Omistajan oikeudet pörssiyhtiössä – yhtiökokous tärkein vaikuttamisen paikka

03.03.2022

Osakkeenomistajat tekevät yritystoiminnan tärkeimmät päätökset. Kerran vuodessa kaikki osakkeenomistajat kokoontuvat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka on osakeyhtiön ylin päättävä elin. Yhteiskunnallisesti omistajat käyttävät siis merkittävää valtaa. Mitä kaikkea osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluu?

Yhtiökokous on pörssiyhtiöiden ylin päätöksentekoelin. Se päättää muun muassa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä vastuuvapauden antamisesta ylimmälle johdolle, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää osingonjaosta.

Yhtiökokous on pääasiallinen paikka, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokoukseen saa osallistua aivan jokainen omistaja, omisti hän sitten yhden tai miljoona osaketta.

Tyypillisesti yhtiökokouskutsun toimittamisesta määrätään kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Monet yhtiöt julkaisevat kutsun sanomalehdessä. Lisäksi lain mukaan pörssiyhtiön on arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkistettava yhtiökokouskutsu. Arvopaperimarkkinalain mukainen julkistaminen tarkoittaa yhtiökokouskutsun julkaisemista yhtiön internetsivuilla, sen toimittamista keskeisille tiedotusvälineille sekä toimitettava kutsu tiedotevarastoon, joka käytännössä tarkoittaa pörssitiedotteen antamista.

Kokosimme yhteen keskeiset omistajan oikeudet pörssiyhtiössä:

  1. Kyselyoikeus
  2. Äänioikeus
  3. Oikeus esittää päätösehdotuksia
  4. Vähintään kymmenesosan vähemmistöllä erityisoikeuksia
  5. Muista sijoittajasuhteet

1) Kyselyoikeus

Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa kyselyoikeus. Hallituksen ja toimitusjohtajan on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen omistaja tai hänen valtuuttamansa tai avustajansa voi kysyä yhtiön johdolta mitä vain tärkeinä pitämiään asioita tai esittää yleisesti kommentteja ja toiveita käsiteltävästä asiasta.

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johdolla on velvollisuus vastata kysymyksiin, jotka koskevat yhtiön taloudellista asemaa yleisemmin.

Se, mistä aiheista kysymyksiä herää, on myös signaali johdolle. He haluavat tietää, mitä asioita omistajat pohtivat ja pitävät tärkeinä.

Osakkeenomistajien kysymyksiin liittyviä tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi liikesalaisuudet.

2) Äänioikeus

Omistajat voivat esittää yhtiökokouksessa eriävän mielipiteensä ja vaatia äänestystä kaikista esityslistan asioista. Yksi osake edustaa lähtökohtaisesti yhtä ääntä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin todettu. Joillain yhtiöillä on kaksi osakesarjaa, joilla on keskenään eri äänioikeus.

Yksittäisten omistajien päätösvalta määräytyy siis sen mukaan, kuinka paljon osakkeita kukakin omistaa. Moni pienempi omistaja saattaa siksi ajatella, ettei hänen äänillään ole väliä. Yhdessä kotitalousomistajat eli tavalliset suomalaiset yksityishenkilöt omistavat kuitenkin lähes kuudenneksen kotimaisista pörssiyhtiöistä. Suomalaiset kotitaloudet ovat Helsingin pörssin suurin kotimainen osakkeenomistajaryhmä. Yhdessä pienemmilläkin omistajilla voi olla paljon valtaa.

Nykyään osakkeenomistajien on entistä helpompaa verkostoitua esimerkiksi sosiaalisen median sijoittajayhteisöissä. Heidän on mahdollista yhdistää voimansa myös yhtiökokouksissa tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta.

3) Oikeus esittää päätösehdotuksia

Kaikilla omistajilla on oikeus esittää päätösehdotuksia kokouksen asialistalle kuuluvissa asioissa sekä saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos omistajat vaativat sitä hallitukselta tarpeeksi ajoissa.

Pörssiyhtiössä vaatimuksen katsotaan aina tulleen tarpeeksi ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista.

4) Vähintään kymmenesosan vähemmistöllä erityisoikeuksia

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla, jotka omistavat yhteensä kymmenesosan yhtiön osakkeista, on vähemmistöoikeuksia.

Heillä on oikeus:

  • hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta
  • vaatia varsinaisessa yhtiökokouksessa vähemmistöosinkona jaettavaksi vähintään puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät ja
  • vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista ilmoitettua asiaa varten.

Näitä vähemmistöoikeuksia voivat käyttää ne osakkeenomistajat, jotka omistavat kymmenyksen yhtiön kaikista osakkeista, mutta myös ne osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osakeomistus ylittää kymmenyksen raja-arvon.

5) Muista sijoittajasuhteet

Yhtiökokouksen lisäksi voit olla milloin tahansa yhteydessä pörssiyhtiöiden sijoittajasuhteista vastaaviin henkilöihin tai osastoon. He vastaavat mielellään kysymyksiin ja haluavat tietää, millaisia asioita omistajat pitävät tärkeinä.

Koronapandemian takia annettu väliaikainen laki vaikuttaa vielä tänä keväänä yhtiökokouksiin

Pörssiyhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voi osallistua vain asiamiehen välityksellä tai etänä. Tämä väliaikainen laki on voimassa kesäkuun 2022 loppuun asti.

Väliaikaisen lain nojalla yhtiö voi edellyttää, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokouksen yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä. Hallitus voi päättää, että myös asiamies osallistuu etänä. Tällöin osakkeenomistajien kyselyoikeus, johdon vastausvelvollisuus ja osakkaiden ehdotusoikeus on järjestettävä ennen kokousta ja päätöksistä äänestämistä. Äänestys voidaan järjestää ennakkoon tai kokouksen aikaisena etä-äänestyksenä.

Pörssiyhtiön toimittamassa kokouskutsussa on yksityiskohtaiset ohjeet kokoukseen osallistumisesta, kysymysten ja vastaehdotusten esittämistavasta ja -ajasta sekä kysymysten, ehdotusten ja yhtiön vastausten julkistamisesta.

Valitettavan moni yhtiö on tänäkin keväänä päätynyt järjestämään yhtiökokouksen niin sanottuna ennakko-osallistumiseen perustuvana kirjekokouksena, joka käytännössä rajoittaa merkittävästi osakkeenomistajien oikeuksia. Osakkeenomistajat voivat vaikuttaa tilanteeseen olemalla yhteydessä yhtiöiden sijoittajasuhdeasioista vastaaviin henkilöihin ja vaatia täysimääräisen reaaliaikaisen etäosallistumisen järjestämistä.

Yhtiökokous kattava katsaus yhtiön tilanteeseen

Sen lisäksi, että yhtiökokous on omistajille paikka käyttää päätösvaltaansa, se on hyvä tilaisuus saada tietoa yrityksen näkymistä. Moni odottaa etenkin toimitusjohtajan katsausta ja haluaa aistia yleistä ilmapiiriä yhtiössä. Lisäksi yhtiökokous on paikka tavata muita sijoittajia.

Lue myös:

Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje tästä!

Jaa artikkeli

Kommentit