Maaliskuun yhtiö: Betolar

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin maaliskuun 2024 yhtiö on Betolar, joka listautui First North -kasvumarkkinalle vuonna 2021.

Artikkeli
22.3.2024
Lukuaika
4 min
Kuvassa keskellä Betolarin toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka mahdollistaa kestäviä ja vähähiilisiä ratkaisuja rakentamisen ja kaivosteollisuuden vihreään siirtymään. Betolarin Geoprime-menetelmällä voidaan muuttaa teolliset jäte- ja sivuvirrat vähähiilisiksi materiaaleiksi. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

K: Uudistitte strategianne maaliskuussa 2023. Mitkä ovat nykyiset strategiset painopisteenne?

Muutimme liiketoiminnan painopistettä suurempiin asiakassovelluksiin sekä kaivosteollisuuteen, joissa tarve matalahiilisille ratkaisuille tulee kasvamaan globaalisti voimakkaimmin. Kaupallinen menestys vaatii pitkäjänteistä vaihtoehtoisten sivuvirtojen tutkimus- ja kehitystyötä, jolla on keskeinen rooli liiketoiminnan arvonluonnin kannalta.

K: Betolarin tarjooma sekä tutkimus- ja tuotekehitys keskittyvät neljään tuotesegmenttiin: kaivokset, teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttäminen (waste upcycling), rakennuselementit sekä betonituotteet. Millaisia tuotteita näiden alle kuuluu ja mikä näistä on suurin tuotesegmenttinne liikevaihdolla mitattuna?

Rakentamisen tuotesegmenteissä lähdimme listautumisen jälkeen liikkeelle pienempien betonituotteiden kuten pihakivien, autojen latausjalustojen ja viemäriputkien kanssa. Olemme siirtäneet fokuksen isompiin betonielementteihin kuten ontelolaattoihin, joiden volyymit ovat isommat, eikä markkina ole yhtä fragmentoitunut.

Toinen merkittävä tuotesegmentti on kaivosteollisuuteen tarjottavat sideaineratkaisut. Tarjoomamme ytimen muodostavat kovettuva pastatäyttö, ruiskubetonointi ja rikastushiekkojen stabilointi. Betolar hyötyy kaivosteollisuuden myönteisestä trendistä, johon vaikuttavat EU:n kriittisten metallien tarve, geopoliittinen tilanne ja kestävän kehityksen painotukset. Lisäksi eri maiden uudet, EU:n vauhdittamat mineraalistrategiat, jotka pyrkivät varmistamaan kriittisten raaka-aineiden saatavuuden, tukevat ratkaisujemme kysyntää.

K: Minkä liiketoiminnan ja markkina-alueen odotatte kasvavan eniten lähivuosina?

Liiketoiminnan kasvu edellyttää nopeasti skaalautuvia tuoteryhmiä, globaaleja asiakkuuksia ja suuren volyymin markkinoita. Siksi kaivosteollisuus tulee olemaan kasvumme veturi. Ratkaisumme nostaa kiertotalouden astetta merkittävästi sivuvirtojen hyödyntämisessä, kai- vosten rakentamisessa ja jätteiden käsittelyssä.

K: Päivititte juuri keskipitkän aikavälin (2024–2026) liiketoiminnalliset tavoitteenne. Mitkä ne ovat?

Liiketoiminnalliset tavoitteemme kyseiselle strategiakaudelle ovat seuraavat:

  • Vaihtoehtoisten sivuvirtojen tutkimus- ja sovelluskehityksen kiihdyttäminen
  • Vahvemman aseman ja arvonluontipotentiaalin luominen sivuvirtojen arvoketjussa
  • Betolarin ratkaisujen globaali skaalaaminen suurivolyymisiin ja skaalautuviin asiakassegmentteihin
  • Laajentuminen avainmarkkinoille perustuen vihreän siirtymän kysyntään, sivuvirtojen saatavuuteen ja Betolarin kykyyn tuottaa taloudellista lisäarvoa tuotteistettujen sovellusten kautta
  • Dataan perustuvan liiketoimintaekosysteemin rakentaminen
  • Kaupallisten alustapalveluiden kehitys Betolarin tekoälyalustalla

K: Panostatte vahvasti teknologiakehitykseen, joka teillä koostuu neljästä painopistealueesta: tutkimus- ja tuotekehitys, data-alusta ja digitalisointi, innovaatiotoiminta ja laboratoriot. Mitä merkittävimpiä projekteja teillä on näiden alla?

Betolarin innovaatiotoiminnan tavoite on luoda uusia ratkaisuja, jotka synnyttävät liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Yksi merkittävä projekti oli innovaatiokeskuksen laajennusosan päätökseen saaminen viime vuoden aikana. Tämä mahdollistaa entistä paremmin uusien sivuvirtojen tutkimisen ja myös suurempien rakennuselementtien testaamisen.

Systemaattisen kehittämistyön ansiosta myös patenttisalkkumme on kasvanut nopeasti. Viime vuoden aikana Betolarin sähköenergian varastointia koskeva patentti laajeni Euroopan, Intian ja Yhdysvaltojen markkinoille. Vuoden 2023 loppuun mennessä Betolar oli saanut hyväksytyt patentit viidelle keksinnölle ja yhdeksän muuta keksintöä oli patentointiprosessissa. Patenttisalkun odotetaan olevan merkittävä osa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä.

K: Vastuullisuus on korkealla prioriteeteissanne. Mitä erityisisä painopisteitä teillä siihen liittyen?

Kiertotalous on valettu sisään toimintamme ytimeen, sementtiä korvaavaan teknologiaamme. Betolarin keskittyy kestävyyden näkökulmasta erityisesti rakennus- ja kaivosalan päästövähennysten kiihdyttämiseen, sivuvirtojen ja aktivaattorikemikaalien vastuullisuuden varmistamiseen sekä arvoketjun sosiaalisen vastuun varmistamiseen.

Tutustu aiempiin Kuukauden yhtiöihin.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.