Kuukauden yhtiö: Gofore Oyj

Gofore Oyj on suomalainen digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt yhtiö, jossa työskentelee yhteensä yli 800 alan johtavaa asiantuntijaa. Yhtiön toimitusjohtaja Mikael Nylund kertoo haastattelussaan tarkemmin yhtiön toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Artikkeli
21.6.2021
Lukuaika
5 min

Pörssisäätiön ja Nasdaq Helsingin yhteisen artikkelisarjan kesä- ja heinäkuun yhtiö on pörssin päämarkkinalle maaliskuussa 2021 listautunut Gofore.

Yhtiön toimitusjohtaja Mikael Nylund kertoo haastattelussaan tarkemmin yhtiön toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Gofore.com.

Goforen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 34 prosenttia verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen ja 25,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on jatkunut nyt 17 tilikautta keskeytyksettä. Mitkä tekivät ovat vaikuttaneet suotuisaan kehitykseen?

Goforen on liiketoiminnassaan keskittynyt puhtaasti digitaaliseen muutokseen liittyvään konsultointiin. Näiden palveluiden kysyntä on kasvanut vuosien saatossa voimakkaasti sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yhä useampi organisaatio investoi uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseen uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi sekä paremman asiakaskokemuksen ja operatiivisen tehokkuuden kehittämiseksi. Yhä suurempi osa koko IT-palvelumarkkinan kysynnästä liittyy tähän digitaaliseen muutokseen. Gofore on onnistunut kasvamaan tämän markkinan merkittävän muutoksen siivittämänä ja rakentamalla skaalautuvaa organisaatiota modernilla yrityskulttuurilla. Olemme myös tehneet onnistuneita strategisia valintoja vuosien saatossa: Olemme keskittyneet julkisen sektorin ja yhteiskunnan digitalisoitumiseen sekä panostaneet laajaan, koko digitaalisen muutoksen tarpeet kattavaan osaamiseen.

Vahvaa orgaanista kasvua olemme vuodesta 2017 alkaen vauhdittaneet määrätietoisella yritysostoihin perustuvalla strategialla. Onnistuneiden yritysostojen tuloksena olemme vauhdittaneet kasvua ja laajentaneet osaamistamme asiakkaidemme tarpeisiin ja markkinoiden uusiin tuuliin perustuen.

Miten pandemia vaikutti liiketoimintaanne?

Pandemian vaikutukset näkyivät alkujaan jo aikaisessa vaiheessa helmikuussa 2020, kun asiakkaamme toiminta Italiassa kärsi maan vaikeasta tautitilanteesta. Kevään ja pandemian edetessä vastaavia asiakkaidemme toimintaan ja investointihalukkuuteen vaikuttavia muutoksia nähtiin kaikilla markkinoilla, myös Suomessa. Tämä tarkoitti viime vuonna joidenkin projektien viivästyttämisiä, uusasiakashankinnan hidastumista sekä yksittäistapauksissa sovitun projektin keskeyttämisiä. Kokonaisuutena Gofore selvisi tästä kuitenkin hyvin ja vaikutukset näkyivät suurempina yksityisen sektorin asiakkaissa, kun taas julkinen sektori onnistui pääasiassa pitämään kehitysprojektit käynnissä.

Pandemiaan liittyvä tietynlainen hopeareunus on, että se on nostanut digitaaliset palvelut ja toimintamallit vielä aikaisempaa selkeämmin kaikkeen keskusteluun. Tämä tarkoittaa, että digitalisaatio jatkaa kiihtymistään. Pandemia vaikuttaisi muokanneen monen ajatusmaailmaa asentoon, jossa palveluita halutaan ensisijaisesti digitaalisina ja perinteiset palvelutarjonnan muodot jäävät vähemmälle. Teknologinen kehitys yhdistettynä pandemian kaltaiseen suureen mullistukseen tarkoittaa, että osaamisellemme on jatkossakin kysyntää. Tällä hetkellä tämä näkyy siten, että myös yksityisen sektorin investoinnit vaikuttavat monella toimialalla jälleen kiihtyneen ja kohdistuvat paljolti juuri digitaalisiin palveluihin.

Liikevaihdostanne huomattava osa tulee julkisen sektorin hankkeista, viime vuonna sen osuus oli jopa 74 prosenttia liikevaihdosta. Arvioitte markkinaosuutenne olevan noin 4 prosenttia julkisen sektorin markkinasta. Onko Goforella hyvät edellytykset päästä kilpailemaan kasvavista julkisen sektorin investoinneista ja millä pyritte erottautumaan kilpailijoistanne?

Goforella on erinomaiset edellytykset jatkaa kasvuaan julkisen sektorin digitalisaation markkinassa. Julkisen sektorin IT-investoinneista kasvava osa kohdistuu uusiin digitaalisiin palveluihin, joissa Gofore on vahvimmillaan. Olemme toimineet jo pitkään laajasti julkisen sektorin kumppanina digitalisaatiossa ja sen myötä Goforella on poikkeuksellinen ymmärrys toimialan tarpeista ja näkemys sen suunnasta. Luotamme tämän osaamisen toimivan kilpailussa erottavana tekijänä myös jatkossa.

Julkisen sektorin IT-palvelujen kysyntää lisännee vahvasti myös sote-uudistus. Goforen palvelutarjonta sopii erinomaisesti tähän valtavaan muutokseen.

Digitaaliset ratkaisut ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kasvustrategianne mukaan aiotte rakentaa digitaalisen muutoksen ympärille keskittyvää kokonaisvaltaista konsultointitarjoamaa. Miten kestävä kehitys näkyy asiakasprojekteissanne?

Yritysvastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset erityisesti yrityssektorilla ovat kasvaneet ja on selvää, että ne kasvavat voimakkaasti myös tulevaisuudessa. Asiakkaamme tiedostavat, että ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät panostukset ovat välttämättömiä, jotta liiketoiminta ylipäänsä voi jatkua. Ns. vihreä siirtymä nähdään myös yhä useammin strategisena mahdollisuutena ottaa muutoksen keskellä edelläkävijäasema. Nähdäksemme digitalisaatio ja datan hyödyntäminen ovat usein keskeisiä keinoja toteuttaa tätä kehitystä. Tämän näemme tulevana liiketoimintamahdollisuutena ja olemme siksi panostaneet menetelmäkehitykseen, joka auttaa meitä ja asiakkaitamme ymmärtämään digitalisaatioprojektien vaikuttavuutta eri yritysvastuun alueilla.

Teillä on tavoitteena kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaanne. Millaisia suunnitelmia teillä on sen varalle?

Suomalainen osaaminen digitalisaation liittyvissä teknologioissa ja digitaalisen muutoksen toteuttamisessa on korkeatasoista eurooppalaisessa mittakaavassa. Näemme, että meillä on tässä erinomaiset lähtökohdat kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaamme. Erityisen kiinnostava mahdollisuus on suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatioon liittyvien kokemusten hyödyntäminen muualla Euroopassa. Tutkimukset osoittavat, että Suomi on Euroopan kärkimaita erityisesti juuri julkisten palvelujen digitalisoinnissa. Tätä vahvuutta haluamme hyödyntää ja tehdä Goforesta ja suomalaisesta osaamisesta merkittävän tekijän eurooppalaisen digitaalisen yhteiskunnan rakentajana.

Goforella on tällä hetkellä paikallinen jalansija Saksan markkinassa. Saksan markkina on luonnollisesti erittäin suuri ja nähdäksemme joitakin vuosia digitalisaation hyödyntämisen kypsyydessä Suomea jäljessä. Tavoitteemme on kasvattaa läsnäoloamme Saksassa. Olemme kertoneet, että selvitämme mahdollisuuksia vahvistaa toimintaamme myös yritysostojen kautta.

Visiomme onkin tulevaisuudessa tehdä Goforesta yksi merkittävistä eurooppalaista digitalisaation konsulttiyrityksistä.


Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Valinta ei ole sijoitussuositus.