkeli
12.3.2021
Lukuaika
5 min

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin yhteisen artikkelisarjan maaliskuun yhtiö on United bankers Oyj.

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. Konserni on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja sen palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä. United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa. (United Bankers, 31.12.2020.)

Huolimatta vaikeasta markkinaympäristöstä vuosi 2020 oli United Bankersin 34-vuotisen toimintahistorian paras. Liikevaihto, operatiivinen liikevoitto ja hallinnoitavat varat olivat kaikki kolme tasoilla, joihin ette olleet aikaisemmin yltäneet. Mitkä seikat vaikuttivat hyvää kehitykseen?

Keskityimme vahvasti ydinliiketoimintamme eli erityisesti reaaliomaisuuteen sijoittavien vaihtoehtorahastojen kasvattamiseen ja kehittämiseen. Metsä- ja kiinteistörahastojen myönteisen kehityksen ansiosta tuottopalkkioiden kehitys jatkui myönteisenä. Sijoittajille nämä rahastot tarjosivat vakautta koronavuoden markkinamyllerryksessä. Varainhoidon onnistuminen oli kuitenkin laaja-alaista. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Ruotsi, jossa reaaliomaisuusrahastojen kysyntä jatkoi suotuisaa kehitystään. Kasvua nähtiin myös varakkaille yksityisasiakkaille suunnatuissa Private Investment Officen varainhoitopalveluissa.

Myös toisen liiketoimintasegmenttimme eli pääomamarkkinapalveluiden puolella aktiviteetti oli korkealla vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tuolloin saatiin maaliin useita transaktioita.

Lisäksi haluan nostaa esiin menestystekijänä koko organisaatiomme kyvykkyyden sopeutua nopeasti toimintaympäristön muutokseen viime keväänä. Löysimme ketterästi uudet toimintatavat ja pystyimme huolehtimaan asiakkaistamme ja jatkamaan liiketoimintaamme poikkeusolojen keskellä.

Olitte myös toista vuotta peräkkäin nopeimmin kasvavia rahastoyhtiöitä Suomessa, kun nettomerkinnät suhteutetaan rahastovarallisuuteen. Minkälaiset rahastot kiinnostavat nyt sijoittajia?

Metsä ja fyysiset kiinteistöt ovat pysyneet sijoittajien suosiossa. Nykyisessä matalien korkojen ympäristössä ne tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden kassavirtatuottoon ja niiden arvonvaihtelut ovat selvästi osakemarkkinoita maltillisempia. Viime vuoden turbulentissa markkinatilanteessa sijoituksia tuli merkittävissä määrin myös lyhyen koron rahastoon, josta varojen odotetaan siirtyvän muihin kohteisiin markkinatilanteen rauhoittumisen myötä. Viime vuoden joulukuussa aloittaneen globaalin osakerahaston UB Thales Argon sijoituskonsepti on niin ikään kiinnostanut sijoittajia, ja se on kerännyt kolmen ensimmäisen toimintakuukautensa aikana merkintöjä jo lähes 50 miljoonaa euroa.

Haluan kiittää myös asiakkaitamme luottamuksesta todella poikkeuksellisessa markkinaympäristössä. Suomen Sijoitustutkimuksen Rahastoraportin mukaan keräsimme viime vuonna kaikista Suomeen rekisteröidyistä rahastoyhtiöistä kolmanneksi eniten nettomerkintöjä heti kahden suurpankin jälkeen.

Vastuullisuudesta on tulossa yhä tärkeämpi yrityksille ja sijoittajille. Miten se näkyy teidän toiminnassanne?

Koemme vastuullisuuden erittäin tärkeäksi osaksi toimintaamme. Olemme tehneet vuoden aikana paljon työtä sekä yhtiön vastuullisuuskysymysten että sijoitustoimintamme vastuullisuuden kehittämiseksi. Vastuullista tapaamme toimia ohjaavat yhtiölle tärkeät arvot, joiden keskiössä on ensiluokkainen asiakaskokemus. Sijoitustoimintamme tavoitteena on pienentää sijoitustemme negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä niiden positiivisia vastuullisuusvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi metsärahastojemme hiilitaselaskelmat osoittavat, että metsämme ovat sekä merkittävä hiilivarasto että hiilinielu. Myös kiinteistö- ja muiden rahastojemme osalta olemme edistäneet vastuullisuustavoitteitamme, mutta tekemistä riittää myös jatkossa. Kaiken kaikkiaan vastuullisuus on osa-alue, jossa eri toimijoilla on vielä paljon tehtävää.

United Bankers on vuosien varrella kokenut muutoksen pienestä pörssivälittäjästä keskisuureksi varainhoitoon keskittyväksi sijoituspalveluyritykseksi. Erityisesti kymmenen viime vuoden aikana yhtiö on keskittynyt määrätietoisesti kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa. Miten siirtyminen First North -kasvumarkkinalta pörssilistalle tukee kasvustrategiaanne?

Koen, että siirtyminen pörssilistalle, jossa myös tärkeimmät verrokkimme ovat, oli luonnollinen jatkumo yhtiön kehityskaaressa. First North -kasvumarkkinalla ollessamme jatkoimme yhtiömme liiketoiminnan kasvattamista sekä orgaanisesti että yritysostoin. Noin kuusi vuotta First North -markkinalla opetti meille myös hyvät käytännöt ja rutiinit listayhtiönä toimimiseen. Nyt yhtiömme oli mielestäni valmis siirtymiseen pörssin päälistalle: tarpeeksi suuri ja tarpeeksi kypsä. Näen pörssilistalla olon myös jonkinlaisena laatuleimana yhtiöille ja uskon, että päälistayhtiönä saamme entistä parempaa näkyvyyttä. Meillä on halu jatkaa yhtiön kasvustrategian toteuttamista, ja siihen kuuluu keskeisesti myös kansainvälisestyminen. Pörssilistauksen tuoma uskottavuus edesauttaa varmasti osaltaan tämän tavoitteen toteuttamista.

Miten uskotte varainhoitotoimialan kehittyvän lähivuosina ja mitkä tekijät ovat tärkeitä alan kilpailussa menestymisessä?

Toimialamme kehitykseen vaikuttaa tällä hetkellä useita trendejä. Niitä ovat regulaation lisääntyminen, digitalisaatio, konsolidaatio sekä vastuullisuus. Sääntelyä on tullut viime vuosien aikana paljon lisää ja sen aiheuttama kuormitus tulee jatkumaan. Regulaation aiheuttama taakka on raskas erityisesti alan pienille toimijoille ja nostaa myös alalle tulon kynnystä. Tästä johtuen uskon, että yritysjärjestelyt toimialallamme tulevat jatkumaan ja toimijoiden määrä siten laskemaan jatkossakin. Toisaalta digitalisaatio voi tarjota mahdollisuuksia myös pienemmille toimijoille.

Ylipäätään uskon, että menestyksen resepti tulevaisuudessa on kyky erottua valtavirrasta. Ne toimijat pärjäävät, jotka pystyvät tuottamaan erilaisia asiakkaiden tarpeita palvelevia ratkaisuja tai toteuttavat sen uudella tavalla. Me olemme onnistuneet kasvattamaan yhtiötämme erikoistumalla reaaliomaisuussijoituksiin. Markkinoiden kehityksen seuraamisessa ja sijoittajien toiveiden ja tarpeiden tunnistamisessa on silti tärkeä pysyä hereillä myös jatkossa. Muun muassa vastuullisuustekijöiden merkitys sijoitustoiminnassa tulee kasvamaan entisestään.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.